Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

De ECB start openbare raadpleging over ontwerpgidsen voor banken inzake hun kapitaal- en liquiditeitsbeheer

2 maart 2018
  • De ontwerpgidsen informeren banken over de verwachtingen van de ECB omtrent hun interne kapitaalbeheer (ICAAP) en liquiditeitsbeheer (ILAAP)
  • Ervaringen uit het toezicht geven aan dat de kwaliteit van de interne processen van banken ter beoordeling van hun kapitaal- en liquiditeitstoereikendheid verbetering behoeft
  • De raadpleging loopt tot en met 4 mei 2018

Vandaag lanceert de Europese Centrale Bank (ECB) een openbare raadpleging over de ontwerpprincipes die ten grondslag liggen aan haar verwachtingen omtrent de interne processen van banken ter beoordeling van de kapitaaltoereikendheid ('internal capital adequacy assessment process' – ICAAP) en de liquiditeitstoereikendheid ('internal liquidity adequacy assessment process' – ILAAP).

Met het oog op de schokbestendigheid van banken is het cruciaal dat zij over voldoende kapitaal en liquiditeit beschikken. Van banken wordt verwacht dat zij op toekomstgerichte wijze hun risico's beoordelen, en dat zij ervoor zorgen dat alle materiële risico's worden geïdentificeerd, effectief worden beheerd en te allen tijde door voldoende kapitaal en liquiditeit worden gedekt. Banken dienen elk jaar ICAAP- en ILAAP-informatie in bij hun gezamenlijk toezichthoudend team (Joint Supervisory Team – JST). De JST's betrekken deze informatie bij hun jaarlijkse beoordeling van de ICAAP's en ILAAP's in het kader van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

In 2016 publiceerde de ECB haar verwachtingen omtrent ICAAP's en ILAAP's voor onder toezicht staande banken. Na zorgvuldige beoordeling identificeerde de ECB belangrijke verschillen in benadering tussen individuele banken en onderkende zij de noodzaak tot verbetering bij alle banken.

Begin 2017 lanceerde de ECB een meerjarenplan voor ICAAP's en ILAAP's om verbeteringen te stimuleren. De ECB wil gedetailleerder vastleggen wat haar verwachtingen als toezichthouder zijn, en daarbij rekening houden met commentaren van instellingen en andere partijen uit de sector. Na een eerste feedbackronde tussen februari en april 2017 heeft de ECB de gidsen bijgewerkt en nu nodigt zij de financiële sector en andere belanghebbenden uit feedback op de gidsen te geven.

Instellingen worden aangemoedigd om in nauw overleg met hun JST bij de ECB eventuele manco's en zwakke punten in hun ICAAP en ILAAP aan te pakken. De JST's gaan de gidsen vanaf 2019 gebruiken bij hun beoordeling van de ICAAP's en ILAAP's.

De raadpleging loopt van 2 maart tot en met 4 mei 2018. De twee ontwerpgidsen en een aantal veelgestelde vragen zijn beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB. Op 24 april 2018 houdt de ECB een openbare hoorzitting per telefoonconferentie. De website geeft informatie over de wijze waarop commentaren op de bijgewerkte gidsen kunnen worden ingediend en de wijze waarop geïnteresseerden zich voor deelname aan de hoorzitting kunnen inschrijven. De ECB zal de ontvangen commentaren samen met feedback daarop publiceren.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

Noot voor de redactie

  • Artikel 73 van de Richtlijn kapitaalvereisten IV (Capital Requirements Directive IV – CRD IV) vereist dat instellingen een ICAAP hebben, d.w.z. solide, doeltreffende en alomvattende strategieën en processen aan de hand waarvan zij doorlopend kunnen nagaan of, en ervoor kunnen zorgen dat, de hoogte, samenstelling en verdeling van het interne kapitaal nog aansluiten op de aard en omvang van hun huidige en mogelijke toekomstige risico's. De overeenkomstige vereisten voor het ILAAP zijn opgenomen in artikel 86 van de CRD IV.
  • In de ECB-gidsen wordt een op principes gebaseerde benadering gevolgd, waarbij de nadruk ligt op bepaalde aspecten die vanuit het perspectief van de toezichthouder belangrijk zijn. De gidsen zijn niet bedoeld als een complete leidraad betreffende alle aspecten die voor goede ICAAP's en ILAAP's relevant zijn.
  • Het ICAAP en het ILAAP zijn in de eerste plaats interne processen die elke instelling op de eigen situatie dient toe te snijden. De instelling blijft derhalve zelf verantwoordelijk voor de implementatie van een ICAAP en een ILAAP die toereikend zijn in het licht van de omstandigheden waarin de individuele instelling verkeert. De ECB beoordeelt de ICAAP's en ILAAP's van instellingen op individuele basis.
  • Na vaststelling zijn de gidsen niet bedoeld om enig toepasselijk recht tot uitvoering van de artikelen 73 en 86 van de CRD IV te vervangen of teniet te doen. De gidsen bevatten zeven principes die zijn afgeleid van de CRD IV-bepalingen omtrent het ICAAP en het ILAAP. In het kader van de SREP worden deze principes vanaf 2019 betrokken in de beoordeling van het ICAAP en het ILAAP van elke instelling.
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders