Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

ECB sāk apspriešanu par uzraudzības noteikumu saskaņošanu attiecībā uz bankām, ko uzrauga valstu kompetentās iestādes

2016. gada 3. novembrī
  • ECB mērķis ir saskaņot vairākas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības attiecībā uz bankām, kuras atrodas tās netiešā uzraudzībā, lai nodrošinātu vienlīdzīgus darbības nosacījumus un ierobežotu banku atbilstības nodrošināšanas izmaksas.
  • Sabiedriskai apspriešanai publicēts pamatnostādnes projekts un ieteikuma projekts.
  • Apspriešanas periods ilgst no šodienas līdz 2017. gada 5. janvārim.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien sāk sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz pamatnostādnes un ieteikuma par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvību īstenošanu attiecībā uz bankām, ko tā tieši neuzrauga (mazāk nozīmīgajām iestādēm), projektu. Tās mērķis ir saskaņot Vienotajā uzraudzības mehānismā (VUM) iesaistīto 19 valstu kompetento iestāžu (VKI) pieeju banku uzraudzībai un tādējādi nodrošināt vienlīdzīgus darbības nosacījumus un visas euro zonas banku sistēmas raitu darbību.

ECB 2015. gadā pieņēma lēmumu saskaņot izvēles iespēju un rīcības brīvību piemērošanu 129 nozīmīgo iestāžu tiešajai uzraudzībai. Šajā nolūkā šā gada sākumā tika pieņemta ECB regula, ECB norādījumi par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu, šo norādījumu pielikums un ECB pieeja institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai. Šodien ECB banku uzraudzības interneta vietnē publicēta šo norādījumu konsolidētā versija. Sistēmas pārraudzības pienākumu ietvaros kā otro soli, lai nodrošinātu saskaņošanu visās bankās, ECB nolēma saskaņot arī izvēles iespēju un rīcības brīvību īstenošanu attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm, pieņemot pamatnostādni un ieteikumu. Sīkāks skaidrojums par izvēles iespēju un rīcības brīvību īstenošanas saskaņošanai izmantoto juridisko instrumentu izvēli un to veidu sniegts jautājumu un atbilžu sadaļā.

Pamatnostādnes projektā noteikts, kā VKI jāīsteno septiņas vispārēji piemērojamas izvēles iespējas un rīcības brīvības attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm. Saistībā ar šīm izvēles iespējām un rīcības brīvību īpašs politikas pamatojums ļauj izmantot vienotu pieeju attiecībā uz visām kredītiestādēm valstīs, kuras iesaistījušās VUM. Pamatnostādne kļūs juridiski saistoša pēc tam, kad to būs apstiprinājusi Padome. Ieteikuma, kurš nav juridiski saistošs tiesību akts, projekta mērķis ir saskaņot 43 izvēles iespējas un rīcības brīvības, kuru īstenošana nav vispārēja, bet tiek novērtēta katrā gadījumā atsevišķi. Tajā arī sniegtas norādes VKI par to, kā atsevišķi novērtēt šīs izvēles iespējas un rīcības brīvības. Turklāt ieteikuma projektā aplūkotas arī astoņas izvēles iespējas un rīcības brīvības, kam nepieciešama īpaša vienota pieeja attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm.

Nekonsekventa izvēles iespēju un rīcības brīvību īstenošana VUM iesaistītajās valstīs varētu ietekmēt uzraudzības sistēmas kopējo stabilitāti un kredītiestāžu prudenciālās uzraudzības prasību salīdzināmību. Tādējādi tirgus dalībniekiem un plašai sabiedrībai būtu grūti novērtēt kredītiestāžu drošumu un tiesību aktu prasību izpildi. Lielais šādu noteikumu skaits arī rada papildu tiesiskos sarežģījumus un palielina banku atbilstības nodrošināšanas izmaksas, īpaši uzņēmumiem, kas veic pārrobežu darbības. Tāpat pastāv arī regulējuma arbitrāžas iespēja.

Ieteiktā pieeja izvēles iespēju un rīcības brīvību īstenošanas saskaņošanai attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm tika izraudzīta, pamatojoties uz rūpīgu analīzi, kuras galvenais aspekts bija proporcionalitātes princips, t.i., kādā mērā konkrēti politikas ieteikumi nepieciešami konkrētu izvēles iespēju īstenošanai. Tā rezultātā tiek ierosināts, ka VKI drīkst izmantot elastīgu pieeju virknei izvēles iespēju un rīcības brīvību, kuru saskaņošana netiek uzskatīta par nepieciešamu, lai nodrošinātu uzraudzības stabilitāti vai vienlīdzīgus nosacījumus.

Abu dokumentu apspriešana sākas šodien un noslēgsies 5. janvārī. Attiecīgie dokumenti, kas ietver pamatnostādnes projektu, ieteikuma projektu, paskaidrojuma rakstu un jautājumus un atbildes, pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

2016. gada 17. novembrī ECB telpās Frankfurtē pie Mainas tiks rīkota atklāta sēde šīs apspriešanas ietvaros. ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē būs iespējams sekot sēdes gaitai tiešraidē. Interneta vietnē atrodama arī informācija par to, kā reģistrēties dalībai atklātajā sēdē un kā iesniegt komentārus. Pēc sabiedriskās apspriešanas ECB publicēs saņemtos komentārus kopā ar pārskatu par atbildēm un komentāru novērtējumu.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa (Rolf Benders; tālr. +49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana