Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

1 Wprowadzenie

Priorytety nadzorcze SSM odzwierciedlają średniookresową strategię Nadzoru Bankowego EBC na kolejne trzy lata. Są ustalane przez Radę ds. Nadzoru i co roku poddawane przeglądowi. Opierają się na wszechstronnej ocenie głównych czynników ryzyka i źródeł podatności na zagrożenia dotyczących nadzorowanych instytucji. Priorytety uwzględniają także wynik procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)[1] oraz postępy w realizacji priorytetów z poprzednich lat. Przyczyniają się do efektywnej alokacji dostępnych zasobów nadzorczych i mogą być elastycznie modyfikowane, jeżeli uzasadniają to zmiany w środowisku ryzyka.

Nadzorowane instytucje dobrze poradziły sobie z niekorzystnymi szokami makrofinansowymi i geopolitycznymi w ostatnich latach. Solidne fundamenty – takie jak dobra sytuacja kapitałowa i bufory płynności czy niższe poziomy kredytów zagrożonych – pomogły bankom poradzić sobie z wyzwaniami wynikającymi z pandemii koronawirusa (COVID‑19) i związanych z nią zakłóceń w łańcuchach dostaw, wojny Rosji przeciw Ukrainie i późniejszego szoku podażowego na rynku energii oraz niedawnego upadku banków w USA i Szwajcarii. Zdolność sektora bankowego do przetrwania poważnego spadku koniunktury gospodarczej potwierdził również wynik tegorocznego ogólnounijnego testu warunków skrajnych[2].

W nadchodzącym czasie europejski sektor bankowy stoi przed kilkoma wyzwaniami, które wymagają wzmożonej czujności ze strony zarówno nadzorców, jak i banków. Choć szybko postępujący wzrost stóp procentowych miał jak dotąd korzystny wpływ na rentowność banków, oczekuje się, że wyższe stopy procentowe zwiększą zarówno zmienność niektórych źródeł finansowania, jak i koszty finansowania banków w średnim okresie – dokładnie w momencie, gdy znaczna ilość środków z banku centralnego ma zostać zastąpiona innymi źródłami finansowania. Ponadto jakość aktywów banków może zacząć ponownie się pogarszać, jeżeli zmaterializuje się ryzyko geopolityczne lub wysoka inflacja w połączeniu z zacieśnieniem warunków finansowania zagrozi zdolności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych do obsługi zadłużenia. Wyższe premie za ryzyko mogą doprowadzić do dalszej korekty wyceny aktywów finansowych i wystąpienia nowych okresów wysokiej zmienności na rynkach finansowych. W tej sytuacji istotne jest, by banki utrzymały i udoskonalały swoje ramy zarządzania ryzykiem kredytowym oraz aktywami i pasywami, z uwzględnieniem – w tym ostatnim przypadku – zarówno ryzyka płynności, jak i ryzyka finansowania, a także ryzyka stopy procentowej dotyczącego portfela bankowego.

Upadek kilku średniej wielkości amerykańskich banków i przejęcie szwajcarskiego banku po raz kolejny uwidoczniły, że banki potrzebują silnego zarządzania wewnętrznego i skutecznej kontroli ryzyka, by poradzić sobie z dynamicznie zmieniającym się środowiskiem ryzyka. Upadki banków podkreśliły również znaczenie szybkiej i skutecznej reakcji nadzorczej oraz, w razie konieczności, eskalacji, gdy praktyki banków wydają się nieodpowiednie, a działania naprawcze – powolne. W tej sytuacji Nadzór Bankowy EBC będzie stopniowo stosować odpowiednie mechanizmy i narzędzia eskalacji w celu dopilnowania, by banki szybko i skutecznie wyeliminowały niedociągnięcia wskazane w priorytetach nadzorczych. Dotyczy to zwłaszcza zarządzania wewnętrznego, w przypadku którego – mimo długotrwałych kontaktów z nadzorcami – część banków nie zajęła się odpowiednio poważnymi niedociągnięciami, np. związanymi z funkcjonowaniem organów zarządzających i ich zdolnością sterowania strategicznego czy zdolnością agregacji i przekazywania danych o ryzyku. Banki muszą też zadbać o to, by ich praktyki były w pełni zgodne z zasadami należytego zarządzania ryzykiem klimatycznym i środowiskowym. Mają na to czas najpóźniej do końca 2024, a Nadzór Bankowy EBC wyznaczył dodatkowo bankom pośrednie terminy na spełnienie pewnych wymogów.

Biorąc pod uwagę, że transformacja cyfrowa stała się jednym z priorytetów dla wielu banków dążących do utrzymania konkurencyjności, istotne jest, by wprowadziły one odpowiednie zabezpieczenia ograniczające potencjalne ryzyko wynikające z nowych praktyk biznesowych i technologii. Z kontroli nadzorczych wynika, że w niektórych bankach poczyniono już znaczne postępy w transformacji cyfrowej, natomiast w innych nie udostępniono niezbędnych zasobów do osiągnięcia celów. Ponadto rosnące zagrożenia cybernetyczne, napędzane obecnymi napięciami geopolitycznymi, oraz coraz większa zależność od zewnętrznych usługodawców podkreślają konieczność utrzymania odporności banków i zapewnienia ciągłości ich krytycznych usług nawet w razie poważnych zakłóceń operacyjnych. W tej sytuacji, równolegle z działaniami nadzorczymi zapoczątkowanymi w ramach niniejszych priorytetów, w nadchodzących miesiącach banki będą musiały wykazać, że są w stanie reagować na takie niekorzystne zdarzenia i radzić sobie z ich skutkami.

Choć od ubiegłego roku w środowisku ryzyka zaszły dalsze zmiany, priorytety nadzorcze i związane z nimi działania określone w 2022 pozostają ogólnie aktualne i odnoszą się do głównych źródeł podatności na zagrożenia nadal występujących w sektorze bankowym. Planowanie na okres trzech lat wymaga stabilności, ale dla zaradzenia wskazanym powyżej czynnikom ryzyka zasadne jest dokonanie kilku wybranych modyfikacji.

W ramach priorytetów nadzorczych SSM na lata 2024–2026 nadzorowane instytucje będą musiały przede wszystkim wzmocnić swoją odporność na bezpośrednie szoki makrofinansowe i geopolityczne (priorytet 1), przyspieszyć tempo skutecznej naprawy niedociągnięć w zarządzaniu wewnętrznym oraz zarządzaniu ryzykiem klimatycznym i środowiskowym (priorytet 2), jak również poczynić dalsze postępy w transformacji cyfrowej i budowie solidnych ram odporności operacyjnej (priorytet 3). Na rysunku 1 wymieniono siedem kluczowych źródeł podatności na zagrożenia w bankach, które można przypisać do trzech nadrzędnych priorytetów.

Rysunek 1

Priorytety nadzorcze na lata 2024–2026 związane z występującymi w bankach źródłami podatności na zagrożenia

Źródło: EBC.
Uwagi: Na rysunku przedstawiono trzy priorytety nadzorcze i odnośne źródła podatności na zagrożenia, które banki mają wyeliminować w najbliższych latach. Nadzór Bankowy EBC będzie prowadzić ukierunkowane działania w celu oceny, monitorowania i kontrolowania sytuacji w zakresie zidentyfikowanych źródeł podatności na zagrożenia. Każde z tych źródeł powiązano z nadrzędną kategorią ryzyka.

Głównym celem planowania strategicznego w Nadzorze Bankowym EBC jest opracowanie solidnej strategii na kolejne trzy lata. Priorytety zwiększają skuteczność i spójność planowania nadzorczego we wspólnych zespołach nadzorczych oraz efektywność alokacji zasobów, zgodnie z ustalonymi poziomami tolerancji na ryzyko. Pomagają też krajowym organom nadzoru proporcjonalnie określić własne priorytety w zakresie nadzoru nad instytucjami mniej istotnymi. Dzięki przejrzystemu informowaniu o priorytetach oczekiwania nadzorcze wobec banków są bardziej zrozumiałe, nadzór ma większy wpływ na dalsze podnoszenie odporności sektora bankowego i łatwiej jest zapewnić równe warunki działania.

W kolejnych rozdziałach szczegółowo przedstawiono wyniki procesu identyfikacji i oceny ryzyka z 2023 oraz określono priorytety nadzorcze i odnośne programy prac na lata 2024−2026. W ramach bieżących kontaktów z bankami nadzór prowadzi też regularnie i doraźnie inne działania, które stanowią uzupełnienie prac związanych z priorytetami.

2 Ocena ryzyka i priorytety nadzorcze na lata 2024–2026

2.1 Środowisko operacyjne nadzorowanych instytucji

Europejski sektor bankowy wykazał się wysoką odpornością na szoki zewnętrzne, gdy napięcia w amerykańskim i szwajcarskim sektorze bankowym z marca tego roku rozprzestrzeniły się jedynie przejściowo i w ograniczonym zakresie. Europejskie banki okazały się silne pod względem kapitału, płynności i jakości aktywów, a ponadto mogły korzystać ze znacznie zróżnicowanych źródeł finansowania i baz klientów. Rentowność banków, która od wielu lat budziła niepokój, mocno odbiła w ostatnim czasie pod wpływem wyższych stóp procentowych i powróciła do poziomów, które nie były odnotowywane od ponad dziesięciu lat. Większa odporność sektora bankowego, na którą złożyło się również wzmocnienie europejskich ram regulacyjnych i nadzorczych, może jednak w przyszłości zostać ponownie wystawiona na próbę, więc nie należy tracić czujności.

Perspektywy wzrostu gospodarczego w strefie euro są wciąż obciążone dużą niepewnością w związku z zacieśnieniem warunków finansowania i nasileniem się napięć geopolitycznych, natomiast na przyszłych ścieżkach cen energii i żywności ciąży ryzyko podwyżek[3]. Trudne warunki w dalszym ciągu kształtuje presja inflacyjna, a słaby wzrost gospodarczy w strefie euro według oczekiwań utrzyma się w krótkim okresie. Choć w sektorze przetwórstwa przemysłowego nadal występują słabości, aktywność w sektorze usług – będącym dotychczas główną siłą napędową wzrostu gospodarczego – również ma osłabnąć, biorąc pod uwagę zanikanie efektów ponownego otwarcia gospodarki po pandemii oraz wciąż mocno hamujący wpływ zacieśnienia warunków finansowania i zwiększonej niepewności konsumentów. Rynek pracy w strefie euro jest na razie odporny, ale popyt na pracę może zwolnić, jeżeli stagnacja aktywności gospodarczej potrwa dłużej[4]. Od grudnia 2022 nastąpiło znaczne zacieśnienie warunków udzielania kredytów, a dynamika akcji kredytowej zwolniła, ponieważ szybko postępujące zacieśnianie polityki pieniężnej coraz bardziej przekłada się na gospodarkę realną[5].

Inflacja ogółem w strefie euro będzie według projekcji dalej wykazywać tendencję spadkową w średnim okresie, natomiast spadek inflacji bazowej ma być bardziej stopniowy[6]. W razie konieczności dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej lub dłuższego utrzymywania się wyższych stóp procentowych w scenariuszu uporczywie wysokiej inflacji perspektywy wzrostu gospodarczego mogą się pogorszyć, przez co obniżyłaby się jakość aktywów banków. O ile bilanse gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wydają się ogólnie dobre, o tyle rosną obawy o zdolność kredytobiorców do obsługi zadłużenia, zwłaszcza kredytów na nieruchomości. Oprócz osłabienia się jakości aktywów banków w razie załamania koniunktury gospodarczej odrębne ryzyko spadkowe dla zysków banków stanowią w niektórych krajach jednorazowe czynniki takie jak podatek bankowy.

Połączenie zwiększonych napięć geopolitycznych, „wyższych na dłużej” stóp procentowych i potencjalnego spowolnienia gospodarczego w strefie euro może przynieść ponowne zawirowania na rynkach finansowych. Zaburzenia w amerykańskim i szwajcarskim sektorze bankowym z początku marca, które wzbudziły wśród amerykańskich banków gwałtowną niechęć do podejmowania ryzyka, rozprzestrzeniły się na europejski sektor bankowy jedynie częściowo i tymczasowo. Wpływ na strefę euro pozostał ograniczony i krótkotrwały, zmienność na rynkach ustąpiła, a ceny akcji w strefie euro odbiły wkrótce po wstrząsie, zwłaszcza w sektorze bankowym, podczas gdy spready obligacji przedsiębiorstw powtórnie się zwęziły. Niemniej nagłe pogorszenie się perspektyw gospodarczych mogłoby doprowadzić do ponownego wystąpienia okresów podwyższonej zmienności i gwałtownych korekt cen aktywów, czego skutkiem byłoby dalsze zacieśnienie warunków finansowania.

2.2 Priorytety nadzorcze na lata 2024−2026

Priorytety nadzorcze ustala się na podstawie całościowej oceny głównych czynników ryzyka i źródeł podatności na zagrożenia występujących w bankach. Trzy nadrzędne priorytety na najbliższe trzy lata koncentrują się zarówno na krótkookresowych zagrożeniach dla sektora bankowego (priorytet 1), jak i na konieczności sprostania bardziej strukturalnym wyzwaniom w średnim okresie (priorytety 2 i 3). Każdy priorytet dotyczy określonych (tzw. priorytetowych) źródeł podatności na zagrożenia w sektorze bankowym, w odniesieniu do których wyznaczono specjalne cele strategiczne i opracowano programy prac, by ograniczyć odnośne ryzyko. Wzajemne zależności między czynnikami ryzyka znajdują odzwierciedlenie w koncepcji programów prac, których celem jest wzmocnienie skuteczności i efektywności kontaktów między nadzorcami a bankami.

Priorytet 1: wzmocnienie odporności na bezpośrednie szoki makrofinansowe i geopolityczne

Perspektywy europejskiego sektora bankowego w dalszym ciągu kształtuje niepewne otoczenie makrofinansowe, w połączeniu z uporczywymi napięciami geopolitycznymi i ryzykiem ponownego wystąpienia napięć finansowych. Nadzorowane instytucje muszą postępować ostrożnie oraz formułować i realizować strategie biznesowe ukierunkowane na odporność w związku z szybko zmieniającym się otoczeniem makrofinansowym i geopolitycznym. W tej sytuacji podstawowym celem Nadzoru Bankowego EBC jest dopilnowanie, by banki objęte jego bezpośrednim nadzorem wzmocniły swoją odporność na bezpośrednie szoki makrofinansowe i geopolityczne. Wprawdzie rosnące stopy procentowe miały do tej pory korzystny wpływ na rentowność, ale banki muszą być przygotowane do radzenia sobie z bardziej zmiennymi źródłami finansowania, wyższymi kosztami finansowania, potencjalnym spadkiem jakości aktywów i dalszą korektą wyceny na rynkach finansowych w krótkim i średnim okresie. Dlatego banki muszą wzmocnić swoje ramy zarządzania ryzykiem kredytowym oraz aktywami i pasywami.

Priorytetowe źródło podatności na zagrożenia: niedociągnięcia w ramowych zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym i ryzykiem kredytowym kontrahenta

Cel strategiczny: Banki powinny skutecznie zaradzić strukturalnym niedociągnięciom w swoich ramach zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym ryzykiem kredytowym kontrahenta, oraz szybko wyeliminować wszelkie odchylenia od wymogów regulacyjnych i oczekiwań nadzorczych. Powinny być w stanie szybko identyfikować i ograniczać narastanie ryzyka w portfelach, które są bardziej podatne na wpływ obecnego otoczenia makrofinansowego.

Firmy i gospodarstwa domowe okazały się jak dotąd odporne na spowolnienie gospodarcze, a to dzięki solidnym zyskom, niskiemu bezrobociu i dużym buforom oszczędnościowym. Choć łączny wskaźnik i stan kredytów zagrożonych w nadzorowanych instytucjach nadal znajduje się blisko rekordowo niskich poziomów, na horyzoncie widać wczesne oznaki pogarszania się jakości aktywów. W przypadku kredytów dla gospodarstw domowych, w szczególności kredytów konsumenckich, wzrósł wskaźnik kredytów fazy 2, zważywszy że skurczenie się dochodów realnych w połączeniu z wyższymi stopami procentowymi coraz mocniej odbija się na zdolności gospodarstw domowych do obsługi zadłużenia. Podobnie upadłości przedsiębiorstw i współczynniki niewykonania zobowiązań zaczęły rosnąć w porównaniu z niskimi poziomami notowanymi podczas pandemii.

W koniunkturze na rynku nieruchomości mieszkaniowych w strefie euro nastąpił zwrot, wraz ze spowolnieniem dynamiki kredytów hipotecznych i spadkiem cen nieruchomości mieszkaniowych w większości krajów strefy euro. Na rynku nieruchomości komercyjnych wciąż panuje dekoniunktura, a wyceny i wolumeny transakcji gwałtownie spadają. Zacieśnienie warunków finansowania i niepewność otoczenia rynkowego są potęgowane przez strukturalne źródła podatności na zagrożenia i niższy popyt, zwłaszcza na gorszej jakości aktywa handlowe i biurowe. Ekspozycje banków wydają się szczególnie kruche w krajach charakteryzujących się wcześniejszą zawyżoną wyceną oraz znacznym udziałem kredytów o zmiennym oprocentowaniu i ze spłatą jednorazową, z którymi może wiązać się wyższe ryzyko refinansowania.

Połączenie wyższych kosztów finansowania wynikających z zacieśnienia warunków finansowania i wysokiego poziomu zmienności na rynkach finansowych potęguje zagrożenia dla niebankowych instytucji finansowych stosujących dużą dźwignię finansową, zwłaszcza tych z dużymi pozycjami w instrumentach pochodnych. W przypadku niektórych banków ekspozycja na takie instytucje może wiązać się z podwyższonym ryzykiem kredytowym kontrahenta, co pokazuje, jak bardzo potrzebne jest należyte zarządzanie ryzykiem.

Nadzorcy od kilku lat pracują nad usunięciem strukturalnych niedociągnięć w ramowych zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach[7]. Jak wynika z działań nadzorczych, w bankach poczyniono pewne postępy w tej dziedzinie, ale nadal występuje szereg niedociągnięć. Obejmują one np. ograniczoną zdolność banków do przewidywania nowych czynników ryzyka (w tym ryzyka klimatycznego i środowiskowego) i ich odpowiedniego odzwierciedlania w rezerwach na ryzyko kredytowe, niedostateczne przygotowanie banków do radzenia sobie z potencjalnym gwałtownym wzrostem liczby dłużników zagrożonych niewypłacalnością i ryzyka refinansowania oraz dane potwierdzające zawyżoną wycenę zabezpieczeń w portfelach nieruchomości komercyjnych. Wprawdzie ustalenia z tych przeglądów uwzględniono w wynikach procesu SREP z 2023, ale banki poinformowano o zastosowaniu specjalnych środków nadzorczych, a nadzorcy ściśle monitorują realizację zaplanowanych działań naprawczych.

Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem kredytowym kontrahenta, ukierunkowany przegląd przeprowadzony w 2022 i późniejsze kontrole na miejscu ujawniły występowanie w bankach istotnych niedociągnięć w zakresie należytej staranności wobec klienta, definicji apetytu na ryzyko, procesów zarządzania skutkami niewykonania zobowiązania i ramowych zasad przeprowadzania testów warunków skrajnych. Choć w nadzorowanych instytucjach poczyniono postępy w rozwiązywaniu stwierdzonych problemów, oczekuje się, że podjęte zostaną jeszcze dalsze działania w celu zapewnienia ścisłej zgodności z opublikowanymi w październiku 2023 rzetelnymi praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta i postępowania z tym ryzykiem.

Działania nadzorcze z zeszłorocznego programu prac, których celem jest osiągnięcie celu strategicznego w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym i ryzykiem kredytowym kontrahenta, będą w dużej mierze kontynuowane w nadchodzącym czasie. Niemniej zmieniające się otoczenie gospodarcze i dotychczasowe postępy powodują konieczność częściowego przesunięcia akcentów. W ramach przeglądów praktyk w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, prawdopodobieństwa zagrożenia spłaty i tworzenia rezerw kontynuowane będą działania następcze w związku z nierozwiązanymi jeszcze problemami wskazanymi w pismach skierowanych w 2020 do dyrektorów generalnych banków. Jeśli chodzi o tworzenie rezerw, w ramach monitorowania postępów i działań naprawczych banków dotyczących wcześniejszych ustaleń powtórzony zostanie ukierunkowany przegląd poświęcony kwestiom MSSF 9 i nadbudowy. Poza tym prowadzone będą ukierunkowane przeglądy oraz, w stosownych przypadkach, kontrole na miejscu i kontrole modeli wewnętrznych w odniesieniu do bardziej wrażliwych portfeli takich jak nieruchomości (zarówno mieszkaniowe, jak i komercyjne) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Jeśli chodzi o ryzyko kredytowe kontrahenta, wspólne zespoły nadzorcze będą w dalszym ciągu ściśle monitorować ekspozycje banków i sprawdzać, czy ich praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem są odpowiednie. W tym celu będą podejmować ukierunkowane działania następcze w związku z postępami w naprawie niedociągnięć stwierdzonych w 2022.

Główne działania w ramach programu prac dotyczącego priorytetów nadzorczych

 • Ukierunkowane przeglądy poświęcone kwestii odporności portfeli, które są bardziej podatne na wpływ obecnej sytuacji makrofinansowej i narażone na ryzyko refinansowania, w tym działania następcze w związku z ustaleniami z poprzednich ukierunkowanych przeglądów dotyczących kredytów na nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne oraz rozpoczęcie nowego ukierunkowanego przeglądu dotyczącego kredytobiorców z sektora MŚP znajdujących się w trudnej sytuacji.
 • Działania następcze w związku z ukierunkowanym przeglądem dotyczącym MSSF 9, monitorowanie postępów w zakresie zdolności bankowych modeli oczekiwanej straty z tytułu kredytów do ujmowania nowych czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem nadbudowy.
 • Przedłużenie dogłębnych analiz dotyczących polityki w zakresie restrukturyzacji zadłużenia i prawdopodobieństwa zagrożenia spłaty.
 • Przedłużenie kontroli na miejscu, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego kwalifikowania do faz i tworzenia rezerw na potrzeby MŚP w ramach MSSF 9, portfeli detalicznych i nieruchomości komercyjnych, w tym wyceny zabezpieczeń.
 • Przedłużenie kontroli modeli wewnętrznych i działań następczych wspólnych zespołów nadzorczych w celu oceny zmian w modelach opartych na ratingach wewnętrznych w związku z nowymi wymogami regulacyjnymi oraz działań naprawczych odnoszących się do ustaleń z ukierunkowanego przeglądu modeli wewnętrznych.
 • Działania następcze w związku z ukierunkowanym przeglądem zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta przeprowadzonym w 2022.
 • Ukierunkowane kontrole na miejscu dotyczące konkretnych aspektów zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta.

Priorytetowe źródło podatności na zagrożenia: niedociągnięcia w ramowych zasadach zarządzania aktywami i pasywami

Cel strategiczny: Banki powinny zapewnić należyte i ostrożne procesy i strategie zarządzania aktywami i pasywami, odzwierciedlające ścisłą kontrolę zwierzchnią ze strony organów zarządzających oraz odpowiednio uwzględniające czynniki ryzyka wynikające z obecnej polityki pieniężnej i szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Powinny w szczególności opracować solidne i wiarygodne plany finansowania mające na celu osiągnięcie zróżnicowanej struktury finansowania, a także skuteczne plany awaryjne umożliwiające przetrwanie krótkookresowych szoków płynnościowych. Banki powinny również zapewnić odpowiednie zarządzanie pozycjami ryzyka stopy procentowej, oparte na ostrożnych założeniach dotyczących zachowań klientów, oraz opracować w tym zakresie strategie ograniczania ryzyka adekwatne do profilu ryzyka.

Pod względem stóp procentowych warunki funkcjonowania banków zmieniły się diametralnie w ciągu ostatnich dwóch lat. O ile wyższe stopy procentowe zasadniczo podtrzymują rentowność nadzorowanych instytucji, o tyle mogą też skutkować wyższymi kosztami finansowania i komplikować sytuację płynnościową banków oraz, w ujęciu bardziej ogólnym, ich procesy, strategie i ramowe zasady zarządzania aktywami i pasywami.

Zmienność rynku finansowego i korekty cen na rynkach instrumentów stałodochodowych w świetle obecnej dynamiki stóp procentowych zwiększyły ryzyko narastania niezrealizowanych strat w bankowych portfelach wycenianych według zamortyzowanego kosztu. Choć skutki mogą być poważne, o czym świadczy zamieszanie wokół niektórych średniej wielkości amerykańskich banków w marcu, do tej konkretnej sytuacji doprowadził zespół czynników, którego jak dotąd nie zaobserwowano w bankach podlegających europejskiemu nadzorowi bankowemu. Jak wynika z danych[8] opublikowanych w lipcu 2023, łączna kwota takich niezrealizowanych strat była stosunkowo ograniczona i w lutym 2023 wynosiła 73 mld EUR, wobec 620 mld USD na koniec 2022 w przypadku amerykańskich banków[9]. Już od drugiego półrocza 2021, gdy pojawiły się pierwsze oznaki presji inflacyjnej, nadzorcy kontrolowali w bankach procesy oceny ryzyka stopy procentowej i spreadu kredytowego oraz zarządzania tym ryzykiem. W 2022 Nadzór Bankowy EBC uwzględnił to ryzyko w swoich priorytetach nadzorczych i przeprowadził specjalny ukierunkowany przegląd, by z własnej inicjatywy ocenić przygotowanie banków do potencjalnych podwyżek stóp procentowych. Poczynione wtedy ustalenia wskazały na konieczność częstszego przeglądu kalibracji modeli zarządzania aktywami i pasywami przez banki, by reagować na zmiany w zachowaniu klientów wynikające z nowego układu stóp procentowych i na słabości niektórych strategii hedgingowych.

Po stronie płynności i finansowania nadzorowane instytucje wykazały dotychczas w sumie dużą odporność na zmiany w otoczeniu finansowym. Wprawdzie kurczące się rezerwy banków centralnych i słaba dynamika pieniądza doprowadziły do spadku buforów płynnościowych banków, ale ich wskaźniki pokrycia wypływów netto i wskaźniki stabilnego finansowania netto utrzymują się średnio znacznie powyżej regulacyjnego minimum. Ponadto nadzorowane instytucje nie wykazują koncentracji finansowania podobnej do tej występującej w kilku średniej wielkości amerykańskich bankach, które upadły na początku tego roku, zważywszy że głównymi źródłami finansowania nadzorowanych instytucji są przede wszystkim depozyty. Pochodzą one głównie od klientów detalicznych i są w większości objęte systemem gwarantowania depozytów. Aby zapewnić płynne wycofywanie programów ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO) i ocenić przygotowanie banków w tym zakresie, w 2023 przeprowadzono ukierunkowany przegląd poświęcony strategiom wychodzenia banków z operacji TLTRO. W tej sytuacji zwrócono się do niektórych banków o dalsze zróżnicowanie źródeł finansowania. Inny ukierunkowany przegląd dotyczy oceny wiarygodności i rzetelności planów finansowania banków, a jego rezultaty zostaną uwzględnione w wynikach procesu SREP z 2024.

W dalszej perspektywie Nadzór Bankowy EBC będzie nadal mocno podkreślał konieczność wprowadzenia przez banki solidnych rozwiązań w zakresie zarządzania aktywami i pasywami. Ukierunkowane działania obejmą przegląd procesów i strategii zarządzania aktywami i pasywami w bankach oraz ocenę adekwatności założeń leżących u podstaw niektórych modeli behawioralnych. Nadzorcy będą również oceniali odporność banków na krótkookresowe szoki płynnościowe oraz wiarygodność i rzetelność awaryjnych planów utrzymania płynności. Wreszcie – nadzorcy będą kontynuować działania rozpoczęte w poprzednich latach i przeprowadzać dalsze przeglądy w zakresie zarządzania przez banki ryzykiem stopy procentowej dotyczącym portfela bankowego oraz rzetelności i wiarygodności planów finansowania.

Główne działania w ramach programu prac dotyczącego priorytetów nadzorczych

 • Ukierunkowane przeglądy rzetelności i wiarygodności planów finansowania, planowania awaryjnego i adekwatności zdolności optymalizacji zabezpieczeń, a także procesów i strategii zarządzania aktywami i pasywami.
 • Ukierunkowane kontrole na miejscu oceniające solidność i odpowiedniość planów finansowania i planów naprawy.
 • Działania następcze w związku z ustaleniami z ukierunkowanego przeglądu dotyczącego ryzyka stopy procentowej i spreadu kredytowego, wraz z objęciem tym przeglądem szerszej grupy instytucji.
 • Kampania kontroli na miejscu w zakresie ryzyka stopy procentowej dotyczącego portfela bankowego, badająca w szczególności pozycjonowanie i strategię zarządzania aktywami i pasywami, modele behawioralne ryzyka stopy procentowej dotyczącego portfela bankowego i strategię hedgingową.

Priorytet 2: przyspieszenie skutecznej naprawy niedociągnięć w zarządzaniu wewnętrznym oraz zarządzaniu ryzykiem klimatycznym i środowiskowym

Wyniki procesu SREP z 2023 ponownie wskazują na niedostateczne postępy niektórych banków w eliminowaniu niedociągnięć w zarządzaniu wewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza obszarów związanych z funkcjonowaniem i strategicznym sterowaniem organów zarządzających banków, ale też ich zdolnością agregacji i przekazywania danych o ryzyku. Dodatkowo znaczenie silnego zarządzania wewnętrznego i należytej kontroli ryzyka po raz kolejny unaocznił upadek kilku banków w USA i Szwajcarii na początku tego roku. To samo odnosi się do stale rosnącego ryzyka klimatycznego i środowiskowego, którego niekorzystny wpływ jest już odczuwalny na całym świecie. Aby spełnić w całości oczekiwania nadzorcze w tym obszarze do końca 2024, banki będą musiały podjąć intensywniejsze działania oraz odpowiednio uwzględnić stosowne aspekty ryzyka w swoich strategiach biznesowych i ramach zarządzania ryzykiem. W celu wsparcia realizacji tego celu Nadzór Bankowy EBC jest gotowy wykorzystać narzędzia, którymi dysponuje (w tym w razie konieczności narzuty kapitałowe, środki egzekwowania decyzji, sankcje oraz przeglądy ocen kompetencji i reputacji), by zachęcić banki do skutecznej naprawy stwierdzonych niedociągnięć, zwłaszcza gdy ustalone są jasne środki i konkretne terminy realizacji oczekiwań nadzorczych.

Priorytetowe źródło podatności na zagrożenia: niedociągnięcia w funkcjonowaniu organów zarządzających i ich zdolności sterowania strategicznego

Cel strategiczny: Banki powinny skutecznie wyeliminować istotne niedociągnięcia w funkcjonowaniu i składzie swoich organów zarządzających oraz sprawowanej przez nie kontroli zwierzchniej przez opracowanie i szybkie wdrożenie solidnych planów działań naprawczych, zgodnych z oczekiwaniami nadzorczymi.

Dla zapewnienia odporności i utrzymywalności modeli biznesowych banków niezbędne są solidne zasady zarządzania wewnętrznego i skuteczne sterowanie strategiczne. Obecne niepewne perspektywy makrofinansowe i trwająca zmiana układu stóp procentowych po latach łagodzenia warunków finansowania wymagają od banków skutecznego sterowania strategicznego i modyfikowania swoich praktyk, by odpowiednio oceniać i kontrolować odnośne czynniki ryzyka oraz nimi zarządzać. Marcowe zawirowania w amerykańskim i szwajcarskim sektorze bankowym uwypukliły kluczową rolę organów zarządzających i kadry kierowniczej banków, którzy ponoszą ostateczną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich zasad zarządzania wewnętrznego i skutecznych procesów zarządzania ryzykiem. Podkreśliły również, jakie potencjalnie tragiczne konsekwencje czekają bank, w którym takich rozwiązań nie ma. Skuteczne sterowanie strategiczne jest także potrzebne, by dostosowywać modele biznesowe banków do zmieniających się trendów, takich jak cyfryzacja i przyspieszona zielona transformacja.

Naprawa niedociągnięć dotyczących organów zarządzających jest od kilku lat jednym z priorytetów Nadzoru Bankowego EBC i choć w niektórych aspektach nastąpiła poprawa, potrzebne są dalsze postępy odnośnie do składu i zbiorowej odpowiedniości organów zarządzających banków oraz sprawowanej przez te organy kontroli zwierzchniej. W następstwie bezpośrednich kontaktów nadzorczych z 2022 banki udoskonaliły swoją politykę na rzecz różnorodności, która obejmuje odtąd – oprócz płci – kryteria dotyczące wykształcenia, doświadczenia, miejsca pochodzenia i wieku. Obecnie niemal wszystkie nadzorowane instytucje mają cele ilościowe, które służą rozwiązaniu problemu braku równowagi płci w organach zarządzających. Postępy w realizacji tych celów są jednak wciąż niewystarczające[10]. Banki muszą także dalej poprawić kwestie zbiorowej odpowiedniości swoich organów zarządzających i ich zdolności krytycznej oceny pracy kadry kierowniczej. Ta ostatnia kwestia ma związek ze słabościami w składzie organów zarządzających (np. niewystarczająca liczba formalnych niezależnych dyrektorów i brak wiedzy w konkretnych dziedzinach takich jak informatyka) i ich funkcjonowaniu (np. niewystarczający czas przeznaczony na dyskusję i zastrzeżenia co do procesów powoływania członków organów zarządzających). Konieczna jest również dalsza poprawa kontroli zwierzchniej sprawowanej przez komitety działające przy organach zarządzających, na co zwrócono uwagę w przeprowadzonym w 2023 ukierunkowanym przeglądzie organów zarządzających[11].

Nadzór Bankowy EBC będzie dalej utrzymywać kontakty z bankami w celu wyeliminowania tych długotrwałych niedociągnięć w drodze ukierunkowanych przeglądów i kontroli na miejscu. Dodatkowo nadzorcy będą aktualizować i publikować oczekiwania nadzorcze dotyczące zarządzania wewnętrznego i zarządzania ryzykiem.

Główne działania w ramach programu prac dotyczącego priorytetów nadzorczych

 • Ukierunkowany przegląd skuteczności organów zarządzających banków i ukierunkowane kontrole na miejscu.
 • Aktualizacja i zewnętrzna publikacja oczekiwań i najlepszych praktyk nadzorczych w zakresie zarządzania wewnętrznego i kultury ryzyka w bankach[12].

Priorytetowe źródło podatności na zagrożenia: niedociągnięcia w agregacji i przekazywaniu danych o ryzyku

Cel strategiczny: Banki powinny skutecznie wyeliminować długotrwałe niedociągnięcia oraz wprowadzić odpowiednie i efektywne ramowe zasady agregacji i przekazywania danych o ryzyku, by wspomóc organy zarządzające w skutecznym sterowaniu strategicznym i sprostać oczekiwaniom nadzorczym, w tym w czasach kryzysu.

Szybkie i dokładne agregowanie i przekazywanie danych o ryzyku jest niezbędne dla rzetelnego podejmowania decyzji i skutecznego sterowania strategicznego w bankach, zwłaszcza w obecnej sytuacji, a także dla celów sprawozdawczości w zakresie ryzyka oraz sprawozdawczości finansowej i nadzorczej. Wyniki dotychczasowych czynności nadzorczych – w tym procesu SREP z 2023 i trwającej kampanii kontroli na miejscu – w całości wskazują na niedostateczne postępy w uzupełnianiu braków pod względem zgodności z oczekiwaniami nadzorczymi i opracowanymi przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego zasadami efektywnej agregacji danych o ryzyku i sprawozdawczości w zakresie ryzyka. Główne niedociągnięcia dotyczą niedostatecznej uwagi i kontroli zwierzchniej ze strony organów zarządzających, słabości architektury danych oraz rozdrobnionego i niezharmonizowanego środowiska informatycznego, słabej zdolności agregacji i nieskutecznych ram zarządzania wewnętrznego. Kluczowe jest, by organy zarządzające nadały temu obszarowi zdecydowanie priorytetowe znaczenie, biorąc pod uwagę, że naprawa niedociągnięć związanych z agregacją i przekazywaniem danych o ryzyku wymaga często znacznych zasobów.

Jak już wspomniano w zeszłorocznych priorytetach nadzorczych, Nadzór Bankowy EBC wzmacnia działania w celu dopilnowania, by nadzorowane instytucje poczyniły znaczne postępy w usuwaniu utrzymujących się od dawna niedociągnięć w zakresie agregacji i przekazywania danych o ryzyku. Począwszy od 2024 w coraz większym stopniu będzie stosowany uporządkowany mechanizm eskalacji, obejmujący ewentualnie środki egzekwowania decyzji i sankcje[13]. Oczekiwania nadzorcze dodatkowo umacnia i precyzuje przewodnik dotyczący efektywnej agregacji danych o ryzyku i sprawozdawczości w zakresie ryzyka. Od lipca do października 2023 odbywały się konsultacje publiczne[14] na temat przewodnika, który ma zostać opublikowany w 2024. Nadzorcy będą również przeprowadzać ukierunkowane przeglądy i kontrole na miejscu oraz kontaktować się z bankami w razie stwierdzenia utrzymujących się niedociągnięć. Oprócz tego kontynuowane będzie coroczne badanie ankietowe w bankach, uruchomione w trybie pilotażowym na początku 2023 – sprawozdanie kadry zarządzającej w sprawie zarządzania danymi i jakości danych[15]. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej rozliczalności organów zarządzających banków w sprawach związanych ze sprawozdawczością wewnętrzną, finansową i nadzorczą.

Główne działania w ramach programu prac dotyczącego priorytetów nadzorczych

 • Udoskonalenie oczekiwań nadzorczych związanych z wdrażaniem zasad agregacji i przekazywania danych o ryzyku oraz publikacja przewodnika dotyczącego efektywnej agregacji danych o ryzyku i sprawozdawczości w zakresie ryzyka.
 • Ukierunkowane przeglądy praktyk w zakresie agregacji i przekazywania danych o ryzyku.
 • Kampania kontroli na miejscu w zakresie agregacji i przekazywania danych o ryzyku (przedłużenie z 2023).
 • Opracowanie sprawozdania kadry zarządzającej w sprawie zarządzania danymi i jakości danych – corocznego badania ankietowego mającego zapewnić odpowiednią rozliczalność organów zarządzających banków w sprawach związanych ze sprawozdawczością wewnętrzną, finansową i nadzorczą.

Priorytetowe źródło podatności na zagrożenia: istotne ekspozycje na czynniki ryzyka fizycznego i ryzyka transformacji związane ze zmianą klimatu

Cel strategiczny: Banki powinny odpowiednio uwzględnić ryzyko klimatyczne i środowiskowe w swoich strategiach biznesowych oraz ramach zarządzania wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, by ograniczać i ujawniać to ryzyko, a tym samym dostosować swoje praktyki do obecnych wymogów regulacyjnych i oczekiwań nadzorczych.

Emisja gazów cieplarnianych na świecie w dalszym ciągu wzrasta[16], co oznacza większą skalę globalnego ocieplenia w przyszłości, a co za tym idzie – nasilenie wielu równoczesnych zagrożeń, o czym systematycznie świadczą rekordowe fale upałów oraz pożary lasów i powodzie w Europie i innych regionach świata. Obecna polityka nie jest wystarczająca, by osiągnąć cele dotyczące globalnego ocieplenia wyznaczone w porozumieniu paryskim z 2015[17]. Oczekuje się, że opóźnianie działań na rzecz klimatu doprowadzi do dalszego wzrostu ryzyka fizycznego i ryzyka transformacji oraz potencjalnie związanych z tym strat dla banków, gdyż wzrośnie ryzyko większych szkód, przymusowego utrzymywania wysokoemisyjnej infrastruktury, aktywów osieroconych i eskalacji kosztów[18]. W sytuacji zacieśnienia warunków finansowania ryzyko transformacji będzie prawdopodobnie dodatkowo napędzane przez napięcia geopolityczne, a także coraz wyższe inwestycje początkowe oraz destabilizujące zmiany niezbędne do łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowywania się do niej.

O ile w przypadku niektórych banków proces SREP z 2023 wykazał pewną poprawę w określaniu strategii wobec ryzyka klimatycznego i środowiskowego, o tyle w innych wskazał pilną konieczność wyeliminowania niedociągnięć w tym obszarze. Środki jakościowe SREP skupiały się głównie na słabościach banków w zakresie planowania strategicznego i operacyjnego oraz biegłości organów zarządzających w tematach związanych z ochroną środowiska, polityką społeczną i zarządzaniem wewnętrznym. W porównaniu z zeszłorocznym procesem SREP wzrosła liczba banków, w przypadku których ryzyko klimatyczne i środowiskowe wpłynęło na poziomy wymogów w ramach filaru II[19].

Aby skutecznie wyeliminować niedociągnięcia wskazane w klimatycznym teście warunków skrajnych[20] i przeglądzie tematycznym[21] przeprowadzonym przez EBC w 2022, Nadzór Bankowy EBC wyznaczył poszczególnym bankom terminy – w okresie do końca 2024 – na pełne dostosowanie praktyk do oczekiwań nadzorczych przedstawionych w przewodniku EBC z 2020 dotyczącym ryzyka klimatycznego i środowiskowego. W marcu 2023 przypadł jeden z pośrednich ważnych etapów tego procesu, gdyż to w tym miesiącu mijał termin, w którym banki miały odpowiednio sklasyfikować czynniki ryzyka klimatycznego i środowiskowego oraz przeprowadzić pełną ocenę ich wpływu na swoją działalność. W niektórych bankach nadal występowały poważne słabości w tym zakresie, a nadzorcy prowadzili względem tych banków czynności operacyjne oraz stosowali wymogi jakościowe SREP i doraźne decyzje Rady ds. Nadzoru. Oczekuje się, że do końca 2023 banki uwzględnią ryzyko klimatyczne i środowiskowe w zarządzaniu wewnętrznym, strategii i zarządzaniu ryzykiem, a do końca 2024 – spełnią wszystkie pozostałe oczekiwania nadzorcze określone w 2020, w tym w całości włączą to ryzyko do wewnętrznego procesu oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP) i testów warunków skrajnych. W dalszej perspektywie Nadzór Bankowy EBC będzie nadal korzystać z wszystkich narzędzi, jakimi dysponuje, by banki spełniły te oczekiwania, w tym – w razie konieczności – z mechanizmu eskalacji środków nadzorczych, obejmującego np. okresowe kary pieniężne czy indywidualne narzuty kapitałowe dla banków[22].

Oprócz tego nadzorcy będą przeprowadzać dalsze przeglądy i oceny adekwatności praktyk banków w zakresie ujawniania ryzyka. Choć w bankach poczyniono pewne postępy w tej dziedzinie, jak pokazują wyniki trzeciej oceny postępów europejskich banków w ujawnianiu ryzyka klimatycznego i środowiskowego, jakość ujawnianych informacji pozostaje niska. Innym obszarem zainteresowania w nadchodzących latach będzie przeciwdziałanie ryzyku utraty reputacji i sporu sądowego w związku z czynnikami klimatycznymi i środowiskowymi wynikającemu z publikacji celów dotyczących transformacji lub zobowiązań w zakresie neutralności emisyjnej. Nadzorcy będą również kontynuowali prace przygotowawcze służące opracowaniu ramowych zasad przeglądu planów transformacji w bankach oraz ich gotowości do spełnienia wymogów związanych z ochroną środowiska, polityką społeczną i zarządzaniem wewnętrznym w ramach dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD VI). Wreszcie – ryzyko klimatyczne będzie dalej podlegać ocenie w toku niektórych kontroli na miejscu dotyczących określonych czynników ryzyka, natomiast ukierunkowane samodzielne kontrole poświęcone ryzyku klimatycznemu i środowiskowemu mają się rozpocząć w 2024.

Główne działania w ramach programu prac dotyczącego priorytetów nadzorczych

 • Ukierunkowane działania następcze w związku z niedociągnięciami stwierdzonymi w ramach klimatycznego testu warunków skrajnych i przeglądu tematycznego z 2022 w celu zapewnienia pełnej zgodności z odnośnymi oczekiwaniami nadzorczymi do końca 2024.
 • Przegląd zgodności z wykonawczymi standardami technicznymi dotyczącymi sprawozdawczości i wymogami w zakresie ujawniania ryzyka klimatycznego i środowiskowego w ramach filaru III oraz spójności między nimi w bankach, wraz z analizą porównawczą praktyk banków na tle oczekiwań nadzorczych.
 • Dogłębne analizy zdolności banków do przeciwdziałania ryzyku utraty reputacji i sporu sądowego związanemu z zobowiązaniami w zakresie ochrony klimatu i środowiska.
 • Ukierunkowane klimatyczne kontrole na miejscu: samodzielne lub prowadzone w ramach planowych przeglądów pojedynczych czynników ryzyka (np. ryzyka kredytowego, ryzyka operacyjnego i ryzyka związanego z modelem biznesowym).

Priorytet 3: dalsze postępy w transformacji cyfrowej i budowie solidnych ram odporności operacyjnej

Choć większość nadzorowanych instytucji robi postępy w cyfryzacji swoich operacji i usług, by sprostać coraz większym wyzwaniom konkurencyjnym, musi również wzmocnić i w razie konieczności zmodyfikować swoje ramy odporności operacyjnej w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka. Osiągnięcie odporności operacyjnej powinno przyczynić się do zapewnienia utrzymywalności modeli biznesowych banków w średnim okresie i umożliwić im m.in. czerpanie korzyści z innowacyjnych technologii. Pod względem realizacji celów w tym obszarze niektóre banki pozostają jednak w tyle. Ponadto nadzorowane instytucje muszą wyeliminować źródła podatności na zagrożenia wynikające z rosnącej zależności operacyjnej od zewnętrznych usługodawców i usprawnić zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa informatycznego / ryzykiem cybernetycznym. Jest to szczególnie ważne w obliczu wzrostu zagrożeń cybernetycznych wynikających z obecnej sytuacji geopolitycznej.

Priorytetowe źródło podatności na zagrożenia: niedociągnięcia w strategiach transformacji cyfrowej

Cel strategiczny: Banki powinny opracować i zrealizować solidne plany transformacji cyfrowej w ramach odpowiednich rozwiązań (np. strategii biznesowej i zarządzania ryzykiem) w celu wzmocnienia utrzymywalności modeli biznesowych i ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem innowacyjnych technologii.

Nadzorowane instytucje wykazywały ostatnio rekordowo wysoką rentowność, w dużej mierze z powodu wyższych marż odsetkowych netto. W modelach biznesowych banków wciąż jednak występują słabości strukturalne. Wskaźniki kosztów do przychodów w bankach pozostają uporczywie wysokie i „lepkie”, a cięcia kosztów w warunkach obecnej wysokiej presji inflacyjnej mogą okazać się trudne do przeprowadzenia. W związku z tym nadzorowane instytucje powinny być w stanie zarządzać przewidywanym wzrostem kosztów operacyjnych bez uszczerbku dla bardzo potrzebnych inwestycji w transformację cyfrową. Oczekuje się, że cyfryzacja wzmocni pozycję konkurencyjną banków i zwiększy ich odporność na konkurencję spoza sektora bankowego.

W 2023 Nadzór Bankowy EBC przeprowadził przekrojową ocenę i analizę porównawczą na podstawie danych dotyczących transformacji cyfrowej i stosowania technologii finansowych (fintech) w skali całego SSM. Wyniki tej analizy, które przekazano bankom, pomogły w kwalifikacji różnych czynników ryzyka związanych z transformacją cyfrową, w tym ryzyka strategicznego i ryzyka dotyczącego realizacji, ryzyka cybernetycznego, ryzyka związanego z zależnością od zewnętrznych podmiotów oraz ryzyka prania pieniędzy i nadużyć finansowych. W następstwie ukierunkowanych kontroli na miejscu, które uzupełniały przekrojową ocenę, pojawiły się zastrzeżenia co do skuteczności sterowania strategicznego i realizacji oraz zwrócono uwagę na znaczenie podnoszenia kwalifikacji pracowników i członków organów zarządzających. Wykryto również niedociągnięcia w budżetowaniu i planowaniu finansowym, zważywszy że banki mają trudności z monitorowaniem skutków finansowych swoich inicjatyw na rzecz transformacji cyfrowej. Wyniki tych działań wykorzystano w nadzorczej ocenie modeli biznesowych banków w ramach procesu SREP z 2023. W dalszej perspektywie Nadzór Bankowy EBC będzie nadal koncentrował się na transformacji cyfrowej i prowadził w tym zakresie ukierunkowane przeglądy wraz ze specjalnymi kontrolami na miejscu. Nadzór Bankowy EBC opublikuje swoje oczekiwania nadzorcze dotyczące transformacji cyfrowej banków[23]. Oczekiwania w uaktualnionej wersji przyczynią się do wzmocnienia metod oceny nadzorczej.

Główne działania w ramach programu prac dotyczącego priorytetów nadzorczych

 • Ukierunkowane przeglądy skoncentrowane na wpływie transformacji cyfrowej banków na ich model i strategię biznesową, zarządzanie wewnętrzne oraz identyfikację ryzyka i zarządzanie nim, uzupełnione o działania następcze wspólnych zespołów nadzorczych w stosunku do banków, w których stwierdzono istotne niedociągnięcia.
 • Ukierunkowane kontrole na miejscu dotyczące transformacji cyfrowej, łączące kwestię modelu biznesowego z informatycznym aspektem strategii banków w zakresie transformacji cyfrowej.
 • Publikacja oczekiwań nadzorczych i wymiana najlepszych praktyk dotyczących strategii transformacji cyfrowej.

Priorytetowe źródło podatności na zagrożenia: niedociągnięcia w ramowych zasadach zapewniania odporności operacyjnej, mianowicie ryzyko związane z outsourcingiem usług informatycznych i ryzyko dla bezpieczeństwa informatycznego / ryzyko cybernetyczne

Cel strategiczny: Banki powinny dysponować solidnymi rozwiązaniami w zakresie ryzyka związanego z outsourcingiem oraz ramowymi zasadami zapewniania bezpieczeństwa informatycznego i cyberodporności, by aktywnie przeciwdziałać niekontrolowanemu ryzyku, które może doprowadzić do istotnego zakłócenia krytycznych działań lub usług, a jednocześnie powinny stosować się do odnośnych wymogów regulacyjnych i oczekiwań nadzorczych.

Kluczowymi czynnikami ryzyka operacyjnego banków pozostają ryzyko cybernetyczne i bezpieczeństwo danych. Liczba cyberataków zgłaszanych przez nadzorowane instytucje do Nadzoru Bankowego EBC gwałtownie wzrosła w pierwszej połowie 2023, co wynikało z dużego narażenia sektora bankowego na zmieniające się zagrożenia cybernetyczne, m.in. w związku z wojną Rosji przeciw Ukrainie i zwiększonymi napięciami geopolitycznymi. Destrukcyjne ataki stały się widoczną częścią działalności podmiotów państwowych, a instytucje finansowe – z racji ich roli w infrastrukturze krytycznej – również znalazły się wśród prawdopodobnych celów[24]. Nasiliły się zwłaszcza ataki typu ransomware, cyberprzestępcy stali się bardziej wyrafinowani, a banki coraz częściej musiały sobie radzić ze zmieniającymi się technikami wymuszeń.

Biorąc pod uwagę rosnącą zależność banków od zewnętrznych usługodawców, innym kluczowym źródłem podatności na zagrożenia są słabości w zasadach outsourcingu usług informatycznych. Wydłużanie się i coraz większa złożoność łańcuchów dostaw wymagają od banków lepszej znajomości i kontroli relacji i (wzajemnych) zależności między nimi a dostawcami, by aktywnie przeciwdziałać potencjalnemu ryzyku koncentracji. Należyte zarządzanie aktywami i dostawcami ma zatem kluczowe znaczenie dla banków, by mogły one zaspokajać wymagania klientów i zwiększać swoją efektywność w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku, a przy tym zapewniać właściwe zarządzanie ryzykiem związanym z outsourcingiem i stosowaniem rozwiązań chmurowych. Wyniki oceny SREP z 2023 dodatkowo potwierdziły wagę niedociągnięć banków w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z outsourcingiem usług informatycznych i ryzykiem dla bezpieczeństwa informatycznego / ryzykiem cybernetycznym, zważywszy że w procesie SREP najgorzej ocenianym elementem jest w dalszym ciągu ryzyko operacyjne[25].

W tej sytuacji Nadzór Bankowy EBC wprowadził coroczne gromadzenie danych dotyczących dokumentacji outsourcingu w nadzorowanych instytucjach. Dotychczasowe analizy wykazały obecność rozmaitych źródeł podatności na zagrożenia, w tym dużą zależność od zewnętrznych usługodawców spoza Europy i znaczną liczbę umów outsourcingowych. Właściwe zarządzanie ryzykiem związanym z zewnętrznymi podmiotami, w tym outsourcingiem do chmury, pozostaje jednym z priorytetów nadzoru i będzie podlegać dalszej ocenie w ramach bieżących czynności.

Oprócz przekrojowej oceny zasad outsourcingu w bankach i analizy ryzyka koncentracji Nadzór Bankowy EBC będzie nadal przeprowadzać ukierunkowane przeglądy rozwiązań outsourcingowych i odporności cybernetycznej, by lepiej poznać charakter i skalę ryzyka oraz środki stosowane przez banki w celu jego ograniczenia. Ukierunkowane przeglądy będą też uzupełniane o kontrole na miejscu, by rozpoznać i ocenić niedociągnięcia w poszczególnych bankach. Z uwagi na gwałtowny wzrost liczby cyberataków i znaczenie tego tematu w obecnej sytuacji geopolitycznej Nadzór Bankowy EBC przeprowadzi dodatkowo w przyszłym roku tematyczny test warunków skrajnych dotyczący odporności cybernetycznej, by ocenić zdolność banków do reagowania na skuteczne cyberataki i radzenia sobie z ich skutkami[26].

Główne działania w ramach programu prac dotyczącego priorytetów nadzorczych

 • Gromadzenie danych i przekrojowa analiza dokumentacji outsourcingu w celu rozpoznania wzajemnych powiązań między nadzorowanymi instytucjami a zewnętrznymi dostawcami oraz potencjalnej koncentracji ryzyka w przypadku niektórych dostawców.
 • Ukierunkowane przeglądy rozwiązań outsourcingowych i odporności cybernetycznej.
 • Ukierunkowane kontrole na miejscu dotyczące zarządzania outsourcingiem i cyberbezpieczeństwem.
 • Ogólnosystemowy test warunków skrajnych w zakresie odporności cybernetycznej w 2024, dotyczący głównie zdolności banków do reagowania na cyberincydenty i radzenia sobie z ich wpływem oraz szybkiego ograniczania ich skutków i przywracania usług.

Europejski Bank Centralny 2023

Adres do korespondencji 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 1344 0
Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwala się na wykorzystanie do celów edukacyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła.

Objaśnienia terminów można znaleźć w słowniczku SSM (dostępnym jedynie po angielsku).


HTML ISBN 978-92-899-6275-9, ISSN 2599-8587, doi:10.2866/769237 QB-BZ-24-001-PL-Q


 1. Zob. „Aggregated results of SREP 2023”, EBC, grudzień 2023.

 2. Stress test shows euro area banking sector could withstand severe economic downturn”, komunikat prasowy, EBC, 28 lipca 2023.

 3. Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla strefy euro, grudzień 2023.

 4. The last mile”, przemówienie wygłoszone przez Isabel Schnabel w ramach cyklu corocznych wykładów im. Homera Jonesa, 2 listopada 2023.

 5. Economic Bulletin nr 7, listopad 2023; badanie ankietowe EBC dotyczące akcji kredytowej banków, październik 2023.

 6. Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla strefy euro, grudzień 2023.

 7. Zob. „Aggregated results of SREP 2023”, EBC, grudzień 2023.

 8. Unrealised losses in banks’ bond portfolios measured at amortised cost”, Nadzór Bankowy EBC, 28 lipca 2023.

 9. Zob. uwagi wygłoszone przez przewodniczącego FDIC Martina Gruenberga w Institute of International Bankers, 6 marca 2023.

 10. Zob. „Diversity at the top makes banks better”, The Supervision Blog, Frank Elderson i Elizabeth McCaul, 9 maja 2023.

 11. Zob. też „Effective management bodies – the bedrock of well‑run banks”, The Supervision Blog, Frank Elderson, 20 lipca 2023.

 12. Zob. „SSM supervisory statement on governance and risk appetite”, EBC, czerwiec 2016.

 13. Zob. „Aggregated results of SREP 2023”, EBC, grudzień 2023.

 14. Zob. strona internetowa Nadzoru Bankowego EBC.

 15. Sprawozdanie kadry zarządzającej w sprawie zarządzania danymi i jakości danych konsoliduje i uzupełnia pomiar jakości danych w ramach sprawozdawczości nadzorczej. Podczas wypełniania sprawozdania instytucje mają udzielić odpowiedzi na zestaw otwartych pytań, przy czym co najmniej jeden członek organu zarządzającego ma złożyć podpis pod odpowiedziami, co służy dalszemu wzmocnieniu rozliczalności.

 16. Zob. „Climate Change 2023 Synthesis Report”, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, 2023.

 17. Jak podkreślono podczas 28. sesji Konferencji Stron (COP28).

 18. Zob. „Climate Change 2023 Synthesis Report”, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, 2023.

 19. Zob. „Aggregated results of SREP 2023”, EBC, grudzień 2023.

 20. 2022 climate risk stress test”, Nadzór Bankowy EBC, lipiec 2022.

 21. Ibid.

 22. Zob. przemówienia Franka Eldersona: „Making finance fit for Paris: achieving negative splits”, listopad 2023, oraz „Powers, ability and willingness to act – the mainstay of effective banking supervision”, grudzień 2023.

 23. Zob. „Aggregated results of SREP 2023”, EBC, grudzień 2023.

 24. Zob. „ENISA Threat Landscape 2022”, Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa, październik 2022.

 25. Zob. „Aggregated results of SREP 2023”, EBC, grudzień 2023.

 26. Zob. wywiad Naglisa Navakasa z przewodniczącym Rady ds. Nadzoru EBC Andreą Enrią, 9 marca 2023.

Demaskowanie nieprawidłowości