Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ εναρμονίζει τους εποπτικούς κανόνες για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα

13 Απριλίου 2017
  • Η ΕΚΤ κάνει ακόμη ένα βήμα προς την εναρμόνιση των δικαιωμάτων και εθνικών διακριτικών ευχερειών για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα.
  • Λαμβάνεται υπόψη η αναλογικότητα για τις μικρότερες τράπεζες.
  • Η τελική κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ και η τελική σύσταση της ΕΚΤ δημοσιεύονται σήμερα κατόπιν διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα κατευθυντήρια γραμμή και σύσταση προς τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και εθνικών διακριτικών ευχερειών που παρέχει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κείμενα αυτά αφορούν τις τράπεζες που υπάγονται στην άμεση εποπτεία των ΕΑΑ (δηλ. τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα).

Σκοπός και των δύο έγγραφων, τα οποία τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, είναι να εναρμονιστεί περαιτέρω ο τρόπος άσκησης της εποπτείας των τραπεζών από τις ΕΑΑ στις 19 χώρες στις οποίες ισχύει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) και να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και η ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος στη ζώνη του ευρώ συνολικά. Η αναλογικότητα ελήφθη πλήρως υπόψη κατά την εξέταση της άσκησης δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εποπτείας των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων.

Αυτή η προσπάθεια που αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα έπεται της εναρμόνισης από την ΕΚΤ της άσκησης δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών στο πλαίσιο της εποπτείας των σημαντικών ιδρυμάτων που υπάγονται στην άμεση αρμοδιότητά της. Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει ορισμένα δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες, πολλά από τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τις αρμόδιες αρχές. Ορισμένα από αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται με γενικό τρόπο σε όλες τις τράπεζες, ενώ άλλα θα πρέπει να εφαρμόζονται έπειτα από αξιολόγηση της συγκεκριμένης κατάστασης και των χαρακτηριστικών κάθε τράπεζας. Η ανομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών στη ζώνη του ευρώ θα μπορούσε να επηρεάσει δυνητικά τη συνολική ευρωστία του εποπτικού πλαισίου και τη συγκρισιμότητα των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας μεταξύ των τραπεζών.

Και στα δύο έγγραφα πολλά δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο τόσο στα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα όσο και στα σημαντικά ιδρύματα. Επτά τέτοια δικαιώματα που καλύπτει η κατευθυντήρια γραμμή είναι γενικής φύσης και 43 δικαιώματα που καλύπτει η σύσταση πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση αλλά βάσει κοινής προσέγγισης. Για οκτώ από τα δικαιώματα που καλύπτει η σύσταση θεωρείται απαραίτητη μια συγκεκριμένη απλουστευμένη προσέγγιση όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των μικρότερων τραπεζών.

Πέραν της ενίσχυσης της ασφάλειας και της ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος στο πλαίσιο του ΕΕΜ, ένας περαιτέρω στόχος της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας είναι να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών στη ζώνη του ευρώ. Χωρίς αυτήν την εναρμόνιση υπό την καθοδήγηση της ΕΚΤ, θα ήταν δύσκολο για τους συμμετέχοντες στην αγορά και το ευρύ κοινό να αξιολογούν την ευρωστία και την κανονιστική συμμόρφωση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώθηκαν στα εν λόγω κείμενα τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης παρουσιάζεται σε έγγραφο παρατηρήσεων που δημοσιεύεται επίσης σήμερα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Rolf Benders, τηλ.: +49 69 1344 6925.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων