Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB-gids verduidelijkt toezichtscriteria en -proces voor het bepalen van de geschiktheid van bankbestuurders

15 mei 2017
  • De ECB publiceert gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid
  • De gids verduidelijkt de criteria en het proces voor het bepalen van de geschiktheid van (uitvoerende en niet-uitvoerende) bankbestuurders
  • De publicatie markeert het einde van een proces van openbare raadpleging

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag de ECB-gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid gepubliceerd. In de gids wordt toegelicht hoe ECB-Bankentoezicht ervoor zorgt dat bij de beoordeling de deskundigheids- en betrouwbaarheidscriteria consistent worden toegepast, dit met het oog op het tot stand brengen van gemeenschappelijke toezichtswerkwijzen voor het beoordelen van de kwalificaties, competenties en betrouwbaarheid van een kandidaat voor een functie in het bestuur van een bank, bijvoorbeeld als CEO of niet-uitvoerend bestuurder (commissaris). De gids vergroot tevens de transparantie van de beoordelingscriteria en toezichtswerkwijzen en -processen van ECB-Bankentoezicht.

De publicatie markeert het eind van een openbare raadpleging. Dit raadplegingsproces heeft er onder meer in geresulteerd dat de gids meer duidelijkheid verschaft over de ervaring waarover bestuurders moeten beschikken en over de door hen te besteden tijd, en dat tevens een uitgebreidere toelichting op mogelijke belangenconflicten wordt gegeven.

Waarborging van de kwaliteit van de hoogste leiding van banken is cruciaal voor de stabiliteit van banken, evenals voor de stabiliteit van het bankwezen als geheel. Hoewel de verantwoordelijkheid hiervoor primair bij de banken zelf ligt, is het aan ECB-Bankentoezicht om te beoordelen of banken voldoen aan de regels ter bescherming van goed bestuur, met inbegrip van de geschiktheidsvereisten voor bestuurders. De publicatie van de gids stelt banken beter in staat te voldoen aan het beleid en het beoordelingsproces van ECB-Bankentoezicht beter te begrijpen.

ECB-Bankentoezicht past bij de deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen het relevante EU-recht toe en de omzetting daarvan in de nationale wetgeving van de 19 landen van het eurogebied. Voor zover het EU-recht de lidstaten de ruimte geeft om te bepalen hoe de Europese wetgeving omgezet wordt, kunnen er nationale verschillen blijven bestaan. Hoewel de gids dergelijke verschillen respecteert, beoogt deze tegelijkertijd de toezichtswerkwijzen voor het beoordelen van de deskundigheid en betrouwbaarheid te harmoniseren.

De ECB heeft bij het opstellen van de ECB-gids en tijdens het raadplegingsproces nauw samengewerkt met de Europese Bankautoriteit (EBA). De gids is in lijn met de ontwerprichtsnoeren van de EBA en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie, die onderwerp zijn geweest van een door de EBA uitgevoerde openbare raadpleging. Eventuele wijzigingen in deze richtsnoeren als gevolg van de openbare raadpleging kunnen leiden tot wijzigingen in het beleid en de werkwijzen en processen van ECB-Bankentoezicht en vervolgens in een herziening van de ECB-gids. De gids is bedoeld als praktisch hulpmiddel dat regelmatig zal worden bijgewerkt om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen en praktijkervaringen.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders (tel.: +49 69 1344 6925).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders