Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB harmonizuje pravidlá dohľadu nad menej významnými inštitúciami

13. apríla 2017
  • ECB robí ďalší krok vpred a harmonizuje uplatňovanie možností a vnútroštátnych právomocí aj v prípade menej významných inštitúcií.
  • Pri menších bankách sa zohľadňuje zásada úmernosti.
  • Konečné znenie usmernenia a odporúčania ECB sa zverejňuje v nadväznosti na verejnú konzultáciu.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila usmernenie a odporúčanie týkajúce sa uplatňovania možností a vnútroštátnych právomocí dostupných v práve Európskej únie adresované príslušným vnútroštátnym orgánom. Vzťahujú sa na banky, nad ktorými vykonávajú priamy dohľad príslušné vnútroštátne orgány (tzn. na menej významné inštitúcie).

Tieto dokumenty, ktoré boli predmetom verejnej konzultácie, majú prispieť k ďalšej harmonizácii dohľadu nad bankami vykonávaného príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v 19 krajinách patriacich do jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM). Cieľom je zabezpečiť rovnaké podmienky a hladké fungovanie bankového systému eurozóny ako celku. Pri posudzovaní uplatňovania možností v rámci dohľadu nad menej významnými inštitúciami sa v plnej miere zohľadňovala zásada úmernosti.

ECB vo svojom úsilí o harmonizáciu v prípade menej významných inštitúcií nadväzuje na kroky, ktoré už uskutočnila v oblasti harmonizácie uplatňovania možností a právomocí pri výkone dohľadu nad významnými inštitúciami pod jej priamym dohľadom. Súčasný regulačný rámec zahŕňa celý rad možností a právomocí, z ktorých je viacero vyhradených pre príslušné orgány. Niektoré z nich by sa mali všeobecne uplatňovať v prípade všetkých bánk, zatiaľ čo iné by sa mali používať na základe individuálneho posúdenia konkrétnej situácie a charakteristických znakov jednotlivých bánk. Nekonzistentné uplatňovanie možností a právomocí v eurozóne by mohlo potenciálne ovplyvniť celkovú pevnosť rámca dohľadu a porovnateľnosť prudenciálnych požiadaviek medzi jednotlivými bankami.

V usmernení a odporúčaní ECB sa mnohé možnosti a právomoci uplatňujú rovnakým spôsobom v prípade menej významných i významných inštitúcií. Sedem týchto možností, ktorými sa zaoberá usmernenie, je všeobecnej povahy, zatiaľ čo 43 možností uvedených v odporúčaní sa má posudzovať individuálne, no na základe rovnakého prístupu. V prípade ôsmich možností uvedených v odporúčaní sa v záujme zníženia záťaže menších bánk považuje za vhodné uplatnenie špecifického zjednodušeného prístupu.

Popri zvyšovaní bezpečnosti a odolnosti bankového systému v rámci SSM sa európsky bankový dohľad snaží aj o zabezpečenie rovnakých podmienok pre banky v eurozóne. Bez opatrení, ktoré ECB prijala v záujme harmonizácie výkonu dohľadu, by bolo pre účastníkov trhu a širokú verejnosť komplikovanejšie hodnotiť stav úverových inštitúcií a ich súlad s regulačnými požiadavkami.

Na internetovej stránke bankového dohľadu ECB bol dnes zároveň zverejnený súhrn odpovedí, v ktorom sa uvádza, akým spôsobom boli zohľadnené pripomienky prijaté v rámci verejnej konzultácie.

Kontaktná osoba pre médiá: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)