Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB uzsāk sabiedrisko apspriešanu saistībā ar bankām paredzēto norādījumu par kapitāla un likviditātes pārvaldību projektiem

2018. gada 2. martā
  • Norādījumu projektos izklāstīts, ko ECB sagaida no bankām saistībā ar to iekšējo kapitāla un likviditātes pārvaldību.
  • Uzraudzības pieredze parādījusi, ka bankām varētu būt jāuzlabo iekšējā kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa kvalitāte.
  • Apspriešana ilgs līdz 2018. gada 4. maijam.

Eiropas Centrālā banka šodien uzsāk sabiedrisko apspriešanu par projektiem, kas ietver principus, uz kuriem balstās tās gaidas attiecībā uz iekšējo kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu (IKPNP) un iekšējo likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu (ILPNP).

Pienācīgs kapitāla un likviditātes līmenis ir vitāli svarīgs katras atsevišķās bankas noturībai. No bankām tiek sagaidīts, lai tās novērtētu savus riskus uz nākotni vērstā perspektīvā un nodrošinātu, ka visi būtiskie riski ir identificēti, efektīvi pārvaldīti un pastāvīgi segti ar pietiekamu kapitāla un likviditātes līmeni. Bankas reizi gadā iesniedz kopējām uzraudzības komandām IKPNP un ILPNP informācijas kopumu. Kopējās uzraudzības komandas ņem šo informāciju vērā, uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (UPNP) kontekstā veicot ikgadējo IKPNP un ILPNP novērtējumu.

2016. gadā ECB publicēja savas gaidas saistībā ar IKPNP un ILPNP uzraudzītajās bankās. Pēc rūpīga novērtējuma ECB konstatēja, ka atsevišķo banku pieejā vērojamas būtiskas atšķirības un visās bankās nepieciešami uzlabojumi.

2017. gada sākumā ECB sāka īstenot daudzgadu plānu, kura mērķis ir veicināt IKPNP un ILPNP pilnveidi. ECB mērķis ir izstrādāt detalizētāku uzraudzības gaidu kopumu, ņemot vērā iestāžu un citu nozares pārstāvju iesniegtos komentārus. Pēc pirmās komentāru iesniegšanas kārtas no 2017. gada februāra līdz aprīlim ECB aktualizēja norādījumus un tagad aicina finanšu nozari un citas ieinteresētās personas izteikt savus viedokļus par tiem.

Iestādes tiek mudinātas novērst IKPNP un ILPNP nepilnības un trūkumus, uzturot ciešu dialogu ar savām kopējām uzraudzības komandām ECB, kuras ar 2019. gadu sāks izmantot norādījumus, novērtējot IKPNP un ILPNP.

Apspriešana ilgs no 2018. gada 2. marta līdz 4. maijam. Abi norādījumu projekti un bieži uzdotie jautājumi pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. 2018. gada 24. aprīlī ECB rīkos atklātu sēdi telefonkonferences veidā. Interneta vietnē atrodama arī informācija par to, kā iesniedzami komentāri par aktualizētajiem norādījumiem un kā reģistrēties, lai piedalītos atklātajā sēdē. ECB publicēs saņemtos komentārus kopā ar pārskatu par atbildēm.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Ronana Šeridana (Ronan Sheridan; tālr. +49 69 1344 7416).

Skaidrojumi

  • Kapitāla prasību direktīvas (CRD IV) 73. pantā noteikts, ka iestādēm jāizveido IKPNP, t.i., pamatotas, efektīvas un vispusīgas stratēģijas un procesi, lai pastāvīgi novērtētu un uzturētu iekšējā kapitāla summas, veidus un sadali, ko tās uzskata par atbilstošām pašreizējai un plānotajai darbībai piemītošo vai varbūtējo risku būtībai un līmenim. Attiecīgie noteikumi par ILPNP izklāstīti CRD IV 86. pantā.
  • ECB norādījumos par IKPNP un ILPNP izmantota uz principiem balstīta pieeja, liekot uzsvaru uz atsevišķiem svarīgākajiem aspektiem no uzraudzības perspektīvas. Nav paredzēts, ka tiem būtu jāsniedz visaptverošas norādes par visiem aspektiem, kas svarīgi pamatotam IKPNP un ILPNP.
  • IKPNP un ILPNP pirmkārt ir iekšēji procesi, kas pielāgojami katrai konkrētajai iestādei. Tāpēc katras bankas konkrētajiem apstākļiem atbilstoša IKPNP un ILPNP ieviešana joprojām ir attiecīgās iestādes atbildība. ECB novērtē iestādes IKPNP un ILPNP, atsevišķi izskatot katru konkrēto gadījumu.
  • Pēc norādījumu apstiprināšanas tie neaizstās un nemainīs nevienu piemērojamo tiesību aktu, ar kuru tiek īstenots CRD IV 73. un 86. pants. Norādījumos, pamatojoties uz CRD IV ietvertajām IKPNP un ILPNP prasībām, izdalīti septiņi principi, kuri cita starpā tiks ņemti vērā 2019. gadā, UPNP kontekstā novērtējot iestāžu IKPNP un ILPNP.
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana