Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP yhdenmukaistaa vähemmän merkittävien laitosten valvontasääntöjä

13.4.2017
  • EKP etenee pyrkimyksissään yhdenmukaistaa vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin.
  • Pienempien pankkien taakka pyritään pitämään mahdollisimman pienenä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
  • EKP julkaisee nyt kuulemismenettelyn pohjalta viimeistellyt suuntaviivat ja suosituksen.

EKP on tänään julkaissut suuntaviivat ja suosituksen, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin. Suuntaviivat ja suositus on annettu kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, jotka vastaavat näiden vähemmän merkittävien pankkien suorasta valvonnasta.

Suuntaviivat ja suositus on viimeistelty kuulemismenettelyn pohjalta. Niillä pyritään yhtenäistämään vähemmän merkittävien pankkien valvontaa kaikissa yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa 19 maassa ja siten varmistamaan, että pankeilla on mahdollisimman yhtenäiset toimintaedellytykset. Suhteellisuusperiaate on otettu asianmukaisesti huomioon.

EKP on jo yhdenmukaistanut vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä suorassa valvonnassaan olevien merkittävien pankkien kohdalla, ja siltä pohjalta yhdenmukaistetaan nyt myös vähemmän merkittävien pankkien valvontaa. Tämänhetkinen sääntelykehys sisältää monia toimivaltaisille viranomaisille annettuja vaihtoehtoja ja harkintavallan käyttömahdollisuuksia. Toisia tulee soveltaa yleisesti kaikkiin pankkeihin ja toisia tapauskohtaisesti kunkin pankin tilanteen ja ominaispiirteiden arvioinnin perusteella. Maiden väliset erot vaihtoehtojen ja harkintavallan käytössä euroalueella voisivat heikentää valvontajärjestelyjen vahvuutta ja eri pankkeihin sovellettavien vakavaraisuusvaatimusten vertailtavuutta.

Suuntaviivojen ja suosituksen mukaan monia vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttömahdollisuuksia sovelletaan vähemmän merkittäviin laitoksiin samalla tavalla kuin merkittäviin laitoksiin. Tällaisia vaihtoehtojen käyttömahdollisuuksia on suuntaviivoissa seitsemän (yleisesti sovellettavat käyttömahdollisuudet) ja suosituksessa 43 (käyttömahdollisuudet, joissa vaihtoehtojen käyttöä arvioidaan tapauskohtaisesti yhteisten periaatteiden mukaan). Lisäksi suositus kattaa kahdeksan sellaista vaihtoehtojen käyttömahdollisuutta, joissa vähemmän merkittäviin laitoksiin sovelletaan yksinkertaistettua menettelyä, jotta pienemmille pankeille aiheutuu pienempi taakka.

EKP:n suuntaviivojen ja suosituksen avulla yhteinen pankkivalvonta voi paitsi edistää pankkijärjestelmän vakavaraisuutta ja turvallisuutta myös varmistaa, että kaikkia pankkeja kohdellaan samalla tavalla ja että euroalueen pankkijärjestelmä toimii kokonaisuutena moitteettomasti. Ilman sääntöjen yhdenmukaistusta markkinaosapuolten ja suuren yleisön olisi hankala arvioida, miten vakavaraisia luottolaitokset ovat ja miten hyvin ne noudattavat sääntelyvaatimuksia.

EKP:n pankkivalvontasivuilla tänään julkaistussa palauteyhteenvedossa esitetään, miten kuulemismenettelyssä saadut kommentit on huomioitu suuntaviivoissa ja suosituksessa.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä