Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των θεσμικών συστημάτων προστασίας

19 Φεβρουαρίου 2016
  • Σκοπός της προσέγγισης είναι να εξασφαλιστεί συνοχή, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια σε σχέση με την πολιτική εποπτείας που θα εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση των θεσμικών συστημάτων προστασίας.
  • Η περίοδος διαβούλευσης αρχίζει σήμερα και λήγει στις 15 Απριλίου 2016.
  • Θα διεξαχθεί δημόσια συζήτηση στις 31 Μαρτίου 2016.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας. Σκοπός του εγγράφου είναι να εξασφαλιστεί συνοχή, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια σε σχέση με την πολιτική εποπτείας που θα εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση των θεσμικών συστημάτων προστασίας.

Ως θεσμικό σύστημα προστασίας (institutional protection scheme - IPS) ορίζεται στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation - CRR) η συμβατική ή θεσμική ρύθμιση ευθύνης που συνομολογείται από ομάδα τραπεζών και προστατεύει τα μέλη, εξασφαλίζοντας ιδίως τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητά τους. Επί του παρόντος, θεσμικά συστήματα προστασίας αναγνωρίζονται σε τρεις χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ: Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία. Περίπου το 50% όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ συμμετέχουν σε θεσμικό σύστημα προστασίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ.

Σε ότι αφορά τα μέλη του, η αναγνώριση ενός θεσμικού συστήματος προστασίας οδηγεί στη χαλάρωση ορισμένων απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζονται σε μεμονωμένες τράπεζες. Με ανάλογο τρόπο αντιμετωπίζονται οι οντότητες ενός ενοποιημένου τραπεζικού ομίλου. Η εν λόγω αντιμετώπιση είναι δικαιολογημένη μόνο εάν πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία, όπως η ικανότητα του θεσμικού συστήματος προστασίας να παρέχει στήριξη στα μέλη του που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Στο έγγραφο διαβούλευσης καθορίζεται η προσέγγιση που θα ακολουθεί η ΕΚΤ όταν αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η τελική απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη χορήγηση άδειας θα λαμβάνεται κατά περίπτωση, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία της τραπεζικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο και πρέπει να διασφαλίζει τη συνέπεια των εποπτικών αποτελεσμάτων. Καθώς τα θεσμικά συστήματα προστασίας κατά κανόνα αποτελούνται τόσο από τράπεζες που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ όσο και από τράπεζες που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία των εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ), είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι όλα τα ιδρύματα που αποτελούν μέλη θεσμικού συστήματος προστασίας αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ως εκ τούτου, σε συνεργασία και συμφωνία με τις ΕΑΑ, τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο διαβούλευσης θα επεκταθούν στην εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό την ευθύνη των ΕΑΑ.

Το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ συντάχθηκε με γνώμονα ιδίως τις νέες αιτήσεις που μπορεί να υποβληθούν στο μέλλον. Το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ δεν αναιρεί την πρότερη αναγνώριση υφιστάμενων θεσμικών συστημάτων προστασίας. Ωστόσο, η ΕΚΤ, σε στενή συνεργασία με τις ΕΑΑ, θα παρακολουθεί τακτικά τα θεσμικά συστήματα προστασίας που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα σημαντικά ιδρύματα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στον CRR πληρούνται σε συνεχή βάση.

Η διαβούλευση αρχίζει σήμερα και λήγει στις 15 Απριλίου 2016. Τα έγγραφα της διαβούλευσης δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

Στις 31 Μαρτίου 2016, στις 10.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση στις κτιριακές εγκαταστάσεις της στη Φρανκφούρτη. Η συζήτηση θα αναμεταδίδεται από τον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ. Στον ίδιο δικτυακό τόπο δημοσιεύονται πληροφορίες όσον αφορά τη συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση και την υποβολή σχολίων σχετικά με το έγγραφο διαβούλευσης.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει τα σχόλια που θα έχει λάβει, συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της και σχετική αξιολόγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Rolf Benders, τηλ.: +49 69 1344 6925

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων