Menu
PRESSMEDDELANDE

ECB offentliggör en förordning om rapportering av finansiell tillsynsinformation

26 mars 2015

EMBARGO

Får ej publiceras före 10.00 centraleuropeisk tid torsdagen den 26 mars 2015
  • Förordningen utvidgar kraven på finansiell tillsynsrapportering till att omfatta alla enheter som står under tillsyn

  • Offentliggörandet markerar slutet på det offentliga samrådet

Europeiska centralbanken (ECB) har idag offentliggjort ECB-förordningen förordning om rapportering av finansiell tillsynsinformation.

I förordningen fastställs regler och förfaranden för hur enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till nationella behöriga myndigheter och till ECB. Institut som tillämpar IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards) på konsoliderad nivå måste redan lämna tillsynsrapporter. Förordningen utvidgar den obligatoriska rapporteringen till att omfatta:

  • betydande grupper under tillsyn som tillämpar nationell god redovisningssed (nGAAP),

  • betydande grupper under tillsyn som rapporterar på individuell basis under både IFRS och nGAAP (inklusive filialer av kreditinstitut som inte står under tillsyn inom den gemensamma tillsynsmekanismen men är etablerade i en deltagande medlemsstat samt dotterföretag till betydande grupper under tillsyn i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeländer),

  • mindre betydande grupper under nGAAP och mindre betydande enheter under tillsyn.

Rapporteringen omfattar balansräkningsposter som finansiella tillgångar och skulder, intäkter och utgifter samt andra relevanta finansiella tillsynsuppgifter.

Förordningen godkändes av ECB-rådet efter ett offentligt samrådsförfarande som även omfattade en offentlig utfrågning. Den återspeglar kommentarer som erhållits från berörda parter under samrådsförfarandet. Dessa svar, ett uppföljningsyttrande och förordningen har publicerats på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925.

Kontakt för media