Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB paskelbė reglamentą dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo

2015 m. kovo 26 d.

EMBARGO

Draudimas skelbti iki 2015 m. kovo 26 d., ketvirtadienio, 10.00 val. (CET)
  • Reglamentu praplečiamas reikalavimo teikti finansines ataskaitas taikymas – šias ataskaitas privalės teikti visi prižiūrimi subjektai.

  • Reglamento paskelbimu baigiamos viešos konsultacijos.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien paskelbė ECB reglamentą dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo.

Reglamentu nustatomos priežiūros finansinės informacijos teikimo taisyklės ir tvarka, kurių turi laikytis prižiūrimi subjektai teikdami šią informaciją nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir ECB. Kredito įstaigos, kurios savo konsoliduotas ataskaitas rengia laikydamosi tarptautinių finansų apskaitos standartų, jau dabar privalo teikti priežiūros finansines ataskaitas. Reglamentu reikalavimo teikti tokias ataskaitas taikymas praplečiamas – jis nustatoma ir šiems subjektams:

  • svarbioms prižiūrimoms grupėms, taikančioms nacionalinius bendruosius apskaitos principus (BAP);

  • svarbiems prižiūrimiems subjektams (įskaitant filialus, kuriuos dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigia kredito įstaiga, nepatenkanti į Bendro priežiūros mechanizmo vykdomą priežiūrą, ir svarbių prižiūrimų grupių patronuojamąsias įmones, įsteigtas nedalyvaujančioje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje narėje), kurie ataskaitas teikia atskirai, laikydamiesi tarptautinių finansų apskaitos standartų ir nacionalinių BAP;

  • mažiau svarbioms grupėms, kurios laikosi nacionalinių BAP, ir mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams.

Ataskaitose pateikiama informacija apie balanso straipsnius, pavyzdžiui, finansinį turtą ir įsipareigojimus, pajamas ir išlaidas, ir kiti priežiūrai vykdyti reikalingi finansiniai duomenys.

Dėl reglamento buvo surengtos viešos konsultacijos (įskaitant ir viešą svarstymą), o tada jį patvirtino Valdančioji taryba. Reglamente atsižvelgta į viešų konsultacijų metu suinteresuotųjų šalių pateiktas pastabas. Šios pastabos, kartu su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pareiškimu ir ECB reglamentu, skelbiamos bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Rolf Benders telefonu +49 69 1344 6925.

Kontaktai žiniasklaidai