Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP avaldab konsultatsiooni eesmärgil tavapankade ja fintech-pankade tegevuslube käsitlevate juhendite kavandid

21. september 2017
  • EKP konsultatsioon hõlmab tavakrediidiasutuste tegevusloataotluste hindamise juhendit ja fintech-krediidiasutuste tegevusloataotluste hindamise juhendit.
  • Juhendites selgitatakse tegevusloataotluste esitamise korda ning tegevusloa saamise nõudeid nii tavakrediidiasutuste kui ka fintech-mudelit kasutavate krediidiasutuste puhul.
  • Konsultatsioon lõpeb 2. novembril 2017.

Euroopa Keskpank (EKP) algatab täna avaliku konsultatsiooni kahe juhendi kavandi kohta, milles käsitletakse pangastaatuse ja panga tegevusloa omandamise menetlust. Esimeses juhendis, mis käsitleb pankade tegevusloataotluste hindamist, nähakse ette taotluste hindamise üldine kord ja nõuded. Teine juhend, mis käsitleb fintech-krediidiasutuste tegevusloataotluste hindamist, on suunatud fintech-ärimudeliga üksustele, kes soovivad taotleda luba tegutsemiseks pangana. Juhendite eesmärk on parandada tegevusloa taotlemise protsessi läbipaistvust ja toetada taotlejaid ettevalmistuste tegemisel. Samuti ühtlustatakse juhendite abil veelgi tegevusloataotluste hindamise korda, jätkates samal ajal kõigi seniste usaldatavusnõuete kohaldamist uutele krediidiasutustele tegevuslubade väljastamisel. Juhendid tuginevad EKP ja riiklike pädevate asutuste vahel kokku lepitud põhimõtetele, mis käsitlevad suhtlust tegevusloa taotlejatega.

Krediidiasutustele tegevuslubade väljastamine on järelevalveasutuste üks põhiülesandeid. Pangad on krediidiasutused, kellele on usaldatud ülesanne võtta avalikkuselt vastu hoiuseid ning anda laene eraisikutele ja ettevõtetele. Hoiustajate ja majanduse kui terviku kaitseks on õigusnormides ette nähtud, et seda tohivad teha ainult panga tegevusloaga finantsettevõtted, kes omakorda kuuluvad pangandusjärelevalve alla. Pangad peavad esitama oma tegevusloataotlused kõigepealt riiklikele pädevatele asutustele, kes hindavad taotlusi koos EKPga. EKP kui pädev asutus teeb lõpliku otsuse tegevuslubade väljastamise, laiendamise või tühistamise kohta euroala riikides.

Hindamise käigus analüüsivad järelevalveasutused, kas taotluse esitanud üksus vastab ELi ja riikide õigusaktides sätestatud tegevusloanõuetele. Üksus peab muu hulgas täitma järelevalvealaseid kapitalinõudeid, tal peab olema asjakohane juhtimis- ja riskihaldusraamistik ning tema juhtorgani liikmed peavad läbima sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise.

Euroala riikides on üha rohkem finantssektorisse sisenevaid üksusi, kelle ärimudel põhineb uudsel tehnoloogial (fintech-üksused). Neid küsimusi vaadeldakse fintech-krediidiasutuste tegevusloataotluste hindamist käsitleva juhendi kavandis.

Juhenditega seotud avalik konsultatsioon kestab 21. septembrist kuni 2. novembrini 2017. Mõlema juhendi kavandid ning vastused korduma kippuvatele küsimustele on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel. EKP korraldab avaliku arutelu EKP ruumides Maini-äärses Frankfurdis 26. oktoobril 2017. Avaliku kuulamise veebiülekannet saab vaadata EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Teave avalikul kuulamisel osalejate registreerimise ja konsultatsioonidokumentide kommenteerimise võimaluste kohta on samuti toodud pangandusjärelevalve veebilehel. Pärast avalikku konsultatsiooni avaldab EKP laekunud märkused koos tagasiside kokkuvõttega. Teine konsultatsioon, mis käsitleb tegevusloataotluste hindamise juhendi kavandi lisa, korraldatakse edaspidi.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel: +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine