Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB vyzýva banky na riešenie kreditného rizika a zvyšovanie efektívnosti

28. januára 2021

  • Celková úroveň požiadaviek a odporúčaní vyplývajúcich z hodnotenia SREP zostáva vďaka pragmatickému postoju stabilná.
  • Banky sú odolné, no v niektorých oblastiach, predovšetkým pokiaľ ide o kreditné riziko, sú stále zraniteľné.
  • Priority dohľadu na rok 2021: riadenie kreditného rizika, kapitálová vybavenosť, udržateľnosť obchodných modelov a riadenie

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila výsledky postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) za rok 2020 a oznámila priority dohľadu na rok 2021.

Výsledky tohtoročného hodnotenia SREP sú odrazom predchádzajúceho rozhodnutia ECB, že vzhľadom na pandémiu koronavírusu (COVID-19) k výkonu svojich každoročných ťažiskových činností zaujme pragmatický postoj.

V rámci pragmatického postoja k hodnoteniu SREP sa ECB zamerala na schopnosť bánk vyrovnať sa s ťažkosťami a rizikami, ktoré prebiehajúca pandémia predstavuje pre ich kapitál a likviditu. ECB sa rozhodla ponechať požiadavky druhého piliera (Pillar 2 requirements – P2R) a odporúčania druhého piliera (Pillar 2 guidance – P2G) na stabilnej úrovni a neaktualizovať známky hodnotenia SREP, pokiaľ si ich zmenu u jednotlivých bánk nevyžiadajú mimoriadne okolnosti. Orgán dohľadu svoje výhrady namiesto dohľadových opatrení formuloval predovšetkým v podobe kvalitatívnych odporúčaní.

Banky v eurozóne do roku 2020 vkročili s podstatne vyššou úrovňou kapitálu a oveľa väčšou odolnosťou voči nepriaznivému vývoju hospodárskeho prostredia, než v čase veľkej finančnej krízy.

Koordinované politické opatrenia vrátane mimoriadnych opatrení dohľadu výrazným spôsobom prispeli k ochrane domácností a podnikov i bankového sektora a zabránili nadmernej procyklickosti šoku spôsobeného pandémiou.

Od tretieho štvrťroka 2020 zostávali k dispozícii veľké kapitálové rezervy. Vývoj v krátkodobom až strednodobom horizonte je naďalej spojený s výraznou mierou neistoty, pričom údaje z hodnotenia SREP poukazujú na nezmenenú potrebu zvýšenej pozornosti a pokračovanie náročných úloh dohľadu vo viacerých zásadných oblastiach, predovšetkým pokiaľ ide o riziko náhleho nárastu problémových úverov.

V rámci pragmatického postoja ECB boli kapitálové požiadavky a odporúčania na základe SREP (bez systémových rezerv a proticyklických kapitálových rezerv) za hodnotiaci cyklus 2020 ponechané na úrovni cyklu 2019, čo znamená v priemere 14 %.

V rámci cyklu SREP 2020 zostali stabilné i hodnoty P2R (v priemere 2,1 %), s výnimkou niekoľkých prípadov, napr. bánk, ktorým boli požiadavky P2R počas cyklu SREP 2020 vymerané prvýkrát na základe ich zaradenia pod priamy dohľad ECB.

V dôsledku predbežného uplatňovania revidovaných pravidiel smernice o kapitálových požiadavkách (CRD IV) zo strany ECB zároveň došlo k poklesu zložky P2R tvorenej vlastným kapitálom Tier 1 (P2R CET1) z 2,1 % na 1,2 %. Podiel zložky CET1 na kapitálových požiadavkách a odporúčaniach SREP (bez systémových rezerv a proticyklických kapitálových rezerv) sa tak znížil na 9,6 %.

Na stabilnej úrovni okolo 1,4 % zostali i odporúčania P2G, a to vzhľadom na odloženie celoúnijného záťažového testovania, ktoré koordinuje Európsky orgán pre bankovníctvo, na rok 2021.

Hlavné nedostatky zistené počas hodnotenia SREP 2020 sa týkali kreditného rizika, kapitálovej primeranosti, udržateľnosti obchodných modelov a interného riadenia. Na základe zistených nedostatkov boli vydané kvalitatívne odporúčania. Vzhľadom na to, že ECB predĺžila termíny plnenia kvalitatívnych opatrení vydaných v rámci predchádzajúcich hodnotení SREP, veľký počet nedostatkov zistených v predchádzajúcich cykloch SREP, najmä v oblasti interného riadenia, sa zatiaľ nerieši, resp. nie je odstránený.

Čo sa týka kreditného rizika, pracovníci dohľadu sa zamerali na adekvátnu klasifikáciu a meranie rizík v bankových súvahách a pripravenosť bánk na včasné riešenie zvýšeného počtu dlžníkov vo finančnej núdzi. Zhoršovanie hospodárskych podmienok počas pandémie spomalilo tempo prebiehajúcej redukcie problémových úverov, úverové portfóliá bánk však skrývajú aj finančné tlaky, ktoré ešte nie sú v plnej miere evidentné. Postupné rušenie viacerých podporných opatrení v roku 2021 môže zvýšiť riziko prudkého zhoršenia situácie. V záujme presadzovania primerane obozretného konania orgány dohľadu bankám adresovali pomerne veľký počet odporúčaní.

Pokiaľ ide interné riadenie, väčšina bánk riziká vyplývajúce z pandémie COVID-19 adekvátne riadila a monitorovala. Niektoré však na problémy v oblasti riadenia spojené s pandémiou reagovali pomaly. Pracovníci dohľadu v niektorých prípadoch zistili nedostatočnú angažovanosť riadiaceho orgánu, spolu s nedostatočnými následnými krokmi a monitorovaním obchodných útvarov, najmä vo vzťahu k primeranému vykazovaniu. Okrem toho boli zistené aj nedostatky v oblasti riadenia kreditného rizika v rámci interných kontrolných funkcií a trvalejšie štrukturálne nedostatky v oblasti agregácie a vykazovania rizikových údajov.

V spojitosti s obchodnými modelmi pracovníci dohľadu vyjadrili obavy o spoľahlivosť podnikateľských plánov niektorých bánk, na ktoré zareagovali vydaním kvalitatívnych odporúčaní na zvýšenie ziskovosti. Miera ziskovosti v roku 2020 výrazne klesla, a to najmä v dôsledku rozsiahlejšieho znižovania hodnoty aktív, nižších čistých úrokových príjmov a poklesu príjmov z poplatkov a provízií. Klesanie marží banky vystavuje intenzívnejšiemu tlaku na úpravu nákladových báz, čo v priebehu roka 2020 viedlo k početným opatreniam na znižovanie nákladov vrátane konsolidácie pobočkových sietí, inovačných projektov a režimov práce na diaľku. Aktuálne udalosti urýchľujú trend digitalizácie vnútorných procesov, aj keď každá štvrtá banka v realizácii týchto iniciatív stále mešká. Banky reagovali i na problémy spojené s realizáciou rozsiahlejších strategických zmien a plánov reštrukturalizácie, ako aj domácich konsolidačných operácií. Orgány dohľadu banky v uskutočňovaní takýchto strategických zmien a zvyšovaní efektívnosti podporujú a zároveň pozorne sledujú stav realizácie ich strategických krokov.

Pokiaľ ide o kapitálovú primeranosť, orgány dohľady vyjadrili obavy o spoľahlivosť rámcov kapitálového plánovania bánk, napr. v spojitosti s ich schopnosťou zostavovať spoľahlivé kapitálové prognózy v rozsahu trojročného časového horizontu v rámci ich interného procesu hodnotenia kapitálovej primeranosti (ICAAP). Bankám s obmedzeným kapitálovým manévrovacím priestorom, t. j. nízkym odstupom medzi koeficientom kapitálovej primeranosti a minimálnymi kapitálovými požiadavkami, boli vydané odporúčania na zlepšenie kapitálového plánovania. V rámci úľav zo strany ECB môžu banky minimálne do konca roka 2022 v plnej miere čerpať svoje kapitálové rezervy vrátane odporúčaní druhého piliera. Celkovo tieto opatrenia využíva deväť bánk, pričom úroveň ich kapitálu CET1 na základe tretieho štvrťroka 2020 je pod úrovňou požadovanej a odporúčanej výšky CET1 určenej pred zavedením opatrení na zmiernenie dôsledkov pandémie COVID-19.

Na základe analýzy SREP a s prihliadnutím na situáciu spôsobenú pandémiou sa bankový dohľad ECB rozhodol sústrediť svoje úsilie na štyri hlavné oblasti významne zasiahnuté súčasnou krízou a na rok 2021 stanovil nasledujúce priority dohľadu: kreditné riziko, kapitálová vybavenosť, udržateľnosť obchodných modelov a riadenie.

Pokiaľ ide o kreditné riziko, orgány dohľadu sa zamerajú na adekvátnosť jeho merania a riadenia v bankách v snahe o podporu jeho včasnej identifikácie, efektívneho monitorovania a zmierňovanie procyklickosti.

Pokiaľ ide o kapitálovú vybavenosť, hlavnú úlohu zohrá celoúnijný záťažový test koordinovaný Európskym orgánom pre bankovníctvo, ktorý bude popri priebežnom dohľadovom hodnotení kapitálového plánovania bánk dôležitou súčasťou merania ich kapitálovej odolnosti.

Pokiaľ ide o udržateľnosť obchodných modelov, pracovníci dohľadu budú pokračovať v posudzovaní strategických plánov bánk a súvisiacich opatrení na prekonanie existujúcich štrukturálnych deficitov.

Pokiaľ ide o interné riadenie, hlavným predmetom dohľadu zostáva primeranosť bankových rámcov krízového riadenia rizík, agregácia rizikových údajov, IT riziká a kybernetické riziká ako aj riziká prania špinavých peňazí.

Andrea Enria, predseda Rady ECB pre dohľad, sa k záverom hodnotenia SREP 2020 podrobnejšie vyjadrí na tlačovej konferencii, ktorá sa začne vo štvrtok 28. januára 2021 o 9:00 h SEČ. Konferencia bude vysielaná naživo na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Kontaktná osoba pre médiá: Andrea Zizola, tel.: +49 69 1344 6551

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)