Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP algatab konsultatsiooni riiklike pädevate asutuste järelevalve alla kuuluvate pankade suhtes kohaldatavate järelevalve-eeskirjade ühtlustamise kohta

3. november 2016
  • EKP eesmärk on ühtlustada tema kaudse järelevalve alla kuuluvate pankade suhtes liidu õiguses sätestatud teatavaid valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust, et tagada võrdsed võimalused ja piirata pankade kulusid seoses nõuete täitmisega.
  • Üldsusega konsulteerimiseks on avaldatud suunise eelnõu ja soovituse eelnõu.
  • Konsultatsioon algab täna ja lõpeb 5. jaanuaril 2017.

Euroopa Keskpank (EKP) algatab täna avaliku konsultatsiooni suunise eelnõu ja soovituse eelnõu kohta, mis käsitlevad tema kaudse järelevalve alla kuuluvate pankade (vähem olulised krediidiasutused) suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamist. Eesmärk on ühtlustada riiklike pädevate asutuste järelevalvet pankade üle ühtse järelevalvemehhanismi 19 riigis ning tagada seega võrdsed võimalused ja euroala pangandussüsteemi kui terviku tõrgeteta toimimine.

EKP otsustas 2015. aastal ühtlustada valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamist 129 olulise krediidiasutuse otseses järelevalves. Selleks võeti varem käesoleval aastal vastu EKP määrus, EKP juhend liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta, selle suunise lisa ning põhimõtted, millest lähtutakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel. Täna avaldati EKP pangandusjärelevalve veebilehel juhendi konsolideeritud tekst. Oma üldist järelevalvekohustust täites otsustas EKP kõiki panku hõlmavaks ühtlustamiseks teise sammuna ühtlustada valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamist ka vähem oluliste krediidiasutuste puhul, võttes vastu suunise ja soovituse. Täiendavaid selgitusi valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise ühtlustamiseks kasutatavate õigusaktide valiku ja olemuse kohta antakse küsimustes ja vastustes.

Suunise eelnõus nähakse ette, kuidas riiklikud pädevad asutused peaksid kasutama seitset üldiselt kohaldatavat valikuvõimalust ja kaalutlusõigust vähem oluliste krediidiasutuste suhtes. Nimetatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse puhul õigustab konkreetne poliitiline põhjendus ühtse lähenemisviisi vastuvõtmist kõikide krediidiasutuste suhtes ühtse järelevalvemehhanismi riikides. Pärast heakskiitmist EKP nõukogus on suunis õiguslikult siduv. Õiguslikult mittesiduva soovituse eelnõu eesmärk on ühtlustada 43 valikuvõimalust ja kaalutlusõigust, mis ei ole üldiselt kohaldatavad, kuid mida hinnatakse üksikjuhtumi põhiselt. Samuti antakse selles riiklikele pädevatele asutustele juhiseid nende valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse individuaalseks hindamiseks. Peale selle käsitletakse soovituse eelnõus kaheksat valikuvõimalust ja kaalutlusõigust, mille puhul tuleks rakendada vähem oluliste krediidiasutuste suhtes kohaldatavat ühtset lähenemisviisi.

Valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse ebajärjekindel kohaldamine ühtse järelevalvemehhanismi riikides võib vähendada järelevalveraamistiku üldist töökindlust ja eri krediidiasutuste usaldatavusnõuete võrreldavust. Turuosalistel ja üldsusel oleks sellest tulenevalt raskem hinnata krediidiasutuste usaldusväärsust ja õigusnormidele vastavust. Asjaomaste sätete rohkus raskendab veelgi reguleerimist ja suurendab pankade, eriti piiriüleselt tegutsevate ettevõtete kulusid seoses nõuete täitmisega. Võimalik on ka õiguslik arbitraaž.

Kavandatud lähenemisviis valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise ühtlustamiseks vähem oluliste krediidiasutuste puhul valiti pärast hoolikat analüüsi, milles keskenduti eelkõige proportsionaalsuse põhimõttele ehk sellele, millises ulatuses võivad konkreetsed poliitikasoovitused olla vajalikud teatud valikuvõimaluste kasutamiseks. Seetõttu soovitatakse riiklikel pädevatel asutustel rakendada paindlikku lähenemisviisi seoses teatavate valikuvõimaluste ja kaalutlusõigusega, mille kasutamise ühtlustamist ei peeta järelevalve usaldusväärsuse või võrdsete võimaluste tagamiseks vajalikuks.

Nende kahe dokumendiga seotud konsultatsioon algab täna ja lõpeb 5. jaanuaril 2017. Asjakohased dokumendid (sh suunise eelnõu, soovituse eelnõu, selgitavad märkused ning küsimused ja vastused) on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP korraldab konsultatsiooni raames avaliku kuulamise EKP ruumides Maini-äärses Frankfurdis 17. novembril 2016. Avaliku kuulamise veebiülekannet saab vaadata EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Info avalikul kuulamisel osalejate registreerimise ja märkuste esitamise võimaluste kohta on samuti toodud pangandusjärelevalve veebilehel. Pärast avalikku konsultatsiooni avaldab EKP laekunud märkused koos tagasiside kokkuvõtte ja märkuste hinnanguga.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine