Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB otvára verejnú konzultáciu o hodnotení akceptovateľnosti systémov inštitucionálneho zabezpečenia (institutional protection schemes – IPS)

19. februára 2016
  • Cieľom postupu ECB je zabezpečiť súdržnosť, účinnosť a transparentnosť politiky dohľadu, ktorá sa bude uplatňovať pri hodnotení systémov IPS.
  • Konzultácia bude trvať oddnes do 15. apríla 2016.
  • Dňa 31. marca 2016 sa uskutoční verejné vypočutie.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila návrh všeobecných zásad týkajúcich sa postupu akceptácie systémov inštitucionálneho zabezpečenia (institutional protection schemes – IPS) na prudenciálne účely. Cieľom dokumentu je zabezpečiť súdržnosť, účinnosť a transparentnosť politiky dohľadu, ktorá sa bude uplatňovať pri hodnotení systémov IPS.

V zmysle nariadenia o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Regulation – CRR) IPS predstavuje dohodu o zmluvnej alebo štatutárnej zodpovednosti skupiny bánk, ktorá chráni členské inštitúcie a najmä zabezpečuje ich likviditu a platobnú schopnosť. V súčasnosti sú akceptované systémy IPS v troch členských krajinách eurozóny: v Rakúsku, Nemecku a Španielsku. Do systémov IPS je zapojených približne 50 % všetkých úverových inštitúcií v eurozóne, ktoré predstavujú približne 10 % celkových aktív bankového systému eurozóny.

Akceptácia systému IPS znamená, že v prípade členských inštitúcií IPS dochádza k zmierneniu niektorých prudenciálnych požiadaviek uplatňovaných na jednotlivé banky, čo je porovnateľné so spôsobom, akým sa pristupuje k subjektom konsolidovanej bankovej skupiny. Takýto prístup je oprávnený len za predpokladu splnenia požiadaviek stanovených v príslušných právnych predpisoch, napríklad schopnosti IPS podporiť v prípade ťažkostí svojich členov. Konzultačný dokument stanovuje postup, ktorý má ECB uplatňovať pri hodnotení plnenia týchto požiadaviek. Konečné rozhodnutia ECB o udelení povolenia sa budú prijímať individuálne na základe kritérií obsiahnutých v návrhu všeobecných zásad ECB.

ECB nesie zodpovednosť za účinné a konzistentné fungovanie bankového dohľadu v eurozóne ako celku a musí zabezpečovať konzistentnosť výsledkov dohľadu. Keďže systémy IPS zvyčajne zahŕňajú banky pod priamym dohľadom ECB i banky pod priamym dohľadom príslušných vnútroštátnych orgánov, je dôležité zabezpečiť, aby sa k všetkým inštitúciám patriacim do IPS pristupovalo rovnako. V spolupráci a na základe dohody s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi sa preto kritériá hodnotenia uvedené v tomto konzultačnom dokumente budú vzťahovať aj na menej významné inštitúcie pod dohľadom príslušných vnútroštátnych orgánov.

Návrh všeobecných zásad ECB bol vypracovaný najmä so zreteľom na potenciálne nové žiadosti. Akceptáciu existujúcich IPS, ku ktorej došlo v minulosti, nespochybňuje. S cieľom zabezpečiť priebežné plnenie podmienok nariadenia CRR však bude ECB v úzkej spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pravidelne monitorovať systémy IPS, ktoré zahŕňajú jednu alebo viac významných inštitúcií.

Konzultácia sa začína dnes a bude trvať do 15. apríla 2016. Konzultačné dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

ECB usporiada verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 31. marca 2016 o 10.00 hod. SEČ v jej priestoroch vo Frankfurte nad Mohanom. Webcast z verejného vypočutia bude k dispozícii na stránke bankového dohľadu ECB. Informácie o registrácii účasti na vypočutí a spôsobe podávania pripomienok ku konzultačnému dokumentu sa nachádzajú na tej istej stránke.

Po skončení verejnej konzultácie ECB prijaté pripomienky zverejní spolu so svojimi odpoveďami a vyhodnotením.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)