Kes teeb järelevalvet pankade üle?

EKP teeb nii otsest kui ka kaudset järelevalvet kõigi ühtses järelevalvemehhanismis osalevate riikide oluliste ja vähem oluliste pankade üle.

EKP ajakohastab järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja iga kuu esimesel nädalal. Selles kajastuvad kõik asjaomasel ajavahemikul pankade staatuse kohta tehtud otsused.

Järelevalve alla kuuluvate üksuste varasemad nimekirjad

Järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja sissejuhatavas osas esitatakse teave korrapärase läbivaatamise aluseks olevatest õigusaktidest.

Järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja sissejuhatus

Järelevalve alla kuuluvate üksuste liigid

Ühtse järelevalvemehhanismi raammääruses on järelevalve alla kuuluvad üksused liigitatud järgmiselt:

  • osalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutused;
  • osalevates liikmesriikides asutatud finantsvaldusettevõtjad;
  • osalevates liikmesriikides asutatud segafinantsvaldusettevõtjad;
  • mitteosalevas liikmesriigis asuvate krediidiasutuste poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid.