Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB harmoniserar tillsynsregler för mindre betydande institut

13 april 2017
  • ECB tar ännu ett steg framåt med harmoniseringen av alternativ och nationellt handlingsutrymme även för mindre betydande institut.
  • Proportionalitet beaktas för mindre banker
  • ECB:s slutgiltiga vägledning och rekommendation offentliggörs nu efter ett offentligt samråd

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggjorde idag en vägledning och en rekommendation för nationella behöriga myndigheter angående alternativ och nationellt handlingsutrymme i EU:s lagstiftning. Detta påverkar banker som står under direkt tillsyn av nationella behöriga myndigheter (dvs. mindre betydande institut).

Avsikten med de båda dokumenten, som varit föremål för ett offentligt samråd, är att ytterligare harmonisera hur banker står under tillsyn av nationella behöriga myndigheter i de 19 länder där den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) gäller. Målet är att säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor och ett i helhet välfungerande banksystem i euroområdet. Proportionalitet beaktades till fullo i övervägandena om hur dessa alternativ kan utövas vid tillsynen av mindre betydande institut.

Denna insats som avser mindre betydande institut följer på ECB:s harmonisering av utövandet av alternativ och nationellt handlingsutrymme vid tillsynen av betydande institut under ECB:s direkta ansvar. Det nuvarande regelverket inbegriper ett antal alternativ och nationella handlingsutrymmen, varav många är reserverade för behöriga myndigheter. Några av dessa bör tillämpas generellt för alla banker medan andra bör tillämpas från fall till fall efter bedömning av den specifika situationen för eller omständigheterna hos en individuell bank. En inkonsekvent tillämpning av alternativ och nationellt handlingsutrymme i euroområdet kan påverka tillsynsramarnas allmänna styrka och jämförbarheten av tillsynskrav mellan banker.

I de två dokumenten tillämpas många alternativ och nationella handlingsutrymmen på samma sätt för både betydande och mindre betydande institut. Sju sådana alternativ som täcks av vägledningen är generella, och 43 alternativ som täcks av rekommendationen ska bedömas från fall till fall men följa samma tillvägagångssätt. För åtta av de alternativ som omfattas av rekommendationen anses det vara motiverat med en förenklad metod för mindre betydande institut så att bördan för mindre banker kan minskas.

Förutom att öka banksystemets säkerhet och sundhet inom ramen för SSM, är ett annat mål för den europeiska banktillsynen att säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor mellan bankerna i euroområdet. Utan den harmonisering som genomförts av ECB skulle det vara svårt för marknadsaktörerna och allmänheten att bedöma kreditinstituts sundhet och i vilken grad kreditinstitut uppfyller regelkrav.

Ett feedbackdokument som beskriver hur kommentarerna i samrådet har beaktats offentliggjordes också idag på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning