Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP käynnistää julkisen kuulemisen pankkien ja fintech-pankkien toimilupahakemusten arviointioppaista

21.9.2017
  • EKP julkaisee kommentoitaviksi luonnokset luottolaitosten yleistä toimilupamenettelyä ja fintech-luottolaitosten toimilupamenettelyä koskeviksi toimilupahakemusten arviointioppaiksi.
  • Opasluonnoksissa käydään läpi hakemusmenettely, toimiluvan myöntämisen edellytykset yleisessä toimilupamenettelyssä sekä fintech-luottolaitosten toimilupamenettelyssä sovellettavat periaatteet.
  • Opasluonnoksia voi kommentoida 2.11.2017 asti.

Euroopan keskuspankki (EKP) käynnistää tänään julkisen kuulemisen kahdesta opasluonnoksesta, jotka koskevat pankkitoimilupahakemusten arviointimenettelyä. Toisessa niistä kuvataan yleistä arviointimenettelyä ja arviointikriteerejä, ja toinen on suunnattu sellaisille finanssiteknologiaan perustuvaa liiketoimintamallia noudattaville ns. fintech-yhteisöille, jotka harkitsevat pankkitoimiluvan hakemista. Oppaiden tarkoituksena on parantaa toimilupamenettelyn avoimuutta ja auttaa yhteisöjä luvanhakuun valmistautumisessa. Tavoitteena on myös edelleen yhtenäistää toimilupahakemusten arviointia tinkimättä lainkaan uusille luottolaitoksille asetetuista vakavaraisuusvaatimuksista. Opasluonnokset on laadittu EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhdessä sopimien periaatteiden pohjalta.

Luottolaitostoimilupien myöntäminen on olennainen osa pankkivalvontaviranomaisten tehtäviä. Luottolaitokset – eli pankit – vastaanottavat liiketoimintanaan yleisöltä talletuksia ja myöntävät lainoja yksityishenkilöille ja yrityksille. Tallettajien ja koko talouden suojelemiseksi nämä toiminnot ovat lain nojalla luvanvaraisia ja pankkitoimiluvan saaneet yritykset ovat pankkivalvonnan piirissä. Euroalueella toimilupahakemus toimitetaan aina ensin toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, minkä jälkeen viranomainen arvioi hakemuksen yhdessä EKP:n kanssa. Lopullisen päätöksen tekee EKP, sillä se yksin päättää pankkitoimilupien myöntämisestä, laajentamisesta ja perumisesta euroalueella.

Arviointimenettelyssä valvojat arvioivat, täyttääkö luvanhakijayhteisö siihen sovellettavat EU:n lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Toimiluvan edellytyksenä on muun muassa, että luvanhakijalla on riittävästi pääomaa sekä asianmukaiset hallinto- ja riskienhallintajärjestelyt ja että sen johtajat läpäisevät sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin.

Euroalueen rahoitussektorin uusista toimijoista yhä useammat ovat ns. fintech-yrityksiä, joiden liiketoimintamalli perustuu innovatiivisten teknologioiden hyödyntämiseen. Sen vuoksi on laadittu erillinen opasluonnos, jossa käydään läpi toimilupahakemusten arviointimenettely fintech-luottolaitosten kannalta.

Molemmat opasluonnokset sekä niitä koskevia kysymyksiä ja vastauksia on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla. Luonnoksia voi kommentoida ajalla 21.9.–2.11.2017. Osana kuulemismenettelyä EKP järjestää kuulemistilaisuuden toimitiloissaan Frankfurt am Mainissa 26.10.2017. Tilaisuutta voi seurata myös webcast-lähetyksenä EKP:n pankkivalvontasivuilla. Sivuilla on myös ohjeet kuulemistilaisuuteen ilmoittautumiseen ja opasluonnosten kommentointiin. Vastausajan päätyttyä EKP julkaisee saadut kommentit sekä niistä laaditun palauteyhteenvedon. Yleistä toimilupamenettelyä koskevaa opasluonnosta täydennetään myöhemmin, ja täydennysosasta järjestetään erillinen kuuleminen.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä