Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB uzsāk apspriešanu par tās aktualizēto politiku attiecībā uz izvēles iespējām un rīcības brīvību

2021. gada 29. jūnijā

  • ECB rīko apspriešanu par ierosināto aktualizēto politiku attiecībā uz izvēles iespējām un rīcības brīvību.
  • Tās mērķis ir nodrošināt uzraudzības darbību caurredzamību.
  • Labojumi atspoguļo tiesību aktu pārmaiņas kopš brīža, kad politika attiecībā uz izvēles iespējām un rīcības brīvību tika pirmo reizi publicēta.
  • Apspriešana noslēgsies 2021. gada 23. augustā.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien uzsāk sabiedrisko apspriešanu par tās aktualizēto saskaņoto politiku attiecībā uz izvēles iespējām un rīcības brīvību, ko tā saskaņā ar Savienības tiesību aktiem var izmantot, veicot banku uzraudzību.

Eiropas tiesiskais regulējums piešķir uzraudzības iestādēm tiesības banku uzraudzības gaitā izmantot ievērojamu skaitu izvēles iespēju un rīcības brīvību. ECB 2016. gadā pirmo reizi saskaņoja 122 izvēles iespējas un rīcības brīvības, lai pilnveidotu uzraudzību valstīs, kuras piedalās Vienotajā uzraudzības mehānismā.

ECB ierosina pārskatīt politiku, galvenokārt ņemot vērā tiesību aktu pārmaiņas, kas pieņemtas kopš tās publicēšanas 2016. gadā. Vairums labojumu attiecas izvēles iespējām un rīcības brīvību likviditātes prasību piemērošanas jomā. Apspriešana saistīta ar daudzām uzraudzības jomām, t.sk. atļauju piešķiršanu bankām, kas vēlas samazināt kapitālu, pieeju noteiktiem riska darījumiem, aprēķinot sviras rādītāju, kā arī dažiem atbrīvojumiem no lielu riska darījumu limitiem.

ECB politika attiecībā uz izvēles iespējām un rīcības brīvību izklāstīta četros dokumentos:

  • ECB norādījumos, kas ietver politikas norādes kopējām uzraudzības komandām par izvēles iespēju un rīcības brīvības izmantošanu attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, izvērtējot katru atsevišķo gadījumu;
  • ECB regulā, kurā ECB īsteno vairākas vispārēji piemērojamas izvēles iespējas un rīcības brīvības attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm;
  • ECB ieteikumā, kas adresēts nacionālajām kompetentajām iestādēm un izklāsta izvēles iespēju un rīcības brīvības izmantošanu attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm, izvērtējot katru atsevišķo gadījumu;
  • ECB pamatnostādnē, kas arī adresēta nacionālajām kompetentajām iestādēm un izklāsta vispārēji piemērojamas izvēles iespējas un rīcības brīvības attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm.

Šie instrumenti rada caurredzamību attiecībā uz to, kā ECB īsteno izvēles iespējas un rīcības brīvību, uzraugot nozīmīgās iestādes, nodrošina augstu uzraudzības standartu saskaņotu piemērošanu un veicina nozīmīgo un mazāk nozīmīgo iestāžu uzraudzības konsekvenci.

Apspriešana sākas šodien un noslēgsies 2021. gada 23. augustā. Ar apspriešanu saistītie dokumenti, kas ietver norādījumu, regulas, ar ko groza ECB regulu, ieteikuma, ar ko groza ECB ieteikumu, pamatnostādnes, ar ko groza ECB pamatnostādni, pārstrādātās versijas un skaidrojošu memorandu, publicēti ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Pēc sabiedriskās apspriešanas ECB publicēs saņemtos komentārus, sniedzot arī atbildes un vērtējumu.

Sīkāku informāciju par ECB politiku attiecībā uz izvēles iespējām un rīcības brīvību sk. jautājumos un atbildēs.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Silvijas Mardžioko (Silvia Margiocco; tālr. +49 69 1344 6619).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana