Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB saskaņo mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzības noteikumus

2017. gada 13. aprīlī
  • ECB spērusi nākamo soli, saskaņojot izvēles iespējas un rīcības brīvības arī attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm.
  • Attiecībā uz mazākām bankām vērā ņemts proporcionalitātes princips.
  • Pēc sabiedriskās apspriešanas publicēta ECB pamatnostādnes un ieteikuma galīgā versija.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja pamatnostādni un ieteikumu par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvību īstenošanu, kas adresēti valstu kompetentajām iestādēm (VKI). Tie ietekmē bankas, ko tieši uzrauga VKI (t.i., mazāk nozīmīgās iestādes).

Abu sabiedriskajai apspriešanai nodoto dokumentu mērķis ir turpmāk saskaņot Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM) iesaistīto 19 valstu kompetento iestāžu pieeju banku uzraudzībai. Mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus darbības nosacījumus un visas euro zonas banku sistēmas raitu darbību. Apsverot izvēles iespēju īstenošanu mazāk nozīmīgo iestāžu uzraudzības kontekstā, tika pilnībā ņemts vērā proporcionalitātes princips.

Šie pasākumi attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm tiek veikti pēc tam, kad ECB saskaņoja izvēles iespēju un rīcības brīvību īstenošanu nozīmīgo iestāžu uzraudzībā, par kurām tā ir tieši atbildīga. Pašreizējais tiesiskais regulējums ietver virkni izvēles iespēju un rīcības brīvību, no kurām daudzas drīkst piemērot kompetentās iestādes. Dažas jāpiemēro vispārējā veidā visām bankām, bet citas jāpiemēro pēc katras konkrētās situācijas un individuālo banku raksturiezīmju novērtējuma. Nekonsekventa šo izvēles iespēju un rīcības brīvību īstenošana euro zonā varētu ietekmēt uzraudzības sistēmas kopējo stabilitāti un banku prudenciālās uzraudzības prasību salīdzināmību.

Abos dokumentos daudzas izvēles iespējas un rīcības brīvības mazāk nozīmīgajām iestādēm piemērotas tādā pašā veidā kā nozīmīgajām iestādēm. Septiņas pamatnostādnē aplūkotās izvēles iespējas ir vispārēja rakstura, bet 43 ieteikumā aplūkotās izvēles iespējas jānovērtē katrā gadījumā atsevišķi, bet izmantojot vienotu pieeju. Attiecībā uz astoņām ieteikumā aplūkotajām izvēles iespējām tiek uzskatīts, ka ir pamatoti mazāk nozīmīgajām iestādēm piemērot specifisku vienkāršotu pieeju, lai samazinātu slogu mazākām bankām.

Papildus banku sistēmas drošības un stabilitātes uzlabošanai VUM ietvaros Eiropas banku uzraudzības mērķis ir arī nodrošināt vienlīdzīgus darbības nosacījumus bankām euro zonā. Ja ECB neveiktu šādu saskaņošanu, tirgus dalībniekiem un plašai sabiedrībai būtu grūti novērtēt kredītiestāžu drošumu un tiesību aktu prasību izpildi.

Šodien ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē tika publicēts arī pārskats par atbildēm, kurā atspoguļots, kā ņemti vērā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa (Rolf Benders; tālr. +49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana