Ποιος εποπτεύει την τράπεζά μου;

Η ΕΚΤ επιβλέπει όλες τις σημαντικές και τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες των χωρών που συμμετέχουν μέσω άμεσης και έμμεσης εποπτείας.

Ο κατάλογος των εποπτευόμενων οντοτήτων επικαιροποιείται από την ΕΚΤ την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα. Αντανακλά όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη σημασία  τραπεζών οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ έως την τελευταία ημερομηνία για τη συμπερίληψη μεταβολών.

Προηγούμενοι κατάλογοι εποπτευόμενων οντοτήτων

Η εισαγωγή στον κατάλογο εποπτευόμενων οντοτήτων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς που διέπουν την τακτική επανεξέταση.

Εισαγωγή στον κατάλογο εποπτευόμενων οντοτήτων

Κατηγορίες εποπτευόμενων οντοτήτων

Στον κανονισμό για το πλαίσιο ΕΕΜ, οι κατηγορίες των εποπτευόμενων τραπεζών αναφέρονται ως εξής:

  • Πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη
  • Εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών εγκατεστημένες σε συμμετέχοντα κράτη μέλη
  • Μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών εγκατεστημένες σε συμμετέχοντα κράτη μέλη
  • Υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη τα οποία είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη