Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει προς διαβούλευση σχέδια οδηγών σχετικά με την αδειοδότηση τραπεζών και την αδειοδότηση τραπεζών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

21 Σεπτεμβρίου 2017
  • Η ΕΚΤ ξεκινά διαβούλευση όσον αφορά οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση γενικών αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων και οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech).
  • Οι οδηγοί εξηγούν τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τις απαιτήσεις αδειοδότησης για τα πιστωτικά ιδρύματα γενικά και τις ειδικές παραμέτρους για τα ιδρύματα με επιχειρηματικά μοντέλα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.
  • Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 2 Νοεμβρίου 2017.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ξεκινά σήμερα δημόσια διαβούλευση όσον αφορά δύο σχέδια οδηγών που επεξηγούν τη διαδικασία βάσει της οποίας οντότητες μπορούν να γίνουν τράπεζες και να αποκτήσουν τη σχετική άδεια λειτουργίας. Το πρώτο έγγραφο, το σχέδιο οδηγού σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης, παρουσιάζει τη γενική διαδικασία και τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση τέτοιων αιτήσεων. Το δεύτερο έγγραφο, το σχέδιο οδηγού σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, απευθύνεται σε οντότητες με επιχειρηματικό μοντέλο χρηματοοικονομικής τεχνολογίας οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τράπεζας. Σκοπός και των δύο οδηγών είναι να ενισχύσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία αίτησης και να βοηθήσουν τις αιτούσες οντότητες στην προετοιμασία τους. Επίσης, θα ενισχύσουν περαιτέρω την εναρμόνιση της αξιολόγησης αιτήσεων αδειοδότησης, διατηρώντας ταυτόχρονα όλα τα πρότυπα προληπτικής εποπτείας σε σχέση με την αδειοδότηση νέων πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι οδηγοί βασίζονται σε πολιτικές που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών αρμόδιων αρχών για την αλληλεπίδραση με τις οντότητες που υποβάλλουν αίτηση αδειοδότησης.

Η αδειοδότηση πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελεί βασική δραστηριότητα κάθε εποπτικής αρχής. Οι τράπεζες είναι πιστωτικά ιδρύματα στα οποία ανατίθεται η αποδοχή καταθέσεων από το κοινό και η χορήγηση δανείων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Προκειμένου να προστατεύονται οι αποταμιευτές, και η οικονομία συνολικά, αυτές οι δραστηριότητες περιορίζονται δια νόμου σε χρηματοοικονομικές εταιρείες με άδεια λειτουργίας τράπεζας, οι οποίες με τη σειρά τους υπόκεινται σε τραπεζική εποπτεία. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές ενεργούν ως το πρώτο σημείο επαφής για την παραλαβή αιτήσεων αδειοδότησης. Ωστόσο, η αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων διενεργείται από κοινού με την ΕΚΤ, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση της τελικής απόφασης χορήγησης, επέκτασης ή ανάκλησης άδειας λειτουργίας τράπεζας στη ζώνη του ευρώ.

Στη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης οι επόπτες εξετάζουν κατά πόσον η οντότητα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αδειοδότησης που ορίζονται στην ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, η οντότητα πρέπει να πληροί τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, να διαθέτει επαρκές σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων και να διασφαλίζει ότι τα διοικητικά της στελέχη πληρούν τα κριτήρια της αξιολόγησης της καταλληλότητας.

Στη ζώνη του ευρώ ολοένα μεγαλύτερος αριθμός οντοτήτων που εισέρχονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα έχουν επιχειρηματικά μοντέλα βασιζόμενα σε καινοτόμο τεχνολογία – κοινώς γνωστή ως χρηματοοικονομική τεχνολογία. Το φαινόμενο αυτό εξετάζεται στο σχέδιο οδηγού σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Η διαβούλευση όσον αφορά τους οδηγούς θα διαρκέσει από τις 21 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2017. Τα δύο σχέδια οδηγών και ένας κατάλογος απαντήσεων σε συνήθεις ερωτήσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία. Στις 26 Οκτωβρίου 2017 η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση στις κτιριακές εγκαταστάσεις της στη Φρανκφούρτη. Η συζήτηση θα αναμεταδίδεται από τον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία. Στον ίδιο δικτυακό τόπο δημοσιεύονται πληροφορίες όσον αφορά τη συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση και την υποβολή σχολίων σχετικά με τα έγγραφα της διαβούλευσης. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει τα σχόλια που θα έχει λάβει, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων. Μια δεύτερη διαβούλευση όσον αφορά συμπλήρωμα του σχεδίου οδηγού σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Rolf Benders, τηλ.: +49 69 1344 6925.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων