Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ изисква от банките да поддържат съвсем малко повече капитал през 2022 г.

10 февруари 2022 г.

  • Резултатите от ПНПО показват, че банките имат солидни капиталови и ликвидни позиции и рейтингът им е като цяло стабилен
  • Общите капиталовите изисквания и насоките се увеличават незначително – 15,1% от рисковопретеглените активи през 2022 г. спрямо 14,9% през 2021 г.
  • Общите капиталовите изисквания и насоките за БСК1 се увеличават на 10,6% от рисковопретеглените активи спрямо предишното ниво от 10,5%
  • Кредитният риск и вътрешното управление остават в центъра на надзорните действия

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува резултатите от своя процес по надзорен преглед и оценка (ПНПО) за 2021 г. Констатациите от тази годишна оценка показват, че значимите институции са запазили солидни капиталови и ликвидни позиции, като повечето банки работят с равнище на капитала, надхвърлящо капиталовите изисквания и насоки. Рейтингите на банките остават в общи линии стабилни.

Резултатите от цикъла на ПНПО 2021 отразяват както устойчивостта на европейския банков сектор, който изигра важна роля за икономическото възстановяване на еврозоната, така и предстоящите предизвикателства.

По-специално, още няма яснота за бъдещото развитие на пандемията, а нарушените вериги на доставка в момента възпрепятстват търговията и икономическата активност като цяло. Очертават се и други рискове, произтичащи от широк диапазон несигурности, включително възможността за кибератаки, рискове, свързани с климата, по-нататъшен натиск върху рентабилността и потенциал за хаотично излизане от условията на ниски лихвени проценти.

Надзорният цикъл през 2021 г. сочи връщане към нормалния начин на работа след възприетия през 2020 г. прагматичен подход, при който капиталовите изисквания бяха запазени стабилни заради пандемията, а по опасенията на надзорниците по-скоро се отправяха препоръки, отколкото се налагаха изисквания.

Следователно цикълът на ПНПО 2021 включваше оценка на капитала на банките, приписване на ПНПО рейтинг на цялостните рискови профили на банките и техните основни елементи, както и издаване на официални решения наред с препоръките.

Средно банките поддържаха солидни капиталови и ликвидни позиции през цялото време на пандемията. Като цяло, капиталовите изисквани и насоките бяха увеличени леко за 2022 г. до средно около 15,1% от рисковопретеглените активи спрямо 14,9% в прагматичната ПНПО оценка през 2020 г. Средният размер на общите капиталови изисквания и насоки за БСК1 се увеличи до около 10,6% от рисковопретеглените активи спрямо предишното равнище от 10,5%.

Незначителното увеличение на общия капитал е обусловено от капиталовите изисквания по Стълб II (P2R), които се повишиха от 2,1% на 2,3%. Това се дължи най-вече на въвеждането на специфично изискване (добавка за недостатъчно провизиране), наложено на банки, които не са заделили достатъчно провизии, за да покрият кредитния риск по необслужвани‑ кредити (НОК), отпуснати преди 26 април 2019 г. Банките, които активно предприемат мерки по отношение на недостига на провизии спрямо очакванията на ЕЦБ, ще могат бързо да намалят тази нова добавка през 2022 г., без да чакат следващата оценка по ПНПО.

Насоките по Стълб ІІ (P2G), които обхващат рисковете, откроени от резултатите от стрес тестовете, се увеличиха с 0,2 процентни пункта от 1,4% на 1,6%. В края на 2021 г. само шест банки не изпълняваха своите P2G, като това се дължеше на предхождащи пандемията структурни проблеми.

Като част от облекченията, въведени от ЕЦБ, банките могат да се възползват в пълна степен от капиталовите си буфери или от своите P2G до края на 2022 г. Както бе съобщено в отделно прессъобщение, ЕЦБ очаква до 1 януари 2023 г. банките да работят над равнището на своите P2G.

„Като цяло сме доволни от начина, по който банките работиха досега през пандемията. Те допринесоха за устойчивостта на икономиката на еврозоната и продължиха да предоставят кредити на домакинствата и фирмите,“ заяви председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ Андреа Енрия. „Въздействието на пандемията върху икономиката обаче още не е преминало. Банките трябва все така да си дават сметка за възможните последици за балансите им и по-специално да засилят рамките си за контрол и управление на риска.“

Резултатите от ПНПО 2021 показват в общи линии стабилни рейтинги. Това също е признак, че банковата система е устойчива, като се има предвид, че общите рейтинги на банките спокойно можеше да се влошат съществено по време на пандемията.

През цикъла 2021 г. кредитният риск и вътрешното управление бяха двете основни области, в които от банките бяха поискани корективни мерки.

Надзорните органи разгледаха задълбочено доколко са адекватни мерките на институциите за контрол на кредитния риск. Установи се, че редица банки имат недостатъчно надеждни практики за управление на кредитния риск, а при някои незадоволителни се оказаха процесите за заделяне на провизии. В тези случаи ЕЦБ понижи техния рейтинг за кредитен риск и изиска повече последващи мерки.

Наличностите от НОК продължиха да намаляват, по-специално благодарение на последователното прилагане от банките на плановете за редуциране на НОК и освобождаване от тях. Качеството на кредитите в балансите на банките остана като цяло добро, благодарение отчасти на извънредните държавни мерки за подкрепа. Има обаче и известни признаци за влошаване на кредитното качество, особено в онези сектори на икономиката, към които най-вече бяха насочени мерките за подкрепа. Тяхното развитие трябва да бъде наблюдавано внимателно.

Констатациите в областта на вътрешното управление сочат слабости в управленския капацитет на ръководните органи и в уредбата на институционалното управление, например рамките за контрол на риска. Това може да възпрепятства функциите за управление на риска и нормативно съответствие, както и плановете за ИТ трансформация, възпирайки преодоляването на проблемите с агрегиране на данните. Много банки трябва също така да предприемат стъпки за подобряване на състава и колективната пригодност на ръководните си органи, тъй като все още не обръщат достатъчно внимание на многообразието (например по отношение на половата принадлежност и професионалните знания). С оглед на това ЕЦБ използва оперативни актове, чрез които изисква банките да въведат политики за многообразие и да си поставят цели по отношение на равнопоставеността на половете.

Същевременно оценката на бизнес моделите показва, че повечето банки все още не съумяват да генерират печалба, която да надхвърля цената на капитала. Рентабилността се възстанови през 2021 г., но като цяло остава структурно ниска. В това отношение опасенията на надзорниците се отнасят главно към отдавнашни, предшестващи пандемията проблеми като например незадоволителни стратегически планове и/или незадоволително изпълнение на такива планове.

P2R, приложими за отделните банки през 2022 г., са публикувани на нашия уебсайт. Съгласие за публикуването на тази информация бе получено от всички банки, които бяха обект на решение по ПНПО 2021.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Андреа Зизола на телефон +49 69 1344 6551

Забележки

  • ПНПО е ежегодна процедура, в която надзорниците изследват рисковете на банките и определят капиталови изисквания и насоки за всяка отделна банка, които са в допълнение към законовото изискване за минимален капитал. В ПНПО се оценяват четири основни елемента: жизнеспособност и устойчивост на бизнес моделите; адекватност на вътрешното управление и управлението на рисковете; рискове за капитала; рискове за ликвидността и финансирането. На всеки от елементите се приписва рейтинг от 1 до 4 (като 1 е най-добрият, а 4 – най-слабият). След това тези рейтинги се събират в общ рейтинг (също от 1 до 4).
  • Цикълът на оценка ПНПО 2021 като цяло се основаваше на данните към края на 2020 г. Решенията в резултат от ПНПО 2021 се прилагат през 2022 г.
  • Комбинираното изискване за буфер включва предпазния капиталов буфер, антицикличния капиталов буфер и системните буфери (като системните буфери обхващат буферите за глобални системно значими институции (Г-СЗИ), други системно значими институции (Д-СЗИ) и системен риск) по силата на правни изисквания, установени с Директивата на ЕС за капиталовите изисквания (ДКИ IV) или от национални органи.
  • Капиталът, който банките се очаква да поддържат в резултат от ПНПО, се състои от две части. Първата е изискването по Стълб II (P2R), което обхваща рискове, недооценени или необхванати от Стълб I. Втората е насоките по Стълб II (P2G), указващи равнището на капитала, което дадена банка следва да поддържа, за да разполага с достатъчен буфер за справяне в условия на стрес (въз основа на оценката по утежнения сценарий в надзорните стрес тестове). Докато P2R е задължително и неспазването му може да има преки правни последици за банките, P2G не е задължително.
  • Общи капиталови изисквания и насоки означава изискване по Стълб I + изискване по Стълб II + комбинирано изискване за буфер + насоки по Стълб II. Тук можете да намерите повече информация за състава на капиталовото изискване. Всички числа са представени като процент от рисковопретеглените активи.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал