Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP algatab avaliku konsultatsiooni pankadele viivislaenude käsitlemiseks antud suuniste kohta

12. september 2016
  • EKP avaldab konsultatsiooni eesmärgil suunised viivislaenude kohta.
  • Konsultatsioon algab täna ja lõpeb 15. novembril 2016. Selle käigus toimub avalik kuulamine 7. novembril.
  • EKP avaldab ka esimese kokkuvõtte riikide tavade kohta viivislaenude käsitlemisel.

Euroopa Keskpank (EKP) algatab täna avaliku konsultatsiooni pankadele viivislaenude käsitlemiseks antud suuniste kohta. Suunised on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Üldsuse esindajad saavad dokumendi kohta märkusi esitada kuni 15. novembrini 2016.

Suunistes käsitletakse strateegia, juhtimise ja operatsioonidega seotud põhiaspekte, millel on otsustav tähtsus viivislaenude edukal restruktureerimisel. Suunised sisaldavad pankadele mõeldud soovitusi ning ülevaadet parimatest tavadest, mille EKP pangandusjärelevalve on välja selgitanud ja mis on edaspidi osa EKP järelevalvealastest ootustest.

Suunistes soovitatakse suure viivislaenude osakaaluga pankadel koostada oma äriplaani ja riskijuhtimise raamistikku arvesse võttes kindel strateegia, et viivislaene tõhusalt hallata ning vähendada nende osakaalu usaldusväärselt, jätkusuutlikult ja õigel ajal. Pankade tegevusstrateegia raames tuleks kõigi portfellide kohta püstitada kvantitatiivsed eesmärgid ning välja töötada üksikasjalik rakenduskava. Suunistega innustatakse panku sisse seadma asjakohased juhtimis- ja operatsioonistruktuurid, et tagada viivislaenude tõhus realiseerimine. Seda tuleks teha tihedas koostöös panga juhtkonnaga, luues spetsiaalsed viivislaenude realiseerimisega tegelevad üksused ning kehtestades kindlad tegevuspõhimõtted, mida viivislaenude realiseerimisel järgitakse.

Suunistes nähakse ette lühi- ja pikaajalised valikuvõimalused makseraskuste tõttu restruktureerimisel tõhusate lahenduste leidmiseks, et taastada laenude jätkusuutlikud tagasimaksed. Pankadele antakse juhised viivislaenude väärtuse languse hindamise ja mahakandmise kohta kooskõlas rahvusvaheliste soovitustega. Suunised sisaldavad ka ülevaadet põhimõtetest, menetlustest ja avalikustamisnõuetest, mida pangad peavad järgima viivislaenude katteks esitatud kinnisvaratagatiste hindamisel.

Suuniste alusel hindavad järelevalveasutused korralise järelevalvealase dialoogi raames pankade tegevust viivislaenude käsitlemisel. Viivislaenude suure osakaaluga mõnedes pankades ja euroala riikides on tegeletud alates 2014. aasta põhjalikust hindamisest. Hindamise käigus hinnati pankade varasid esimest korda võrdse mõõdupuuga ning selle tulemusel korrigeeriti provisjonide taset, luues järelevalveasutustele stabiilse aluse viivislaenude teema edasiseks käsitlemiseks. Suunised on viivislaenude osakaalu vähendamise protsessi jätkuks. Seejuures keskendutakse üha suuremal määral provisjonide ja mahakandmiste õigeaegsusele, võttes samal ajal arvesse, et viivislaenude osakaalu mõistlikule tasemele viimiseks kulub aega.

EKP koos kaheksa riigi järelevalveasutustega on koostanud ka ülevaate viivislaenude käsitlemisega seotud riiklikest järelevalvetavadest ja õigusraamistikest. Kui mitmes riigis on võetud selle teemaga tegelemiseks ennetavaid ja kooskõlastatud usaldatavus- ja õigusmeetmeid, siis teistes riikides tuleks õigus- ja kohturaamistikku veel täiustada, et viivislaene saaks võimalikult kiiresti realiseerida.

Suunistega seotud konsultatsioon algab täna ja lõpeb 15. novembril 2016. Asjakohased dokumendid (sh suunised pankadele, suuniste kokkuvõte ja ülevaatlik aruanne riikide tavade kohta) on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Suunised viimistletakse pärast konsultatsiooniperioodi lõppu ning lõplik dokument avaldatakse sellele järgnevatel kuudel. Pärast suuniste jõustumist peavad pangad neid õigel ajal ja proportsionaalsuse põhimõtet silmas pidades järgima, lähtudes sellest, kui ulatuslikku ja tõsist probleemi viivislaenud neile kujutavad.

EKP korraldab konsultatsiooni raames avaliku kuulamise EKP ruumides Maini-äärses Frankfurdis 7. novembril 2016 kell 15.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Avaliku kuulamise veebiülekannet saab vaadata EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Info avalikul kuulamisel osalejate registreerimise ja märkuste esitamise võimaluste kohta on samuti toodud pangandusjärelevalve veebilehel. Pärast avalikku konsultatsiooni avaldab EKP laekunud märkused koos vastuste kokkuvõtte ja hinnanguga.

Meediakanalite küsimustele vastavad Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925) ja Ronan Sheridan (tel +49 69 1344 7416).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine