Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB otvára verejnú konzultáciu o všeobecných zásadách postupu bánk v prípade nesplácaných úverov

12. septembra 2016
  • ECB zverejňuje na konzultáciu všeobecné zásady postupu bánk v prípade nesplácaných úverov (non-performing loans – NPL).
  • Konzultácia prebieha oddnes do 15. novembra a jej súčasťou je aj verejné vypočutie 7. novembra.
  • ECB tiež zverejňuje prvú správu zo zhromažďovania národných postupov týkajúcich sa NPL.

Európska centrálna banka (ECB) dnes otvára verejnú konzultáciu o všeobecných zásadách, ktorými by sa mali riadiť banky pri riešení problematiky nesplácaných úverov (NPL). Všeobecné zásady postupu bánk v prípade NPL sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. Verejnosť k nim teraz môže predkladať pripomienky do 15. novembra 2016.

Všeobecné zásady v oblasti NPL sa venujú hlavným aspektom z hľadiska stratégie, riadenia a operácií, ktoré sú kľúčové pri úspešnom riešení problematiky NPL. Tieto všeobecné zásady obsahujú odporúčania pre banky a stanovujú viacero osvedčených postupov, ktoré určil bankový dohľad ECB a ktoré budú predstavovať očakávania dohľadu ECB do budúcnosti.

Vo všeobecných zásadách sa odporúča, aby si banky s vysokou úrovňou NPL stanovili v súlade so svojím obchodným plánom a rámcom riadenia rizík jasnú stratégiu na účinné riadenie a napokon včasné zníženie stavu nesplácaných úverov dôveryhodným a uskutočniteľným spôsobom. V rámci svojej stratégie by si banky mali stanoviť aj kvantitatívne ciele podľa portfólia a podrobný realizačný plán. Všeobecné zásady banky vyzývajú, aby zaviedli vhodné štruktúry riadenia a operácií na účinné riešenie NPL. V tomto smere sa vyžaduje intenzívna účasť manažmentu banky, zriadenie špecializovaných útvarov poverených riešením NPL a stanovenie jasných zásad súvisiacich s riešením NPL.

Všeobecné zásady uvádzajú krátkodobé a dlhodobé možnosti realizovateľných riešení zmien splácania s cieľom vrátiť expozíciu do situácie udržateľného splácania. Obsahujú usmernenia, ako majú banky merať pokles kvality a odpisy v súlade s medzinárodnými odporúčaniami. Taktiež popisujú zásady, postupy a spôsoby zverejňovania údajov, ktoré by banky mali zaviesť pri oceňovaní nehnuteľného majetku používaného ako zábezpeka za NPL.

Všeobecné zásady budú slúžiť orgánu dohľadu ako základ na hodnotenie postupu bánk v prípade NPL v rámci pravidelného dohľadového dialógu. Znižovanie vysokej úrovne NPL v niektorých bankách a krajinách eurozóny je proces, ktorý sa začal komplexným hodnotením v roku 2014. Pri tomto hodnotení sa aktíva bánk po prvýkrát posudzovali podľa rovnakých kritérií. Výsledkom bola primeranejšia úroveň oprávok a orgány dohľadu tak získali solídny základ na ďalšie riešenie tejto problematiky. Všeobecné zásady nadväzujú na tento proces s cieľom znižovať úroveň NPL. Zohľadňujú pritom skutočnosť, že zníženie NPL na primeranú úroveň potrvá istý čas, no cieľom je klásť postupne čoraz väčší dôraz na včasnosť tvorby oprávok a odpisovania.

ECB okrem toho spolu s ôsmimi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu uskutočnila zber informácií o národných postupoch dohľadu a právnych rámcoch týkajúcich sa NPL. Viacero krajín pri riešení tejto otázky prijalo proaktívne a koordinované prudenciálne, súdne a iné opatrenia. V niektorých krajinách však existuje priestor na ďalšie zlepšenie právneho a súdneho rámca v záujme včasného riešenia NPL.

Konzultácia o všeobecných zásadách bude trvať oddnes do 15. novembra. Príslušné dokumenty (všeobecné zásady;, prezentácia všeobecných zásad a správa zo zhromažďovania národných postupov) sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Pri implementácii sa od bánk bude očakávať, že budú tieto všeobecné zásady uplatňovať primerane a bez odkladov, zohľadňujúc rozsah a závažnosť problémov, ktorým čelia. Po skončení procesu konzultácie budú všeobecné zásady dokončené a v nasledujúcich mesiacoch bude zverejnená ich konečná verzia.

ECB v rámci tejto konzultácie usporiada verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 7. novembra 2016 o 15.00 hod. SEČ v jej priestoroch vo Frankfurte nad Mohanom. Verejné vypočutie sa bude vysielať ako webcast na stránke bankového dohľadu ECB. Na tejto stránke sú tiež k dispozícii informácie o registrácii účasti na vypočutí a spôsobe podávania pripomienok. Po skončení verejnej konzultácie ECB prijaté pripomienky zverejní spolu s ich vyhodnotením a odpoveďami.

Kontaktné osoby pre médiá: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925, a Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)