Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP käynnistää julkisen kuulemisen kansallisten viranomaisten valvonnassa oleviin pankkeihin sovellettavien sääntöjen yhdenmukaistamisesta

3.11.2016
  • EKP pyrkii luomaan välillisessä valvonnassaan oleville pankeille yhtenäiset toimintaedellytykset ja vähentämään pankeille vaatimusten noudattamisesta koituvia kustannuksia yhdenmukaistamalla tiettyjen unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä.
  • Tänään käynnistetään julkinen kuuleminen luonnoksista vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä koskeviksi suuntaviivoiksi ja suositukseksi.
  • Kommentteja voi esittää 5.1.2017 asti.

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään kommentoitaviksi luonnoksensa suuntaviivoiksi ja suositukseksi, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin. Pyrkimyksenä on yhtenäistää näiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten (ja vain välillisesti EKP:n) valvonnassa olevien pankkien valvontaa kaikissa yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa 19 maassa. Siten varmistetaan, että pankeilla on mahdollisimman yhtenäiset toimintaedellytykset ja että euroalueen pankkijärjestelmä kokonaisuutena toimii moitteettomasti.

EKP päätti vuonna 2015 yhdenmukaistaa unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä suoraan valvomiensa 129 merkittävän laitoksen kohdalla. Aiheesta laadittiin EKP:n asetus sekä ohjeet ja niiden lisäosa, ja lisäksi laadittiin ohjeet laitosten suojajärjestelmille tehtävistä hyväksyttävyysarvioinneista. Ne kaikki annettiin aiemmin tänä vuonna, ja ohjeista julkaistiin tänään konsolidoitu versio EKP:n pankkivalvontasivuilla. Jatkotoimena EKP on päättänyt pankkijärjestelmän yleisvalvojana yhdenmukaistaa vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä myös vähemmän merkittävien pankkien valvonnassa, jotta kaikkien pankkien valvonta olisi mahdollisimman yhtenäistä. Tätä varten se laatii suuntaviivat ja suosituksen (eri säädöstyyppien valintaperusteista ja luonteesta kerrotaan tarkemmin Kysymyksiä ja vastauksia ‑asiakirjassa).

Suuntaviivoihin kirjataan, miten kansallisten valvontaviranomaisten tulee käyttää vähemmän merkittävien laitosten valvonnassa seitsemää vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttömahdollisuutta, joita voidaan soveltaa yleisesti ja joiden kohdalla kaikkien yhteisen valvontamekanismin piirissä valvottavien pankkien suhteen on perusteltua noudattaa yhtenäisiä periaatteita. Suuntaviivat ovat oikeudellisesti velvoittavat, kun EKP:n neuvosto on vahvistanut ne. Suositus taas ei ole oikeudellisesti velvoittava. Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä kaikkiaan 43 tapauksessa, jotka eivät ole yleisesti sovellettavia ja joissa on siksi käytettävä tapauskohtaista harkintaa. Suositukseen kirjataan myös ohjeita kansallisille valvontaviranomaisille tapauskohtaista arviointia varten. Lisäksi suosituksessa käsitellään kahdeksaa sellaista vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttömahdollisuutta, joissa vähemmän merkittävien laitosten kohdalla tarvitaan yhteisiä erityisperiaatteita.

Maiden väliset erot vaihtoehtojen ja harkintavallan käytössä voisivat heikentää valvontajärjestelyjen vahvuutta ja eri laitoksiin sovellettavien vakavaraisuusvaatimusten vertailtavuutta. Tällöin markkinaosapuolten ja suuren yleisön olisi hankala arvioida, miten vakavaraisia luottolaitokset ovat ja miten hyvin ne noudattavat sääntelyvaatimuksia. Vaihtoehtoja ja harkintavaltaa sisältävien säännösten suuri määrä myös tekee sääntelystä monimutkaisempaa ja sen noudattamisesta pankeille kalliimpaa, eritoten jos niillä on toimintaa useammassa maassa. Se myös mahdollistaa sääntelyerojen hyväksikäytön.

Ehdotetut vähemmän merkittävien laitosten suhteen noudatettavat periaatteet on valittu huolellisen analyysin perusteella. Erityistä huomiota on kiinnitetty suhteellisuusperiaatteeseen eli siihen, miten kannattavaa kunkin vaihtoehdon käytöstä on antaa periaatesuosituksia. Analyysin pohjalta ehdotetaan, että kansallisille toimivaltaisille viranomaisille jätetään joustoa sellaisten vaihtoehtojen ja harkintavallan käytössä, joiden kohdalla yhdenmukaistamista ei pidetä välttämättömänä valvontajärjestelyjen vahvuuden tai yhtenäisten toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Julkinen kuuleminen käynnistyy tänään, ja suuntaviiva- ja suositusluonnoksia voi kommentoida 5.1.2017 asti. Molempiin luonnoksiin voi tutustua EKP:n pankkivalvontasivuilla, joilla on julkaistu myös selventävä tausta-asiakirja ja vastauksia kysymyksiin.

Osana kuulemisprosessia EKP järjestää luonnoksista kuulemistilaisuuden toimitiloissaan Frankfurt am Mainissa. Tilaisuus pidetään 17.11.2016, ja sitä voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä EKP:n pankkivalvontasivuilla. Sivuilla ovat myös ohjeet kuulemistilaisuuteen ilmoittautumiseen ja ohjeluonnoksen kommentointiin. Vastausajan päätyttyä EKP julkaisee saadut kommentit, niistä laaditun palauteyhteenvedon sekä arvion kommenteista.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä