Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB otvára verejnú konzultáciu o návrhoch všeobecných zásad pre banky týkajúcich sa riadenia kapitálu a likvidity

2. marca 2018
  • Návrhy všeobecných zásad informujú banky o očakávaniach ECB v súvislosti s interným riadením kapitálu (ICAAP) a likvidity (ILAAP).
  • Zo skúseností dohľadu vyplýva, že môže byť potrebné, aby banky zlepšili kvalitu svojich interných procesov hodnotenia kapitálovej a likviditnej primeranosti.
  • Konzultácia prebieha do 4. mája 2018.

Európska centrálna banka (ECB) dnes otvára verejnú konzultáciu o návrhoch zásad, ktoré sú základom jej očakávaní v súvislosti s internými procesmi hodnotenia kapitálovej primeranosti (internal capital adequacy assessment processes – ICAAP) a internými procesmi hodnotenia primeranosti likvidity (internal liquidity adequacy assessment processes – ILAAP) bánk.

Adekvátna úroveň kapitálu a likvidity má z hľadiska odolnosti jednotlivých bánk zásadný význam. Od bánk sa očakáva, že budú hodnotiť riziká, ktorým sú vystavené, a že budú výhľadovým spôsobom zabezpečovať priebežnú identifikáciu a účinné riadenie všetkých významných rizík a ich krytie prostredníctvom adekvátnej úrovne kapitálu a likvidity. Banky každoročne predkladajú súbory informácií o procesoch ICAAP a ILAAP príslušným spoločným dohliadacím tímom, ktoré ich berú do úvahy pri každoročnom hodnotení procesov ICAAP a ILAAP uskutočňovanom v rámci procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

ECB v roku 2016 zverejnila svoje očakávania v súvislosti s procesmi ICAAP a ILAAP pre dohliadané banky. Po dôkladnom hodnotení ECB zistila podstatné rozdiely v postupoch jednotlivých bánk a potrebu zlepšenia vo všetkých bankách.

Začiatkom roka 2017 ECB spustila viacročný plán, ktorý má prispieť k zdokonaľovaniu procesov ICAAP a ILAAP. Cieľom ECB je vytvoriť podrobnejší súbor dohľadových očakávaní, po zohľadnení pripomienok inštitúcií a ostatných účastníkov odvetvia. Po prvom kole pripomienok, ktoré prebehlo od februára do apríla 2017, ECB všeobecné zásady aktualizovala a teraz finančnému sektoru a ostatným zainteresovaným stranám opäť dáva možnosť sa k nim vyjadriť.

Inštitúciám sa odporúča zaoberať sa prípadnými medzerami alebo nedostatkami v ich procesoch ICAAP a ILAAP, a to na základe intenzívneho dialógu s príslušným spoločným dohliadacím tímom ECB, ktorý tieto všeobecné zásady od roku 2019 začne používať pri hodnotení procesov ICAAP a ILAAP.

Konzultácia prebieha od 2. marca do 4. mája 2018. Obidva navrhované súbory všeobecných zásad sú spolu so zoznamom najčastejších otázok k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. Dňa 24. apríla 2018 ECB usporiada verejné vypočutie formou telekonferencie. Informácie o postupe predkladania pripomienok k aktualizovaným všeobecným zásadám a o registrácii účasti na vypočutí sú taktiež uvedené na internetovej stránke. ECB zverejní prijaté pripomienky spolu so súhrnom odpovedí.

Kontaktná osoba pre médiá: Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

Redakčná poznámka

  • Článok 73 smernice o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Directive – CRD IV) od inštitúcií vyžaduje zavedenie procesu ICAAP, to znamená riadne, účinné a úplné stratégie a postupy pre priebežné hodnotenie a udržiavanie výšky, druhov a rozmiestnenia interného kapitálu, ktorý považujú za primeraný na krytie povahy a úrovne rizík, ktorým sú alebo by mohli byť vystavené. Zodpovedajúce požiadavky týkajúce sa procesu ILAAP sú stanovené v článku 86 smernice CRD IV.
  • Všeobecné zásady ECB týkajúce sa procesov ICAAP a ILAAP majú podobu zásad, ktoré sa zameriavajú na vybrané aspekty považované za kľúčové z hľadiska dohľadu. Ich účelom nie je poskytnúť vyčerpávajúce pokyny ku všetkým aspektom relevantným z hľadiska spoľahlivých procesov ICAAP a ILAAP.
  • ICAAP a ILAAP sú v prvom rade internými procesmi, ktoré by si každá inštitúcia mala prispôsobiť na mieru. Implementácia procesov ICAAP a ILAAP, ktoré sú primerané špecifickým okolnostiam banky, je preto naďalej zodpovednosťou každej banky. ECB posudzuje systémy ICAAP a ILAAP v každej inštitúcii individuálne.
  • Po ich prijatí tieto všeobecné zásady nenahradia žiadne platné právne predpisy, ktorými sa implementujú články 73 a 86 smernice CRD IV. Všeobecné zásady z ustanovení CRD IV o ICAAP a ILAAP odvodzujú sedem zásad, ktoré sa budú od roku 2019 okrem iného posudzovať pri hodnotení ICAAP a ILAAP jednotlivých inštitúcií v rámci SREP.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)