Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB inleder offentligt samråd om utkast till vägledningar för banker om deras kapital och likviditetshantering

2 mars 2018
  • Utkasten till vägledningar informerar banker om ECB:s förväntningar på deras interna kapitalhantering (IKU) och likviditetshantering (ILU)
  • Erfarenheter från tillsyn visar att banker måste förbättra kvaliteten på processer för intern bedömning av kapitaltäckning och likviditetstäckning
  • Samrådet löper fram till den 4 maj 2018

Europeiska centralbanken (ECB) inleder idag ett offentligt samråd om de principer i utkastet som underbygger ECB:s förväntningar på bankers interna bedömning av kapitaltäckning (IKU) och interna likviditetsutvärderingsprocess (ILU).

Adekvata nivåer av kapital och likviditet är avgörande för enskilda bankers motståndskraft. Banker förväntas bedöma riskerna de löper och, ur ett framåtblickande perspektiv, säkerställa att väsentliga risker identifieras, hanteras effektivt och alltid täcks av adekvata kapital- och likviditetsnivåer. Banker lämnar årligen in informationspaket om IKU och ILU till deras gemensamma tillsynsgrupper. De gemensamma tillsynsgrupperna beaktar dessa paket i de årliga bedömningarna av IKU och ILU, vilka de utför som en del av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP).

ECB publicerade 2016 sina förväntningar på IKU och ILU för banker som står under tillsyn. Efter noggrann bedömning har ECB identifierat väsentliga skillnader i de tillvägagångssätt som individuella banker tillämpar och ett behov av förbättringar för samtliga banker har konstaterats.

ECB lanserade tidigt 2017 en flerårsplan för IKU och ILU i syfte att få till stånd förbättringar. ECB:s mål är att utveckla en detaljerad uppsättning tillsynsförväntningar med beaktande av kommentarer som inkommit från institut och andra branschdeltagare. Efter en första omgång av återkoppling mellan februari och april 2017 uppdaterade ECB vägledningarna och inbjuder nu åter finanssektorn och andra intresserade parter att inkomma med synpunkter på dessa.

Instituten uppmanas att ta itu med eventuella luckor eller svagheter i sina IKU:er och ILU:er i nära dialog med respektive gemensam tillsynsgrupp på ECB. De gemensamma tillsynsgrupperna kommer att börja använda vägledningarna fr.o.m. 2019 vid utvärderingar av IKU och ILU.

Samrådet löper från den 2 mars till den 4 maj 2018. Utkasten till de två vägledningarna och en lista på vanliga frågor finns på ECB:s webbplats för banktillsyn. ECB kommer att hålla en offentlig utfrågning den 24 april 2018 i form av en telefonkonferens. Information om hur man lämnar kommentarer på de uppdaterade vägledningarna och hur man registrerar sig för att delta i utfrågningen finns på webbplatsen. ECB kommer att publicera de kommentarer som inkommit, tillsammans med ett feedbackdokument.

Frågor från media kan riktas till Ronan Sheridan, tfn. +49 69 1344 7416.

Bakgrundsinformation

  • I artikel 73 i kapitalkravsdirektivet IV föreskrivs att instituten ska ha infört sunda, effektiva och heltäckande strategier och processer för att fortlöpande värdera och upprätthålla internt kapital som till belopp, slag och fördelning enligt deras uppfattning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de risker som de är eller kan bli exponerade för. Motsvarande krav för ILU fastställs i artikel 86 i CRD IV.
  • ECB:s vägledningar om IKU och ILU använder en principbaserad metod med fokus på utvalda viktiga aspekter ur ett tillsynsperspektiv. Avsikten är inte att de ska ge en heltäckande vägledning om alla aspekter som är relevanta för en sund IKU och ILU.
  • IKU och ILU är i första hand interna processer som ska skräddarsys av varje institut. Implementering av en IKU och en ILU som är anpassad för en banks individuella situation är alltjämt institutets ansvar. ECB bedömer institutens IKU:er och ILU:er från fall till fall.
  • När de väl har antagits kommer vägledningarna varken att ersätta eller överträda gällande lagstiftning som införlivar artikel 73 och 86 i CRD IV. Vägledningarna härleder från de sju principer i CRD IV som styr IKU och ILU vilka bland annat fr.o.m. 2019 kommer att beaktas i bedömningarna av varje instituts IKU och ILU som en del av ÖUP:n.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning