Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP algatab avaliku konsultatsiooni pankade kapitali ja likviidsuse juhtimist käsitlevate juhendite kavandite kohta

2. märts 2018
  • Juhendite kavandites selgitatakse EKP ootusi seoses pankade sisemise kapitali ja sisemise likviidsuse juhtimisega.
  • Järelevalvekogemused näitavad, et pankadel võib olla vajalik parandada oma sisemise kapitali ja likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsesside kvaliteeti.
  • Konsultatsioon lõpeb 4. mail 2018.

Euroopa Keskpank (EKP) algatab täna avaliku konsultatsiooni põhimõtete kohta, mis käsitlevad EKP ootusi pankade sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsessi (ICAAP) ja sisemise likviidsuse adekvaatsuse hindamise protsessi (ILAAP) suhtes.

Küllaldane kapitali- ja likviidsustase on pankade vastupanuvõime seisukohalt otsustava tähtsusega. Pangad peavad hindama neid ohustavaid riske ja tuvastama ettevaataval viisil kõik olulised riskid ning tagama igal ajal nende tõhusa juhtimise ja kaetuse piisava hulga kapitali ja likviidsusega. Pangad esitavad ICAAPi ja ILAAPi andmed oma ühistele järelevalverühmadele igal aastal. Ühised järelevalverühmad võtavad neid andmeid arvesse ICAAPi ja ILAAPi iga-aastasel hindamisel, mida tehakse järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames.

2016. aastal avaldas EKP oma ootused järelevalve alla kuuluvate pankade ICAAPide ja ILAAPide suhtes. EKP on hoolika analüüsi järel tuvastanud, et pankade lähenemisviisides esineb märkimisväärseid erinevusi ja kõigis pankades tuleb teha veel jõupingutusi.

2017. aasta alguses käivitas EKP mitmeaastase tegevuskava ICAAPide ja ILAAPide tõhustamiseks. EKP eesmärk on välja töötada üksikasjalikumad järelevalvealased ootused, võttes arvesse krediidiasutustelt ja teistelt sektori esindajatelt saadud märkusi. Pärast esimest tagasiside etappi 2017. aasta veebruarist kuni aprillini on EKP oma juhendeid ajakohastanud ning kutsub nüüd finantssektorit ja teisi huvitatud osapooli esitama nende kohta taas tagasisidet.

Krediidiasutustel soovitatakse tegeleda oma ICAAPis ja ILAAPis esinevate puudujääkide ja nõrkustega tihedas dialoogis EKP asjaomase järelevalverühmaga, kes hakkab alates 2019. aastast kasutama ICAAPide ja ILAAPide hindamisel kõnealuseid uusi juhendeid.

Juhenditega seotud avalik konsultatsioon kestab 2. märtsist kuni 4. maini 2018. Mõlema juhendi kavandid ning vastused korduma kippuvatele küsimustele on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel. EKP korraldab 24. aprillil 2018 avaliku kuulamise telefonikonverentsi teel. Ajakohastatud juhendite kohta märkuste esitamist ja avalikule kuulamisele registreerumist puudutav teave on samuti kättesaadav EKP veebilehel. EKP avaldab laekunud märkused koos tagasiside kokkuvõttega.

Meediakanalite küsimustele vastab Ronan Sheridan (tel +49 69 1344 7416).

Lisaselgitused:

  • Kapitalinõuete direktiivi artiklis 73 nähakse ette, et krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad kehtestama põhjalikud, tõhusad ja kõikehõlmavad strateegiad ja protsessid, et hinnata ja säilitada pidevalt sisemise kapitali kogusumma, liigid ja koosseis komponentide lõikes, mida nad peavad piisavaks, et katta neile avanevate või avaneda võivate riskide laadi ja taset. Vastavad nõuded ILAAPi kohta on sätestatud kapitalinõuete direktiivi artiklis 86.
  • ICAAPi ja ILAAPi käsitlevates EKP juhendites järgitakse printsiibipõhist lähenemisviisi ning keskendutakse mõnedele järelevalve seisukohast olulistele põhiaspektidele. Seega ei anta neis terviklikke suuniseid kõigi usaldusväärse ILAAPi ja ICAAPi jaoks vajalike aspektide kohta.
  • ICAAPi ja ILAAPi näol on tegu eeskätt asutusesiseste protsessidega ning neid tuleb iga krediidiasutuse jaoks asjakohasel viisil kohandada. Iga krediidiasutus vastutab selle eest, et viidaks läbi tema asjaolude seisukohalt adekvaatsed ICAAP ja ILAAP. EKP hindab iga krediidiasutuse ICAAPi ja ILAAPi eraldi.
  • Pärast heakskiitmist ei hakka juhendid asendama kapitalinõuete direktiivi artikleid 73 ja 86 rakendavaid kehtivaid õigusnorme. Juhendid sisaldavad seitset põhimõtet, mis on välja töötatud kapitalinõuete direktiivi ICAAPi ja ILAAPi käsitlevate sätete alusel ning mida võetakse muu hulgas arvesse iga krediidiasutuse ICAAPi ja ILAAPi hindamisel SREPi raames alates 2019. aastast.
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine