Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

12 Σεπτεμβρίου 2016
  • Η ΕΚΤ υποβάλλει προς δημόσια διαβούλευση έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
  • Η περίοδος διαβούλευσης, η οποία αρχίζει σήμερα, λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2016 και περιλαμβάνει δημόσια συζήτηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου 2016.
  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει επίσης έκθεση ενός πρώτου απολογισμού των εθνικών πρακτικών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υποβάλλει σήμερα προς δημόσια διαβούλευση έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ). Το έγγραφο κατευθύνσεων για τα ΜΕΔ είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ. Το κοινό μπορεί να υποβάλλει σχόλια έως τις 15 Νοεμβρίου 2016.

Το έγγραφο κατευθύνσεων για τα ΜΕΔ πραγματεύεται τις βασικές πτυχές που αφορούν τη στρατηγική, τη διαχείριση και το λειτουργικό πλαίσιο, οι οποίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη ρύθμιση των ΜΕΔ. Παρέχει συστάσεις προς τις τράπεζες και καθορίζει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που έχει εντοπίσει η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ και οι οποίες θα αποτελέσουν τις εποπτικές προσδοκίες της ΕΚΤ στο μέλλον.

Το έγγραφο κατευθύνσεων συνιστά στις τράπεζες με υψηλό επίπεδο ΜΕΔ να θεσπίσουν μια σαφή στρατηγική που να είναι ευθυγραμμισμένη με το επιχειρηματικό τους σχέδιο και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και εν τέλει τη μείωση του επιπέδου των ΜΕΔ τους με αξιόπιστο, εφικτό και έγκαιρο τρόπο. Η στρατηγική των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό ποσοτικών στόχων ανά χαρτοφυλάκιο και ένα αναλυτικό σχέδιο εφαρμογής. Το έγγραφο κατευθύνσεων καλεί τις τράπεζες να θεσπίσουν κατάλληλες δομές διαχείρισης και λειτουργίας για να παρέχουν αποτελεσματικές μονάδες διευθέτησης ΜΕΔ. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τη στενή συνεργασία της διοίκησης των τραπεζών, με τη συγκρότηση ειδικών μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ και με τον καθορισμό σαφών πολιτικών που συνδέονται με τις μονάδες αυτές.

Το έγγραφο κατευθύνσεων παρέχει βιώσιμες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιλογές ρύθμισης οφειλών με σκοπό την επαναφορά του ανοίγματος σε κατάσταση βιώσιμης αποπληρωμής. Επίσης, καθοδηγεί τις τράπεζες ως προς τον τρόπο υπολογισμού της απομείωσης και των διαγραφών σύμφωνα με διεθνείς συστάσεις. Το εν λόγω έγγραφο παρουσιάζει επίσης τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις δημοσιοποιήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι τράπεζες όταν αποτιμούν ακίνητα που διακρατούνται ως εξασφαλίσεις για ΜΕΔ.

Το έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί από τους εποπτικούς φορείς ως βάση για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τα ΜΕΔ, ως μέρος του τακτικού εποπτικού διαλόγου. Η αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΔ σε ορισμένες τράπεζες και χώρες της ζώνης του ευρώ είναι μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του 2014. Τα στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών αξιολογήθηκαν τότε για πρώτη φορά με το ίδιο μέτρο σύγκρισης, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός καταλληλότερου επιπέδου προβλέψεων, γεγονός που παρείχε στους φορείς εποπτείας μια στέρεη βάση για την περαιτέρω αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Το έγγραφο καθοδήγησης αποτελεί συνέχεια αυτής της διαδικασίας για μείωση του επιπέδου των ΜΕΔ, αναγνωρίζοντας ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έως ότου τα ΜΕΔ μειωθούν σε λογικά επίπεδα, αλλά επίσης δίνοντας σταδιακά μεγαλύτερη έμφαση στις έγκαιρες προβλέψεις και διαγραφές.

Η ΕΚΤ, σε συνεργασία με οκτώ εθνικές εποπτικές αρχές, διενήργησε επίσης απολογισμό των εθνικών εποπτικών πρακτικών και νομικών πλαισίων που αφορούν τα ΜΕΔ. Ενώ ορισμένες χώρες έχουν λάβει προνοητικά και συντονισμένα προληπτικά, δικαστικά και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος, κάποιες χώρες θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω το νομικό και δικαστικό τους πλαίσιο προκειμένου να διευκολύνουν περισσότερο την έγκαιρη διευθέτηση των ΜΕΔ.

Η περίοδος διαβούλευσης αρχίζει σήμερα και λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2016. Τα σχετικά έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν το έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες, μια παρουσίαση για το έγγραφο κατευθύνσεων και την έκθεση απολογισμού, είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

Όταν το έγγραφο κατευθύνσεων τεθεί σε εφαρμογή, οι τράπεζες αναμένεται να το εφαρμόσουν αναλογικά και με την προσήκουσα ταχύτητα, σύμφωνα με την έκταση και τη σοβαρότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Το έγγραφο κατευθύνσεων θα ολοκληρωθεί μετά τη λήξη της διαδικασίας διαβούλευσης και το τελικό έγγραφο θα δημοσιευθεί τους προσεχείς μήνες.

Στις 7 Νοεμβρίου 2016, στις 15.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θα διεξαχθεί δημόσια συζήτηση στις εγκαταστάσεις της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη, ως μέρος της δημόσιας διαβούλευσης. Η συζήτηση θα αναμεταδοθεί από τον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ. Στον δικτυακό τόπο δημοσιεύονται επίσης πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής στη δημόσια συζήτηση και υποβολής σχολίων. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει τα σχόλια που έλαβε, συνοδευόμενα από απαντήσεις και σχετική αξιολόγησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Rolf Benders, τηλ.: +49 69 1344 6925, ή στον κ. Ronan Sheridan, τηλ.: +49 69 1344 7416.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων