Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB kräver att bankerna håller marginellt mer kapital 2022

10 februari 2022

  • ÖUP-resultat visar att banker har solida kapital- och likviditetspositioner med i stort sett stabila betyg
  • Samlat kapitalkrav och vägledning ökar marginellt till 15,1 procent av riskvägda tillgångar 2022, upp från 14,9 procent 2021
  • Samtidigt stiger samlat kapitalkrav och vägledning i kärnprimärkapitalkvot (CET1) till 10,6 procent av riskvägda tillgångar, upp från 10,5 procent.
  • Kreditrisk och intern styrning är fortsatt viktiga områden vad gäller tillsynsåtgärder

Europeiska centralbanken (ECB) har idag offentliggjort resultatet av sin översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP) för 2021. Resultaten av denna årliga utvärdering indikerar att betydande kreditinstitut fortfarande har solida kapital- och likviditetspositioner, och att de flesta banker är verksamma på kapitalnivåer som ligger över de som föreskrivs i kapitalkrav och vägledning. Bankernas betyg är överlag fortsatt stabila.

Resultateten av ÖUP-cykeln 2021 återspeglar både den europiska banksektorns motståndskraft, som spelat en viktig roll i euroområdets ekonomiska återhämtning, och kommande utmaningar.

Framför allt råder fortsatt osäkerhet om pandemins framtida bana och utveckling, med störningar i leveranskedjor som i dagsläget tynger handel och ekonomisk aktivitet i stort. En rad osäkerheter skulle också kunna leda till andra risker, inbegripet potentiella hot om cyberattacker, klimatrelaterade risker, fortsatt press på lönsamhet samt möjligheten att en övergång från en lågräntemiljö åtföljs av störningar.

ÖUP-cykeln 2021 visade på en återgång till normalitet efter det pragmatiska tillvägagångssätt som antagits 2020 när kapitalkraven hölls stabila mot bakgrund av pandemin och tillsynsmässiga betänkligheter i huvudsak hanterades genom rekommendationer snarare än genom krav.

I ÖUP-cykeln 2021 ingick således bedömning av bankers kapital, tilldelning av ÖUP-betyg för bankers övergripande riskprofil och viktigaste beståndsdelar i dessa profiler samt utfärdande av formella beslut utöver rekommendationer.

I genomsnitt har bankerna bibehållit solida kapital- och likviditetspositioner under pandemin. Samlat kapitalkrav och vägledning har ökat något för 2022, och ligger i genomsnitt på runt 15,1 procent av riskvägda tillgångar, jämfört med 14,9 procent i den pragmatiska ÖUP-bedömningen 2020. Det genomsnittliga beloppet av samlat kapitalkrav och vägledning i kärnprimärkapitalkvot CET1 har ökat till runt 10,6 procent av riskvägda tillgångar, upp från 10,5 procent.

Den marginella ökningen i totalt kapital har drivits av pelare 2-krav (P2R), som ökat till 2,3 procent, upp från 2,1 procent. Detta beror främst på införandet av ett specifikt krav (en tilläggsavsättning för underskott) ålagt banker som inte gjort tillräckliga avsättningar för att täcka kreditrisker för nöd‑lidande lån (NPL) beviljade före den 26 april 2019. Banker som aktivt tar itu med att åtgärda avsättningar som inte uppfyller ECB:s förväntningar kommer snabbt att kunna reducera denna tilläggsavsättning under loppet av 2022 utan att vänta på nästa ÖUP-bedömning.

Pelare 2-vägledningen (P2G), som visar på risker som indikerats av stresstestresultaten, har ökat med 0,2 procentenheter och ligger nu på 1,6 procent, upp från 1,4 procent. Det var endast sex banker som inte levde upp till sin P2G i slutet av 2021 och detta berodde på strukturella frågor från före pandemin.

Som del av ECB:s tillsynslättnader kan bankerna fullt ut använda sina kapitalbuffertar eller sin P2G fram till slutet av 2022. Senast den 1 januari 2023, i enlighet med vad som meddelats i ett separat pressmeddelande, räknar ECB med att bankerna är verksamma på nivåer över sin P2G.

”Vi är ännu så länge i stort sett nöjda med hur bankerna bedrivit verksamhet under pandemin. De har bidragit till motståndskraften i euroområdets ekonomi och de har fortsatt att bevilja lån till hushåll och företag”, sade Andrea Enria, ordförande för ECB:s tillsynsnämnd. "Pandemin fortsätter dock att påverka ekonomin. Bankerna måste fortsätta att vara medvetna om möjliga konsekvenser för sina balansräkningar och stärka sin riskkontroll och sina styrsystem.

ÖUP-resultaten för 2021 visar på bred stabilitet i betygen. Detta är ytterligare tecken på banksystemets motståndskraft, givet att bankernas totala betyg mycket väl hade kunnat försämras betydligt under pandemin.

Under ÖUP-cykeln för 2021 var kreditrisk och intern styrning de två viktigaste områdena vad gäller förbättringsåtgärder som bankerna skulle uppfylla.

Tillsynsmyndigheter granskade ingående om instituten hade lämpliga kreditriskkontroller. Det konstaterades att flera banker inte hade tillräckligt starka metoder för kreditriskhantering och att vissa hade olämpliga avsättningsförfaranden. I sådana fall gjorde ECB en nedgradering av kreditriskbetygen och begärde fler uppföljningsåtgärder.

De ackumulerade NPL-stockarna har fortsatt att minska, huvudsakligen tack vare bankernas konsekventa genomförande av planer för att reducera och avyttra nödlidande lån. Kvaliteten på bankernas balansräkningar har varit fortsatt ganska robust, delvis tack vare exceptionellt stora offentliga stödåtgärder. Vissa tecken på försämring av kreditkvalitet finns emellertid, särskilt i de ekonomiska sektorer som fått mest stöd, och denna utveckling måste följas noga.

Inom området intern styrning visar resultaten på svagheter i styrelsernas strategiska styrningskapacitet och styrningsarrangemang samt även i ramverk för riskkontroll. Detta kan hindra funktioner för riskkontroll och regelefterlevnad och även planer på IT-omställning, vilket kan utgöra ett hinder för frågor rörande sammanställning av data. Många banker behöver även vidta åtgärder för att förbättra styrningsorganens sammansättning och lämplighet eftersom de fortfarande inte lägger tillräcklig vikt vid mångfald (t.ex. vad gäller kön och yrkesmässig erfarenhet). Med detta i åtanke använder ECB operativa insatser för att få bankerna att upprätta policyer för mångfald och upprätta könsrelaterade mål.

Bedömningen av affärsmodeller visar att de flesta banker fortfarande inte klarar av att generera avkastning som överskrider kapitalkostnaden. Lönsamheten förbättrades 2021 men är fortfarande på det hela taget strukturellt låg. Tillsynsmyndigheternas oro rör i detta avseende främst långvariga problem från före pandemin, t.ex. otillfredsställande strategiplaner och/eller olämpligt genomförande av sådana planer.

Tillämplig P2R för enskilda banker 2022 har publicerats på vår webbplats. Godkännande av publicering av denna information har erhållits från alla banker som var föremål för ett ÖUP-beslut 2021.

Frågor från media kan riktas till Andrea Zizola, tfn +49 69 1344 6551.

För information

  • ÖUP är en årlig översyn där tillsynsmyndigheterna undersöker bankernas risker och fastställer kapitalkrav och vägledning för varje enskild bank (utöver det lagstadgade kapitalkravet). Inom ÖUP bedöms fyra huvudkomponenter: affärsmodellernas överlevnadsförmåga och hållbarhet, ändamålsenlighet sett till intern styrning och riskhantering, risker för kapital samt risker för likviditet och finansiering. Varje element betygssätts från 1 till 4 (där 1 är bäst och 4 sämst) och dessa betyg kombineras sedan till ett sammanlagt betyg (som även det går från 1 till 4).
  • ÖUP:s bedömningscykel 2021 baseras generellt på uppgifter vid årets slut 2020. Besluten från ÖUP-bedömningen 2021 gäller under 2022.
  • Kombinerade buffertkrav består av kapitalkonserveringsbufferten, den kontracykliska kapitalbufferten och systembuffertar (varav systembuffertar innefattar buffertar för globala, systemviktiga institut (G-SII), och andra systemviktiga institut (O-SII) samt systemrisk) som är lagmässiga krav etablerade antingen genom EU:s kapitalkravsdirektiv (CRD IV) eller fastställda av nationella myndigheter.
  • Det kapital som banker förväntas upprätthålla som resultat av ÖUP består av två delar. Den första är krav enligt pelare 2 eller P2R, som täcker risker som underskattas eller inte täcks av pelare 1. Den andra är pelare 2-vägledning eller P2G, som indikerar till banker den adekvata nivå av kapital som ska upprätthållas för att kapitalet ska räcka som buffert för att klara av stressituationer, i synnerhet utifrån det negativa scenariot i tillsynsmyndigheternas stresstester. P2R är bindande och avtalsbrott kan få direkta rättsliga konsekvenser för banker. P2G är inte bindande.
  • Samlat kapitalkrav och vägledning innebär pelare 1- och pelare 2-krav + kombinerat buffertkrav + pelare 2-vägledning. Se här för mer information om kapitalstrukturens sammansättning. Samtliga uppgifter rapporteras i procent av riskvägda tillgångar.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning