Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila uredbo o nadzorniških finančnih informacijah

26. marec 2015

EMBARGO

Prepoved objave do 10.00 po srednjeevropskem času v četrtek, 26. marca 2015
  • Uredba razširja zahteve za poročanje nadzorniških finančnih informacij na vse nadzorovane subjekte.

  • Z objavo se zaključuje proces javnega posvetovanja.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila uredbo ECB o poročanju nadzorniških finančnih informacij.

Uredba določa pravila in postopke, po katerih bodo nadzorovani subjekti poročali nadzorniške finančne informacije pristojnim nacionalnim organom in ECB. Institucije, ki Mednarodne standarde za poročanje o finančnem položaju (MSRP) uporabljajo na konsolidirani podlagi, morajo nadzorniške finančne informacije poročati že zdaj. Z uredbo se obvezno poročanje razširja na:

  • pomembne nadzorovane skupine, ki uporabljajo nacionalna računovodska pravila (nGAAP);

  • pomembne nadzorovane subjekte, ki poročajo na posamični podlagi tako po MSRP kot po nGAAP (vključno s podružnicami kreditnih institucij, ki niso pod nadzorom EMN, a imajo sedež v sodelujoči državi članici, in podrejenimi družbami pomembnih nadzorovanih skupin v nesodelujočih državah članicah ali tretjih državah);

  • manj pomembne skupine po nGAAP in manj pomembne nadzorovane subjekte.

Poročanje zajema postavke bilance stanja, kot so finančna sredstva in obveznosti, prihodki in odhodki ter drugi relevantni nadzorniški finančni podatki.

Uredbo je Svet ECB odobril po javnem posvetovanju, ki je vključevalo tudi javno obravnavo. V njej so upoštevani tudi komentarji, ki so jih med javnim posvetovanjem dale zainteresirane strani. Ti komentarji so skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje in samo uredbo objavljeni na spletni strani ECB o bančnem nadzoru.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

Stiki za medije