Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP ühtlustab vähem oluliste krediidiasutuste järelevalve eeskirju

13. aprill 2017
  • EKP on teinud järjekordse sammu ka vähem oluliste krediidiasutuste puhul kasutatavate valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse ühtlustamisel.
  • Väiksemate pankade puhul võetakse arvesse proportsionaalsuse põhimõtet.
  • Avaliku konsultatsiooni järel avaldatakse nüüd EKP lõplik suunis ja soovitus.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna suunise ja soovituse riiklikele pädevatele asutustele Euroopa Liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta. See puudutab riiklike pädevate asutuste otsese järelevalve all olevaid panku (st vähem olulisi krediidiasutusi).

Asjaomaste dokumentidega, mille kohta viidi läbi avalik konsultatsioon, ühtlustatakse veelgi riiklike pädevate asutuste järelevalvet pankade üle ühtse järelevalvemehhanismi 19 riigis. Eesmärk on tagada võrdsed võimalused ja euroala pangandussüsteemi kui terviku tõrgeteta toimimine. Vähem oluliste krediidiasutuste järelevalves valikuvõimaluste kasutamisel on täielikult arvesse võetud proportsionaalsuse põhimõtet.

Eelnevalt on EKP ühtlustanud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamist tema otsese järelevalve all olevate oluliste krediidiasutuste suhtes. Praegune regulatiivne raamistik näeb ette erinevaid valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust, millest paljud kuuluvad pädevate asutuste vastutusvaldkonda. Mõnda neist tuleks kohaldada üldiselt kõigi pankade suhtes, teisi aga juhtumipõhiselt, lähtudes konkreetse panga olukorrast ja eripärast. Valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse ebajärjekindel kohaldamine euroalal võib mõjutada järelevalveraamistiku üldist töökindlust ja pankade usaldatavusnõuete võrreldavust.

Suunise ja soovituse kohaselt tuleb paljusid valikuvõimalusi ja kaalutlusõigusi rakendada samal viisil nii vähem oluliste kui ka oluliste krediidiasutuste suhtes. Suunises käsitletud valikuvõimalustest seitse on üldised; soovituses käsitletud valikuvõimalustest 43 tuleb hinnata üksikjuhtumi põhjal, kuid lähtudes ühtsetest põhimõtetest. Soovituses käsitletud valikuvõimalustest kaheksa puhul võib olla vajalik kohaldada vähem oluliste krediidiasutuste suhtes lihtsustatud meetodit, et vähendada väiksemate pankade aruandluskoormust.

Ühtse järelevalvemehhanismi pädevusse kuuluva pangandussüsteemi turvalisuse ja usaldusväärsuse suurendamise kõrval on Euroopa pangandusjärelevalve eesmärk tagada võrdsed võimalused euroala pankadele. Ilma EKP poolt tehtud ühtlustamiseta oleks turuosalistel ja üldsusel raske hinnata krediidiasutuste usaldusväärsust ja vastavust õigusnormidele.

Ühtlasi avaldati täna EKP pangandusjärelevalve veebilehel tagasiside aruanne, milles antakse ülevaade avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkuste käsitlemisest.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine