Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB publicē regulu par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu

2015.26.03.

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz ceturtdienai, 2015. gada 26. martam, plkst. 10.00 pēc Viduseiropas laika
  • Regula paplašina uzraudzības finanšu informācijas sniegšanas prasības, attiecinot tās uz visām uzraudzītajām iestādēm.

  • Publicējot regulu, noslēdzas sabiedriskās apspriešanas process.

Eiropas Centrālā Banka (ECB) šodien publicēja ECB regulu par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu.

Regula nosaka noteikumus un procedūras, saskaņā ar kurām uzraudzītās iestādes sniedz uzraudzības finanšu informāciju valstu uzraudzības iestādēm un ECB. Iestādēm, kuras konsolidētā līmenī piemēro Starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS), jau jāsniedz uzraudzības finanšu pārskati. Regula paplašina obligātās pārskatu sniegšanas prasības, ietverot arī:

  • nozīmīgas uzraudzītās grupas, kas piemēro nacionālos grāmatvedības noteikumus (nacionālos GAAP);

  • nozīmīgas uzraudzītās iestādes, kas sniedz individuālus pārskatus atbilstoši SFPS un nacionālajiem GAAP (t.sk. kredītiestāžu filiāles, netiek uzraudzītas Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, bet veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, un nozīmīgu uzraudzīto vienību meitasuzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs vai trešās valstīs);

  • mazāk nozīmīgas grupas, kas piemēro vispārpieņemtos grāmatvedības principus, un mazāk nozīmīgas uzraudzītās iestādes.

Šie pārskati ietver bilances posteņus, piemēram, finanšu aktīvus un finanšu saistības, ienākumus un izdevumus un cita veida svarīgu uzraudzības finanšu informāciju.

Pēc sabiedriskās apspriešanas, kas ietvēra atklātu sēdi, regulu apstiprināja ECB Padome. Tā atspoguļo sabiedriskās apspriešanas gaitā no ieinteresētajām personām saņemtos komentārus. Komentāri kopā ar pārskatu par saņemtajām atbildēm un ECB regula publicēta arī ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa ( Rolf Benders ; tālr. +49 69 1344 6925).

Kontaktinformācija presei