Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οδηγός της ΕΚΤ διευκρινίζει τα εποπτικά κριτήρια και την εποπτική διαδικασία βάσει των οποίων προσδιορίζεται η καταλληλότητα των μελών των διοικητικών οργάνων των τραπεζών

15 Μαΐου 2017
  • Η ΕΚΤ δημοσιεύει οδηγό σχετικά με τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.
  • Στον οδηγό διευκρινίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία βάσει των οποίων προσδιορίζεται η καταλληλότητα των μελών των διοικητικών οργάνων των τραπεζών.
  • Με τη δημοσίευση του οδηγού ολοκληρώνεται η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τον οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας. Ο οδηγός διευκρινίζει πώς η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ διασφαλίζει τη συνέπεια κατά την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης της καταλληλότητας, με σκοπό την καθιέρωση κοινών εποπτικών πρακτικών για την αξιολόγηση των προσόντων, των δεξιοτήτων και της καταλληλότητας των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων στα διοικητικά όργανα των τραπεζών, π.χ. της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου ή του μη εκτελεστικού μέλους. Ενισχύει επίσης τη διαφάνεια των κριτηρίων αξιολόγησης που εφαρμόζει η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ, καθώς και τις εποπτικές πρακτικές και πολιτικές της.

Με τη δημοσίευση του οδηγού ολοκληρώνεται η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η οποία μεταξύ άλλων είχε ως αποτέλεσμα να συμπεριληφθούν στον οδηγό περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά την εμπειρία και τον χρόνο που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη των διοικητικών οργάνων, καθώς και λεπτομερέστερες εξηγήσεις σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Η διασφάλιση της ποιότητας των ανώτατων διοικητικών στελεχών των τραπεζών είναι κρίσιμη για τη διαφύλαξη της σταθερότητας των ίδιων των τραπεζών, αλλά και του τραπεζικού συστήματος συνολικά. Αν και οι τράπεζες φέρουν την πρωταρχική ευθύνη γι' αυτό, εναπόκειται στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ να αξιολογεί κατά πόσον οι τράπεζες συμμορφώνονται με τους κανόνες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της χρηστής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων καταλληλότητας για τα μέλη των διοικητικών οργάνων. Η δημοσίευση του παρόντος οδηγού θα βοηθήσει τις τράπεζες να συμμορφωθούν με τις πολιτικές της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ και να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες αξιολόγησης που αυτή ακολουθεί.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της καταλληλότητας, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ εφαρμόζει τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία και τις αντίστοιχες διατάξεις με τις οποίες αυτή μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο των 19 χωρών της ζώνης του ευρώ. Στις περιπτώσεις όπου η ενωσιακή νομοθεσία αφήνει περιθώρια στα κράτη μέλη να αποφασίσουν τον τρόπο μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο ενδέχεται να εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές μεταξύ χωρών. Αν και λαμβάνει υπόψη αυτές τις διαφορές, ο οδηγός αποσκοπεί στην εναρμόνιση των εποπτικών πρακτικών που ακολουθούνται για τη διενέργεια των αξιολογήσεων της καταλληλότητας.

Η ΕΚΤ συνεργάστηκε στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) κατά την κατάρτιση του οδηγού της ΕΚΤ και στη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης. Ο οδηγός συμβαδίζει με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ/της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης που διενέργησε η ΕΑΤ. Τυχόν τροποποιήσεις σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές λόγω της δημόσιας διαβούλευσης ενδέχεται να οδηγήσουν σε τροποποιήσεις των πολιτικών, των πρακτικών και των διαδικασιών της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ και, ακολούθως, σε αναθεώρηση του οδηγού της ΕΚΤ. Σκοπός του οδηγού είναι να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο που θα επικαιροποιείται τακτικά ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις και η εμπειρία που αποκτάται στην πράξη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Rolf Benders, τηλ.: +49 69 1344 6925.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων