Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP käynnistää julkisen kuulemisen järjestämättömien saamisten käsittelyohjeista

12.9.2016
  • EKP julkaisee tänään luonnoksen pankeille annettaviksi järjestämättömien saamisten käsittelyohjeiksi.
  • Ohjeluonnosta voi kommentoida 15.11.2016 asti, ja osana kuulemisprosessia järjestetään myös julkinen kuulemistilaisuus 7.11.2016.
  • EKP julkistaa myös selvityksen kansallisista järjestämättömien saamisten käsittelykäytännöistä.

EKP käynnistää tänään julkisen kuulemisen pankeille laatimistaan järjestämättömien saamisten käsittelyohjeista. Ohjeluonnos on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla. Siihen voi esittää kommentteja 15.11.2016 asti.

Ohjeissa käydään läpi tärkeimmät järjestämättömiä saamisia koskevaan strategiaan sekä saamisten käsittelyn järjestämiseen ja hallinnointiin liittyvät näkökohdat menestyksekkään uudelleenjärjestelyn kannalta. Ohjeissa esitetään suosituksia sekä parhaita käytäntöjä, joita EKP:n pankkivalvojat odottavat pankkien jatkossa noudattavan.

Ohjeiden mukaan pankkien, joilla on taseessaan runsaasti järjestämättömiä saamisia, tulisi laatia niiden käsittelyä varten selkeä ja toteutuskelpoinen strategia ja nivoa se liiketoimintasuunnitelmaansa ja riskienhallintaansa. Näin pankit pystyvät hallitsemaan ja viime kädessä vähentämään järjestämättömiä saamisiaan tehokkaasti, uskottavasti ja riittävän nopeasti. Osana strategiaansa pankkien olisi asetettava määrälliset salkkukohtaiset tavoitteet ja laadittava yksityiskohtainen toimintasuunnitelma. Jotta järjestämättömien saamisten uudelleenjärjestely olisi tuloksellista, pankkien on järjestettävä saamisten käsittely ja hallinnointi tehokkaasti. Se edellyttää pankin johdon tiivistä osallistumista, erillisiä järjestämättömien saamisten käsittely-yksiköitä sekä selkeitä käsittelyperiaatteita.

Ohjeet sisältävät esimerkkejä käyttökelpoisista lyhyen ja pitkän aikavälin lainanhoitojoustoista, joiden avulla saamisten takaisinmaksu pystytään palauttamaan kestävälle pohjalle. Niissä myös annetaan ohjeita arvon alentumisen mittaamisesta ja luottotappioiden kirjaamisesta kansainvälisten suositusten mukaisesti. Lisäksi esitetään yleisperiaatteita, menettelyjä ja tiedonantokäytäntöjä, joita pankkien tulisi noudattaa arvostaessaan järjestämättömien saamisten vakuutena olevaa kiinteistöomaisuutta.

Valvojat voivat tukeutua ohjeisiin valvontadialogin yhteydessä arvioidessaan järjestämättömien saamisten käsittelyä pankeissa. Järjestämättömien saamisten vähentäminen otettiin tavoitteeksi vuoden 2014 kattavassa arvioinnin jälkeen. Tuolloin todettiin, että osassa pankeista ja euroalueen maista oli runsaasti tällaisia ongelmasaamisia. Kattavassa arvioinnissa pankkien saamiset arvioitiin ensimmäistä kertaa yhdenmukaisin kriteerein, ja sen tuloksena arvonalennuksia tarkistettiin asianmukaisemmiksi. Näin luotiin vakaa perusta, johon järjestämättömien saamisten valvonta voi tukeutua. Ohjeet ovat jatkoa tälle korjausprosessille. EKP aikoo nyt kiinnittää huomionsa yhä vahvemmin arvonalennusten ja luottotappioiden kirjaamisen oikea-aikaisuuteen. Painopisteen muutos kuitenkin tapahtuu vähitellen, ja samalla otetaan huomioon, että vie aikansa, ennen kuin järjestämättömien saamisten määrä on supistunut kohtuulliseksi.

EKP on myös kartoittanut järjestämättömien saamisten käsittelyyn liittyviä kansallisia valvontakäytäntöjä ja lainsäädäntöä yhdessä kahdeksan maan kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Monessa maassa ongelmaan on tartuttu oma-aloitteisesti, ja niissä on toteutettu koordinoidusti muun muassa vakavaraisuusvalvontaan liittyviä ja lainsäädännöllisiä toimia. Joidenkin maiden lainsäädäntö ja ‑käyttö eivät kuitenkaan vielä kunnolla edesauta järjestämättömien saamisten riittävän nopeaa käsittelyä.

Julkinen kuuleminen käynnistyy tänään, ja ohjeluonnoksesta voi esittää kommentteja 15.11.2016 asti. Ohjeluonnos, sen tiivistelmä ja kansallisia käytäntöjä koskeva selvitys ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Ohjeet viimeistellään saatujen kommenttien pohjalta, ja lopulliset ohjeet julkaistaan lähikuukausina. Kun ohjeet ovat tulleet voimaan, pankkien odotetaan seuraavan niitä suhteellisuusperiaatetta noudattaen eli sen mukaan, miten suuren ja vakavan ongelman järjestämättömät lainat niille muodostavat.

Osana kuulemisprosessia EKP järjestää ohjeluonnoksesta kuulemistilaisuuden toimitiloissaan Frankfurt am Mainissa. Tilaisuus pidetään 7.11.2016 kello 15.00 (Keski-Euroopan aikaa), ja sitä voi myös seurata webcast-lähetyksenä EKP:n pankkivalvontasivuilla. Sivuilla ovat myös ohjeet kuulemistilaisuuteen ilmoittautumiseen ja ohjeluonnoksen kommentointiin. Vastausajan päätyttyä EKP julkaisee saadut kommentit sekä vastauksensa ja arvion kommenteista.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaavat Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925 ja Ronan Sheridan puhelinnumerossa +49 69 1344 7416.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä