Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB håller ett offentligt samråd om harmonisering av tillsynsregler för banker som står under tillsyn av nationella behöriga myndigheter

3 november 2016
  • ECB strävar efter att harmonisera vissa av de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten avseende banker under indirekt tillsyn i syfte att säkerställa lika konkurrensvillkor och begränsa bankernas kostnader för att uppfylla efterlevnadskriterier
  • Utkast till riktlinje och till rekommendation publiceras för offentligt samråd
  • Samrådsperioden inleds idag och pågår fram till den 5 januari 2017

Europeiska centralbanken (ECB) inleder idag ett offentligt samråd om ett utkast till riktlinje och till rekommendation om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten avseende banker som inte står direkt under ECB:s tillsyn (mindre betydande institut). Syftet är att harmonisera de nationella behöriga myndigheternas tillsyn över bankerna i de 19 länder som ingår i den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) och därmed säkerställa lika konkurrensvillkor samt ett smidigt fungerande banksystem i hela euroområdet.

ECB beslutade 2015 att harmonisera tillämpningen av alternativ och handlingsutrymme för den direkta tillsynen av de 129 betydande kreditinstituten. Följaktligen antogs tidigare i år en ECB-förordning, en ECB-handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten, ett tillägg till denna handbok och ECB:s tillvägagångssätt för erkännande av institutionella skyddssystem. Idag publicerades en konsoliderad version av handboken på ECB:s webbplats för banktillsyn. I ett andra steg beslutade ECB, i syfte att säkerställa harmonisering mellan samtliga banker, att som del av sitt ansvar för systemtillsynen också harmonisera tillämpningen av dessa alternativ och detta handlingsutrymme avseende mindre betydande institut. Detta ska ske genom antagande av en vägledning och en rekommendation. Vidare förklaringar avseende val och typ av rättsliga instrument som används för harmoniseringen av alternativ och handlingsutrymme kan hittas i Frågor och svar.

I utkastet till riktlinje föreskrivs hur de nationella behöriga myndigheterna ska använda sju alternativ och handlingsutrymmen med allmän giltighet för mindre betydande institut. Dessa alternativ och handlingsutrymmen erfordrar ett enhetligt tillvägagångssätt för samtliga kreditinstitut i de länder som omfattas av SSM. Riktlinjen kommer att vara rättsligt bindande så snart den antagits av ECB-rådet. Utkastet till rekommendation, ett icke rättsligt bindande dokument, strävar efter att harmonisera 43 alternativ och handlingsutrymmen som inte är generellt tillämpbara utan som bedöms från fall till fall. Det ger också vägledning till nationella behöriga myndigheter om hur de ska bedöma dessa alternativ och handlingsutrymmen var för sig. Utkastet till rekommendation täcker dessutom åtta alternativ och handlingsutrymmen för vilka ett gemensamt tillvägagångssätt avseende mindre betydande institut är befogat.

En inkonsekvent tillämpning av alternativ och handlingsutrymme i SSM-länder skulle kunna inverka på hela tillsynsramens robusthet samt på tillsynskravens jämförbarhet mellan olika kreditinstitut. Detta skulle göra det svårt för marknadsaktörer och allmänheten att bedöma huruvida kreditinstitut är sunda och om de efterlever regelkraven. Det stora antalet sådana bestämmelser tillför ännu ett lager av komplexitet i regelverket och ökar ytterligare bankernas kostnader för att uppfylla efterlevnadskriterierna, särskilt för kreditinstitut med gränsöverskridande verksamhet. Det finns också potential för regelarbitrage.

Det föreslagna tillvägagångssättet för harmonisering av alternativ och handlingsutrymme för mindre betydande institut valdes efter en ingående analys, som särskilt beaktade proportionalitetsprincipen, dvs. i vilken utsträckning policyrekommendationer behövs för utövandet av specifika alternativ. Som resultat föreslås att de nationella behöriga myndigheterna ska få använda ett flexibelt tillvägagångssätt för flera av de alternativ och handlingsutrymmen där harmonisering inte bedöms vara nödvändigt för att säkerställa robust tillsyn eller lika konkurrensvillkor.

Samrådet om de två dokumenten inleds idag och avslutas den 5 januari. Dokumenten i fråga, som omfattar förslaget till förordning, utkastet till rekommendation, ett förklarande PM samt frågor och svar, finns på webbplatsen för ECB:s banktillsyn.

Inom ramen för samrådet kommer ECB att hålla en offentlig utfrågning den 17 november 2016 i Frankfurt am Main. Utfrågningen kommer att visas i direktsändning på ECB:s webbplats för banktillsyn. Information om anmälan till utfrågningen och om hur man lämnar kommentarer finns också på webbplatsen. Efter det offentliga samrådet kommer ECB att publicera de kommentarer som inkommit, tillsammans med ett uppföljningsyttrande samt en utvärdering av kommentarerna.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning