Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

De ECB publiceert ter openbare raadpleging ontwerpgidsen inzake de vergunningverlening aan banken en fintechbanken

21 september 2017
  • De ECB organiseert een raadpleging over een gids inzake de beoordeling van aanvragen voor een vergunning als algemene kredietinstelling en een gids inzake de beoordeling van aanvragen voor een vergunning als fintechkredietinstelling
  • Deze gidsen geven een uitleg over de procedure voor een aanvraag van een vergunning, de vergunningverleningsvereisten voor kredietinstellingen in het algemeen en over specifieke overwegingen voor kredietinstellingen met een fintechbedrijfsmodel
  • De raadpleging loopt tot en met 2 november 2017

De Europese Centrale Bank (ECB) begint vandaag met een openbare raadpleging betreffende twee ontwerpgidsen die een uitleg geven over hoe entiteiten een bank kunnen worden en een bankvergunning kunnen verkrijgen. In het eerste document, de ontwerpgids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen, worden de algemene procedure en de vereisten voor de beoordeling van dergelijke aanvragen uiteengezet. Het tweede document, de ontwerpgids inzake de beoordeling van aanvragen voor een vergunning als fintechkredietinstelling, is bedoeld voor entiteiten met een fintechbedrijfsmodel die overwegen een bankvergunning aan te vragen. Beide gidsen hebben tot doel de aanvraagprocedure transparanter te maken en aanvragers bij hun voorbereidingen te helpen. Ze zullen tevens de harmonisatie van de beoordelingen van aanvragen voor vergunningen verbeteren, waarbij alle prudentiële normen voor de vergunningverlening aan nieuwe kredietinstellingen in stand worden gehouden. De gidsen zijn gebaseerd op tussen de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten overeengekomen beleid voor de omgang met aanvragers van een vergunning.

Het verlenen van een vergunning aan kredietinstellingen is een kerntaak van elke toezichthoudende autoriteit. Banken zijn kredietinstellingen die zijn belast met het bij het publiek aantrekken van deposito's en het verlenen van kredieten aan mensen en bedrijven. Om spaarders (en de economie als geheel) te beschermen worden deze werkzaamheden door wetgeving voorbehouden aan financiële ondernemingen met een bankvergunning, die vervolgens onder bankentoezicht vallen. De nationale bevoegde autoriteiten fungeren als eerste contactpunt voor de ontvangst van aanvragen voor een vergunning. De beoordeling van aanvragen voor een bankvergunning wordt echter uitgevoerd samen met de ECB, die de bevoegde autoriteit is voor het definitieve besluit om een bankvergunning in het eurogebied te verlenen, uit te breiden of in te trekken.

Gedurende de beoordelingsprocedure evalueren de toezichthouders of een entiteit voldoet aan de vereisten voor vergunningverlening zoals die zijn neergelegd in de EU- en nationale wetgeving. Een entiteit moet onder meer voldoen aan door de toezichthouder gestelde kapitaalvereisten, beschikken over een adequaat governance- en risicobeheersysteem, en ervoor zorgen dat de leiding van de entiteit een beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid succesvol doorstaat.

In het eurogebied hebben een toenemend aantal entiteiten die tot de financiële sector toetreden een bedrijfsmodel dat is gebaseerd op innovatieve technologie, gewoonlijk "fintech" genoemd. Op deze ontwikkeling wordt ingegaan in de ontwerpgids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen voor fintechkredietinstellingen.

De raadpleging betreffende de gidsen loopt van 21 september tot en met 2 november 2017. De twee ontwerpgidsen en een lijst van veelgestelde vragen zijn beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB. De ECB zal op 26 oktober 2017 een openbare hoorzitting houden in haar kantoor in Frankfurt am Main. Op de website van het bankentoezicht van de ECB zal een webcast van de hoorzitting worden geplaatst. Informatie over hoe men zich kan opgeven voor de openbare hoorzitting en over hoe men commentaar op de raadplegingsdocumenten kan indienen, kan eveneens worden gevonden op de website. Na de openbare raadpleging zal de ECB de ontvangen commentaren publiceren, samen met een feedbackdocument. Een tweede raadpleging betreffende een addendum bij de ontwerpgids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen, zal in een later stadium plaatsvinden.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders