Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Všeobecné zásady ECB objasňujú kritériá a postup orgánov dohľadu pri hodnotení vhodnosti členov riadiacich orgánov bánk

15. mája 2017
  • ECB zverejňuje všeobecné zásady hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti.
  • Zásady objasňujú kritériá a postup orgánov dohľadu pri hodnotení vhodnosti členov riadiacich orgánov bánk.
  • Zverejňujú sa v nadväznosti na uzavretie verejnej konzultácie.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila všeobecné zásady ECB týkajúce sa hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti. Zásady približujú spôsob, akým bankový dohľad ECB zaisťuje konzistentné uplatňovanie kritérií hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti v záujme zavedenia jednotného postupu orgánov dohľadu pri hodnotení odbornej kvalifikácie, schopností a bezúhonnosti kandidátov na funkcie v riadiacich orgánoch bánk, napr. funkciu výkonného riaditeľa alebo nevýkonného člena riadiaceho orgánu. Zároveň zvyšujú transparentnosť hodnotiacich kritérií bankového dohľadu ECB a jeho postupov a procesov.

Zverejnenie zásad nadväzuje na záver verejnej konzultácie, ktorá okrem iného viedla k presnejšej špecifikácii požadovanej praxe a časovej kapacity členov riadiacich orgánov i k podrobnejšiemu vymedzeniu potenciálnych konfliktov záujmov.

Zaistenie kvality najvyšších riadiacich orgánov bánk je zásadným predpokladom stability jednotlivých bánk i bankového systému ako celku. Hoci prvoradú zodpovednosť v tomto smere nesú samotné banky, úlohou bankového dohľadu ECB je posudzovať dodržiavanie pravidiel zameraných na zabezpečenie náležitého riadenia bánk vrátane požiadaviek týkajúcich sa vhodnosti členov riadiacich orgánov. Zverejnenie všeobecných zásad bankám pomôže zabezpečiť súlad s pravidlami bankového dohľadu ECB a zároveň sa lepšie oboznámiť s používanými postupmi hodnotenia.

Bankový dohľad ECB pri hodnotení odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti uplatňuje príslušné právne predpisy EÚ a ich transpozíciu do vnútroštátneho práva 19 krajín eurozóny. Tam, kde právo EÚ členským štátom ponecháva možnosť určiť spôsob transpozície, môžu aj naďalej pretrvávať národné rozdiely. Cieľom všeobecných zásad je harmonizovať postup orgánov dohľadu pri hodnotení odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti, popri rešpektovaní existujúcich rozdielov.

ECB pri zostavovaní všeobecných zásad ECB i počas ich verejnej konzultácie úzko spolupracovala s Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA). Všeobecné zásady sú v súlade s návrhom usmernení EBA a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority – ESMA) o hodnotení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie, ktoré boli predmetom verejnej konzultácie EBA. Prípadné zmeny týchto usmernení prijaté v dôsledku konzultácie EBA môžu vyvolať zmeny pravidiel, postupov a procesov bankového dohľadu ECB a následne i revíziu všeobecných zásad ECB. Zásady majú byť praktickou pomôckou, ktorá sa bude pravidelne aktualizovať na základe najnovšieho vývoja a poznatkov z praxe.

Kontaktná osoba pre médiá: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)