Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB inleder offentligt samråd om vägledningen om nödlidande lån för banker

12 september 2016
  • Inom ramen för ett offentligt samråd offentliggör ECB sin vägledning om nödlidande lån för banker
  • Samrådsperioden inleds idag och pågår fram till den 15 november, inbegripet en offentlig utfrågning den 7 november
  • ECB publicerar även en första kartläggning av nationell praxis rörande nödlidande lån

Europeiska centralbanken (ECB) inleder idag ett offentligt samråd om vägledning till banker om hur de bör hantera nödlidande lån. Vägledningen om nödlidande lån finns på webbplatsen för ECB:s banktillsyn. Allmänheten kan nu lämna in kommentarer fram till den 15 november.

Vägledningen om nödlidande lån tar upp de viktigaste aspekterna beträffande strategi, styrning och verksamhet, som är avgörande för en bra lösning på problemet med nödlidande lån. Vägledningen ger rekommendationer till banker och fastställer exempel på bästa praxis som ECB:s banktillsyn har identifierat och som kommer att ligga till grund för ECB:s tillsynsförväntningar framöver.

Vägledningen rekommenderar att banker med en hög nivå av nödlidande lån inrättar en tydlig strategi i linje med sin verksamhetsplan och sina riskhanteringsramar för att effektivt hantera och slutligen minska innehavet av de nödlidande lånen på ett tillförlitligt och genomförbart sätt. Bankens strategi ska omfatta kvantitativa mål per portfölj och en detaljerad genomförandeplan. Vägledningen uppmanar banker att inrätta lämpliga styrnings- och verksamhetsstrukturer för en effektiv workout-hantering av nödlidande lån. Detta ska ske genom nära samverkan med bankens ledning, upprättande av särskilda workout-enheter och införande av tydliga policyer vad gäller workout-hanteringen av nödlidande lån.

Vägledningen ger kortfristiga och långfristiga alternativ för en hållbar anståndslösning i syfte att återföra exponeringen till ett läge med varaktig återbetalning. Den vägleder banker i hur de ska mäta värdeminskningar och avskrivningar i överensstämmelse med internationella rekommendationer. Vägledningen förklarar även vilka policyer och förfaranden som banker bör anta och vad som ska redovisas när de värderar fast egendom som innehas som säkerhet för nödlidande lån.

Vägledningen kommer att tjäna som grund för tillsynsmyndighetens utvärdering av bankers hantering av nödlidande lån och vara en del av den ordinarie tillsynsdialogen. Åtgärderna för att komma till rätta med den höga nivån av nödlidande lån i vissa banker och länder i euroområdet är en process som inleddes med den samlade bedömningen 2014. Det var första gången bankernas tillgångar värderades efter samma måttstock och granskningen ledde till en lämpligare nivå av avsättningar och gav tillsynsmyndigheterna en stabil grund för ytterligare åtgärder. Vägledningen följer upp denna process för att minska nivån av nödlidande lån men också för att gradvis lägga mer fokus på att avsättningar och avskrivningar görs vid passande tidpunkt. Det kommer dock att ta tid innan de nödlidande lånen ligger på rimliga nivåer.

ECB och åtta nationella tillsynsmyndigheter har också gjort en kartläggning av nationell tillsynspraxis och nationella regelverk som rör nödlidande lån. Några länder har vidtagit proaktiva och samordnade tillsynsåtgärder, rättsliga åtgärder och andra åtgärder för att ta tag i frågan medan andra länder ytterligare skulle kunna förbättra sina regelverk och rättsliga ramar för hanteringen av nödlidande lån.

Samrådet om vägledningen inleds idag och avslutas den 15 november. Vägledningen för banker, en presentation av vägledningen och kartläggningsrapporten finns på webbplatsen för ECB:s banktillsyn.

När vägledningen väl har införts förväntas bankerna tillämpa den på ett proportionellt sätt och med lämplig skyndsamhet, i förhållande till hur omfattande och allvarliga de utmaningar är som de står inför. Vägledningen kommer att slutföras efter samrådsförfarandet och det slutgiltiga dokumentet kommer att publiceras månaderna därefter.

Inom ramen för samrådet kommer ECB att hålla en offentlig utfrågning kl. 15.00 den 7 november 2016 i Frankfurt am Main. Utfrågningen kommer att sändas ut på ECB:s webbplats för banktillsyn. Information om anmälan till utfrågningen och om hur man lämnar kommentarer finns också på webbplatsen. Efter det offentliga samrådet kommer ECB att publicera de kommentarer som inkommit, tillsammans med svaren samt en utvärdering av kommentarerna.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925 eller Ronan Sheridan, tfn. +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning