Кой упражнява надзор над моята банка?

ЕЦБ наблюдава всички значими и по-малко значими банки в участващите държави посредством пряк и непряк надзор.

ЕЦБ актуализира списъка на поднадзорните лица през първата седмица на всеки месец. В списъка се отразяват всички решения относно значимостта на банките, влезли в сила до крайната дата.

Предишни списъци на поднадзорните лица

Въведението към списъка на поднадзорните лица предоставя информация за разпоредбите, на които се основава редовният преглед.

Въведение към списъка на поднадзорните лица

Видове поднадзорни лица

В Рамковия регламент за ЕНМ са формулирани следните видове поднадзорни банки:

  • кредитни институции, установени в участващи държави членки
  • финансови холдинги, установени в участващи държави членки
  • смесени финансови холдинги, установени в участващи държави членки
  • клонове, установени в участващи държави членки от кредитни институции, установени в неучастващи държави членки