Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je začela javno posvetovanje o osnutku vodnikov za banke o njihovem upravljanju kapitala in likvidnosti

2. marec 2018
  • Osnutka vodnikov obveščata banke o pričakovanjih ECB glede njihovega upravljanja notranjega kapitala (ICAAP) in likvidnosti (ILAAP).
  • Izkušnje nadzornikov kažejo, da morajo banke izboljšati svoje procese za ocenjevanje ustreznega notranjega kapitala in likvidnosti.
  • Posvetovanje poteka do 4. maja 2018.

Evropska centralna banka (ECB) je danes začela javno posvetovanje o osnutku načel, na katerih temeljijo njena pričakovanja glede bančnih procesov ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in notranje likvidnosti (ILAAP).

Ustrezna raven kapitala in likvidnosti je bistveni pogoj za odpornost vsake posamezne banke. Pričakuje se, da banke ocenijo tveganja, ki jih prevzemajo, in skrbijo za to, da vedno prepoznajo vsa pomembna tveganja, jih učinkovito upravljajo in krijejo z zadostnim obsegom kapitala in likvidnosti, upoštevajoč možna gibanja v prihodnosti. Banke o svojih procesih ICAAP in ILAAP enkrat letno poročajo skupni nadzorniški skupini. Ta poročilo upošteva v letni oceni procesov ICAAP in ILAAP, ki jo opravi v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP).

ECB je leta 2016 objavila pričakovanja glede procesov ICAAP in ILAAP za nadzorovane banke. Po natančnem pregledu je ugotovila, da banke uporabljajo zelo različne pristope in da so v vseh bankah potrebne izboljšave.

V začetku leta 2017 je ECB začela izvajati večletni načrt za izboljšanje procesov ICAAP in ILAAP. Njen cilj je razviti podrobnejši sklop nadzorniških pričakovanj, upoštevajoč tudi pripombe, ki jih je prejela od institucij in drugih predstavnikov panoge. Po prvem krogu oddaje pripomb od februarja do aprila 2017 je posodobila oba vodnika in zdaj poziva finančno industrijo in druge zainteresirane strani, naj podajo povratne informacije o osnutku posodobljenih vodnikov.

ECB poziva institucije, naj odpravijo vrzeli ali pomanjkljivosti v svojih procesih ICAAP in ILAAP v tesnem dialogu s svojo skupno nadzorniško skupino v ECB, ki bo vodnika v ocenjevanju obeh procesov začela uporabljati leta 2019.

Posvetovanje poteka od 2. marca do 4. maja 2018. Osnutka obeh vodnikov in seznam pogostih vprašanj so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Javno obravnavo v obliki telekonference bo ECB organizirala 24. aprila 2018. Na spletnem mestu so objavljena tudi navodila za oddajo pripomb na posodobljena vodnika in informacije o registraciji za javno obravnavo. ECB bo objavila prejete pripombe in poročilo o odzivih na posvetovanje.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.

Pojasnila za urednike

  • Člen 73 direktive o kapitalskih zahtevah IV (CRD IV) določa, da morajo institucije izvajati proces ICAAP, ki vsebuje zanesljive, učinkovite in celovite strategije ter procese za redno ocenjevanje in zagotavljanje zneskov, vrst in razporeditve notranjega kapitala, ki je po njihovi oceni primeren za kritje narave in stopnje tveganj, katerim so ali bi lahko bile izpostavljene. Zahteve za proces ILAAP so določene v členu 86 CRD IV.
  • V vodnikih ECB o ICAAP in ILAAP se uporablja pristop, ki temelji na načelih, poseben poudarek pa je namenjen izbranim ključnim vidikom z nadzorniške perspektive. Namen vodnikov ni zagotoviti popolna navodila o vseh vidikih, ki so relevantni za dober ICAAP oziroma ILAAP.
  • ICAAP in ILAAP sta v prvi vrsti interna procesa, ki morata biti prirejena okoliščinam vsake posamezne institucije. Za izvajanje ICAAP in ILAAP v obliki, ki je primerna za individualne okoliščine posamezne institucije, zato ostajajo odgovorne institucije same. ECB ocenjuje ICAAP in ILAAP v vsaki instituciji posebej.
  • Vodnika po sprejetju ne bosta nadomestila ali zamenjala veljavne zakonodaje, s katero se izvajata člena 73 in 86 CRD IV. Iz določil CRD IV o ICAAP in ILAAP vodnika izpeljujeta sedem načel, ki se bodo od leta 2019 dalje poleg ostalih dejavnikov upoštevala pri oceni ICAAP in ILAAP vsake institucije v okviru procesa SREP.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo