Menu

Hvad er "højt prioriterede mindre signifikante institutter"?

24. marts 2016 (opdateret 12. december 2018)

I henhold til SSM-rammeforordningen "[definerer] ECB [...] generelle kriterier, navnlig under hensyntagen til den berørte mindre signifikante enhed under tilsyns risikosituation og potentielle indflydelse på det indenlandske finansielle system, for at fastslå hvilke oplysninger der skal meddeles om hvilke mindre signifikante enheder under tilsyn." Hvad dette angår blev der helt fra SSM's start i november 2014 konstateret et behov for en liste over højt prioriterede mindre signifikante institutter.

Der kan være flere grunde til, at et mindre signifikant institut anses for højt prioriteret. Mindre signifikante institutter, som på grund af deres størrelse er tæt på at blive klassificeret som signifikante institutter, anses reelt for at være højt prioriterede. Desuden skal der være mindst tre højt prioriterede mindre signifikante institutter i hvert land. Når det fastsættes, hvilke mindre signifikante institutter der er højt prioriterede, tages der endvidere højde for deres indbyggede risici og potentielle indvirkning på den nationale økonomi. Hvad angår de indbyggede risici, udfører de kompetente nationale myndigheder en risikovurdering af de mindre signifikante institutter i forbindelse med de løbende tilsynsaktiviteter ved brug af den fælles SSM-metode. Denne vurdering tager højde for en række faktorer, bl.a. instituttets forretningsmodel, dets interne ledelse og risikostyring, dets risiko for kapitalen samt risici for likviditet og finansiering. I vurderingen af et mindre signifikant instituts indvirkning ses der på dets indvirkning på det indenlandske finansielle system og på SSM. I denne forbindelse tages der ikke kun hensyn til instituttets størrelse (samlede aktiver), men også til dets forbundethed med resten af det finansielle system.