Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

Sopivuuden ja luotettavuuden arviointia koskeva EKP:n opas julkaistu

15.5.2017
  • EKP on julkaissut oppaan sopivuus- ja luotettavuusarvioinnista.
  • Oppaassa esitetään pankkien ylimmän hallintoelimen jäsenten sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnissa käytettävät kriteerit ja menettelyt.
  • Oppaassa on otettu huomioon julkisen kuulemisen tulokset.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut sopivuus- ja luotettavuusarviointia koskevan oppaan. Oppaaseen kirjattujen periaatteiden ja menettelyjen avulla EKP pyrkii varmistamaan, että pankkien johtotehtäviin (kuten toimitusjohtajaksi tai liikkeenjohtoon osallistumattomaksi johtajaksi) nimitettävien henkilöiden sopivuus- ja luotettavuusarvioinnissa sovelletaan yhtenäisiä kriteerejä. Näin luodaan yhteistä valvontakäytäntöä ja parannetaan tiedonsaantia EKP:n arviointikriteereistä ja valvontamenettelyistä.

Opasluonnoksesta järjestettiin kuulemismenettely, jonka tulokset on otettu huomioon lopullisessa oppaassa. Saatujen vastausten pohjalta on muun muassa täsmennetty vaatimuksia, jotka koskevat ylimmän hallintoelimen jäseniltä edellytettävää kokemusta ja tehtävään käytettävissä olevaa aikaa, ja eritelty mahdollisia eturistiriitatilanteita aiempaa tarkemmin.

Pankkien ja koko pankkijärjestelmän vakauden kannalta on tärkeää varmistaa, että pankkien johdossa on päteviä ja luotettavia henkilöitä. Pääasiallinen vastuu tästä on pankeilla itsellään. Pankkivalvojana EKP:n tehtävä on kuitenkin arvioida, noudattavatko pankit ylimmän hallintoelimen jäsenten sopivuusvaatimuksia ja muita hyvän hallinnon sääntöjä. Oppaan avulla pankit saavat tarkemman käsityksen EKP:n arviointimenettelyistä ja niiden on helpompi noudattaa EKP:n valvontaperiaatteita.

EKP noudattaa sopivuus- ja luotettavuusarvioinneissa asiaankuuluvaa EU:n lainsäädäntöä sekä kunkin euroalueen maan kansallisia täytäntöönpanosäädöksiä. Koska jäsenvaltioilla on EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa jonkin verran joustoa, maiden välillä voi jatkossakin olla eroja. Oppaan avulla kuitenkin pyritään yhdenmukaistaman sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin käytäntöjä mahdollisimman pitkälle.

Opas on laadittu ja kuulemismenettely on viety läpi tiiviissä yhteistyössä Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) kanssa. Oppaassa on otettu huomioon luonnos EPV:n ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeiksi ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arvioinnista. EPV on järjestänyt ohjeluonnoksesta kuulemismenettelyn. EKP:n opasta tarkistetaan tarvittaessa, jos ohjeluonnokseen kuulemismenettelyn pohjalta mahdollisesti tehtävät muutokset edellyttävät muutoksia myös EKP:n valvontaperiaatteisiin, käytäntöihin ja menettelyihin. Opas on tarkoitettu käytännön apuvälineeksi, ja sitä päivitetään säännöllisesti uusien kehityssuuntien ja toiminnasta saatujen kokemusten pohjalta.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä