Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB start openbare raadpleging over leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen

12 september 2016
  • ECB publiceert ter raadpleging haar leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen (non-performing loans – NPL’s)
  • De raadplegingsperiode begint vandaag en eindigt op 15 november; de raadpleging omvat een openbare hoorzitting op 7 november
  • ECB publiceert tevens eerste inventarisatie van nationale praktijken betreffende NPL’s

De Europese Centrale Bank (ECB) start vandaag een openbare raadpleging over de leidraad voor banken waarin beschreven wordt hoe deze met NPL’s moeten omgaan. De NPL-leidraad voor banken is beschikbaar op de website van het ECB-Bankentoezicht. Het publiek kan vanaf nu tot en met 15 november 2016 commentaar indienen.

De NPL-leidraad behandelt de belangrijkste aspecten wat betreft de strategie, governance en uitvoering, die cruciaal zijn voor het vinden van een succesvolle oplossing voor NPL’s. De leidraad bevat aanbevelingen voor banken en een aantal best practices die het ECB-Bankentoezicht heeft geïdentificeerd en die de verwachtingen van de ECB als toezichthouder voor de toekomst weergeven.

Eén van de aanbevelingen in de leidraad luidt dat banken met een hoog niveau van NPL’s een duidelijke strategie moeten vaststellen die is afgestemd op hun businessplan en risicobeheerkader om op een geloofwaardige, haalbare en tijdige manier hun uitstaande NPL’s effectief te beheren en uiteindelijk te verminderen. Als onderdeel van deze strategie moeten banken per portefeuille kwantitatieve doelen en een gedetailleerd uitvoeringsplan vaststellen. In de leidraad wordt benadrukt dat banken een passende bestuurs- en uitvoeringsstructuur moeten opzetten om een effectieve oplossing voor NPL’s (NPL workout) te vinden. Dit zou moeten worden gedaan door het management van banken daar nauw bij te betrekken, doelgebonden eenheden voor het oplossen van NPL’s op te zetten en duidelijke beleidsvoorschriften vast te stellen ten aanzien van het oplossen van NPL’s.

De leidraad bevat korte- en langetermijnopties voor oplossingen die realistische respijt (forbearance) geven teneinde de positie terug te brengen naar een toestand waarin deze duurzaam kan worden afgelost. De leidraad dient als richtsnoer voor de wijze waarop banken bijzondere waardevermindering (impairment) en afschrijvingen bepalen in lijn met internationale aanbevelingen. In het kader van de waardering van onroerende goederen die als onderpand voor NPL’s dienen, schetst de leidraad tevens de beleidsvoorschriften en procedures die banken daarbij moeten volgen en de door hen te verschaffen informatie.

Als onderdeel van de reguliere toezichtsdialoog met de banken zal de toezichthouder de leidraad gebruiken als fundament voor zijn beoordeling van de wijze waarop deze met NPL’s omgaan. Het aanpakken van het hoge NPL-niveau bij sommige banken en in sommige landen van het eurogebied is een proces dat begon met de alomvattende beoordeling (comprehensive assessment) van 2014. Dat was de eerste keer dat de activa van banken langs dezelfde meetlat werden gelegd, en die exercitie resulteerde in een adequater voorzieningenniveau, wat de toezichthouders een solide fundament gaf om het vraagstuk verder aan te pakken. De leidraad is een vervolg op dit proces ter verlaging van het NPL-niveau, waarbij geleidelijk ook meer nadruk komt te liggen op de tijdigheid van voorzieningen en afschrijvingen. Hierbij geeft de ECB zich rekenschap van het feit dat het enige tijd zal duren voordat de NPL’s tot een redelijk niveau zijn teruggebracht.

Tevens heeft de ECB samen met acht nationale toezichthoudende autoriteiten geïnventariseerd welke nationale toezichtspraktijken en juridische kaders gelden op het gebied van NPL’s. Een aantal landen heeft proactieve en gecoördineerde prudentiële, gerechtelijke en andere maatregelen genomen om het vraagstuk aan te pakken. Tegelijkertijd zouden sommige landen meer kunnen doen ter verbetering van hun juridisch en gerechtelijk kader, waardoor het gemakkelijker wordt om NPL’s tijdig op te lossen.

De raadpleging begint vandaag en loopt tot en met 15 november. De relevante documenten, bestaande uit de leidraad voor banken, een presentatie over de leidraad en het inventarisatierapport zijn beschikbaar op de website van het ECB-Bankentoezicht.

Na invoering van de leidraad zal van de banken worden verwacht dat ze de leidraad proportioneel en met gepaste urgentie toepassen, in overeenstemming met de omvang en ernst van de uitdagingen waarvoor ze gesteld staan. De leidraad zal na het raadplegingsproces worden afgerond en het definitieve document zal in de komende maanden worden gepubliceerd.

Als onderdeel van deze raadpleging houdt de ECB op 7 november 2016 om 15.00 uur Midden-Europese tijd een openbare hoorzitting op haar kantoor in Frankfurt am Main. Op de website van het ECB-Bankentoezicht zal een webcast van de hoorzitting te zien zijn. Op deze website vindt u ook informatie over aanmelding voor de openbare hoorzitting en de wijze waarop commentaren kunnen worden ingediend. Na de openbare raadpleging zal de ECB de ontvangen commentaren publiceren, samen met reacties daarop en een evaluatie van de commentaren.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders (tel.: +49 69 1344 6925) of Ronan Sheridan (tel.: +49 69 1344 7416).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders