Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB zbira povratne informacije o osnutku smernice ECB o pragu pomembnosti za kreditne obveznosti v zamudi v zvezi z manj pomembnimi institucijami

20. januar 2020

  • Prag pomembnosti je v primeru manj pomembnih institucij opredeljen zato, da se v celotnem enotnem mehanizmu nadzora zagotovita skladnost in enaka obravnava med pomembnimi in manj pomembnimi institucijami.
  • S smernico sta določeni absolutna in relativna komponenta praga pomembnosti.
  • ECB bo povratne informacije iz bančnega sektorja zbirala do ponedeljka, 17. februarja 2020.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila osnutek smernice ECB o opredelitvi praga pomembnosti za kreditne obveznosti v zamudi v zvezi z manj pomembnimi institucijami.

Prag bo opredeljen v smernici ECB, naslovljeni na pristojne nacionalne organe, s katero se bo določil enoten prag pomembnosti za vse manj pomembne institucije v enotnem mehanizmu nadzora (EMN), in sicer tako za izpostavljenosti na drobno kot tudi za druge izpostavljenosti, ne glede na to, katero metodo te kreditne institucije uporabljajo za izračun kapitalskih zahtev. Prag pomembnosti sestavljata absolutna komponenta, izražena kot najvišji znesek, ki predstavlja vsoto vseh zneskov že zapadlih v plačilo, ki jih dolžnik dolguje, in relativna komponenta, izražena kot odstotek, ki kaže delež, ki ga znesek kreditne obveznosti v zamudi predstavlja v skupnem znesku vseh bilančnih izpostavljenosti kreditne institucije, njene nadrejene osebe ali katere od njenih podrejenih družb do tega dolžnika.

Prag pomembnosti, opredeljen za manj pomembne institucije, je bil določen v skladu z opredelitvijo, ki jo je ECB oblikovala za pomembne institucije v Uredbi (EU) 2018/1845. To zagotavlja, da je opredelitev neplačanih izpostavljenosti skladna tako med manj pomembnimi institucijami kot tudi v celotnem EMN, s čimer se poveča njihova primerljivost.

Pripombe lahko predložite do ponedeljka, 17. februarja 2020. Prejete pripombe se bodo upoštevale pri pripravi končne različice smernice ECB. Osnutek smernice je skupaj s pogostimi vprašanji na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Philippe Rispal, tel. +49 69 1344 5482.

Opombe:

Pristojni organ mora v skladu s členom 178(2)(d) uredbe o kapitalskih zahtevah (Uredbe (EU) št. 575/2013) določiti prag, ob upoštevanju katerega se oceni pomembnost kreditne obveznosti v zamudi, in sicer z namenom ugotavljanja neplačil dolžnikov v razmerju do zneska vseh obveznosti dolžnikov in na ravni posameznih izpostavljenosti.

Pristojni organi morajo pri določanju praga pomembnosti upoštevati določbe Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/171 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prag pomembnosti za kreditne obveznosti v zamudi.

ECB je kot pristojni organ za nadzor pomembnih institucij to opcijo uresničila z objavo Uredbe (EU) 2018/1845 (ECB/2018/26).

Čeprav so za izvajanje opcij in diskrecijskih pravic v zvezi z manj pomembnimi institucijami primarno odgovorni pristojni nacionalni organi, si ECB v skladu s svojo vlogo po Uredbi (EU) 1024/2013 (uredbi o EMN), da izvaja pregled nad nadzorom manj pomembnih institucij, prizadeva spodbujati skladno izvajanje opcij in diskrecijskih pravic v zvezi s pomembnimi in manj pomembnimi institucijami, kadar je to primerno. V ta namen lahko ECB med drugim izda smernice pristojnim nacionalnim organom, da zagotovi učinkovito in skladno delovanje EMN (člen 6(5)(a) in (c) uredbe o EMN).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo