Menu
PRESSITEADE

EKP avaldab määruse järelevalvealase finantsteabe kohta

26. märts 2015

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 10.00 Kesk-Euroopa aja järgi, neljapäeval, 26. märtsil 2015
  • Määrusega laiendatakse järelevalvealase finantsteabega seotud aruandlusnõuded kõigile järelevalve alla kuuluvatele üksustele.

  • Määruse avaldamine lõpetab avaliku konsultatsiooni protsessi.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna EKP määruse järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta.

Määruses sätestatakse järelevalve alla kuuluvatele üksustele eeskirjad ja menetlused järelevalvealase finantsteabe esitamiseks riiklikele pädevatele asutustele ja EKP-le. Järelevalvealase finantsteabe esitamise nõue kehtib juba asutustele, kes kohaldavad rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeid (IFRS) konsolideeritud tasandil. Määruses laiendatakse aruandlusnõudeid järgmistele üksustele:

  • järelevalve alla kuuluvad olulised grupid, kes järgivad riikide üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtteid;

  • järelevalve alla kuuluvad olulised üksused, kes esitavad individuaalsel alusel aruandeid nii rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kui ka riikide üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete kohaselt (k.a ühtse järelevalvemehhanismi järelevalve alla mittekuuluvate krediidiasutuste poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid ja järelevalve alla kuuluvate oluliste pangagruppide poolt mitteosalevates liikmesriikides või kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjad);

  • vähem olulised pangagrupid, kes kohaldavad riikide üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtteid, ja järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused.

Aruandlus hõlmab bilansikirjeid, nagu finantsvarad ja -kohustused, tulu ja kulu ning muu asjakohane järelevalvealane finantsteave.

EKP nõukogu kiitis määruse heaks pärast avalikku konsultatsiooni, mille raames toimus ka avalik kuulamine. Määrus kajastab huvitatud isikute poolt avaliku konsultatsiooni käigus esitatud märkusi. Märkused koos tagasiside vormiga ja kõnealune EKP määrus on avaldatud ka EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel: +49 69 1344 6925).

Kontaktandmed