Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar för samråd utkast till vägledningar för beviljande av tillstånd till banker och beviljande av tillstånd till fintech-banker

21 september 2017
  • ECB samråder om en vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar från allmänna kreditinstitut och en vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar från fintech-kreditinstitut
  • I vägledningarna förklaras ansökningsprocessen, kraven för tillståndsgivning för allmänna kreditinstitut och specifika överväganden för enheter med fintech-affärsmodeller.
  • Samrådet löper fram till den 2 november 2017

Europeiska centralbanken (ECB) inleder idag ett offentligt samråd om två utkast till vägledningar som förklarar processen hur enheter kan bli banker och erhålla banktillstånd. Det första dokumentet, utkastet till vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar lägger fram den allmänna processen och kraven vid bedömning av sådana ansökningar. Det andra dokumentet, utkastet till vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar från Fintech-kreditinstitut, är inriktat på enheter med en fintech-affärsmodell som avser att ansöka om banktillstånd. Båda vägledningarna strävar efter att göra ansökningsprocessen mer transparent och hjälpa de sökande i deras förberedelser. De kommer även att ytterligare förbättra harmoniseringen av bedömning av tillståndsansökningar och samtidigt upprätthålla alla tillsynsstandarder för beviljande av tillstånd till nya kreditinstitut. Vägledningarna baseras på policyer som överenskommits mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna för samverkan med sökande.

Att bevilja tillstånd till kreditinstitut är en kärnverksamhet för varje tillsynsmyndighet. Banker är kreditinstitut som anförtrotts uppgiften att ta emot inlåning från allmänheten och ge lån till hushåll och företag. För att skydda sparare och ekonomin som helhet är dessa verksamheter enligt lag begränsade till finansiella företag med ett banktillstånd, vilka i sin tur är föremål för banktillsyn. De nationella behöriga myndigheterna fungerar som kontaktpunkt för mottagande av tillståndsansökningar. Bedömning av banktillståndsansökningar görs dock tillsammans med ECB, som är den behöriga myndigheten att ta det slutliga beslutet att bevilja, förlänga eller dra tillbaka ett banktillstånd i euroområdet.

Under bedömningsprocessen bedömer tillsynsmyndigheterna om en enhet uppfyller de krav för tillstånd som definieras i lagstiftning på nationell samt EU-nivå. En enhet måste bl.a. uppfylla de lagstadgade kapitalkraven, ha tillförlitliga styrformer och säkerställa att dess ledning godkänns i en lämplighetsbedömning.

I euroområdet har ett ökande antal av de enheter som träder in i den finansiella sektorn affärsmodeller baserade på teknikgrundad innovation, s.k. fintech. Detta fenomen behandlas i utkastet till vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar från Fintech-kreditinstitut.

Samrådet om vägledningarna löper från den 21 september 2017 till den 2 november 2017. Utkasten till de två vägledningarna och en lista på vanliga frågor finns på ECB:s webbplats för banktillsyn. ECB kommer att hålla en offentlig utfrågning den 26 oktober 2017 i sina lokaler i Frankfurt am Main. En webbsändning om utfrågningen kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats för banktillsyn. Information om hur man registrerar sig för den offentliga utfrågningen och lämnar kommentarer om samrådsdokumenten finns också på webbplatsen. Efter det offentliga samrådet kommer ECB att publicera de kommentarer som inkommit, tillsammans med ett feedbackdokument. Ett andra samråd om ett tillägg till utkastet till bedömning av tillståndsansökningar kommer att publiceras vid ett senare tillfälle.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning