Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP algatab avaliku konsultatsiooni krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikkuse hindamise kohta

19. veebruar 2016
  • Eesmärk on tagada krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide hindamisel kohaldatavate järelevalvepõhimõtete ühtsus, tõhusus ja läbipaistvus.
  • Konsultatsioon algab täna ja lõpeb 15. aprillil 2016.
  • Avalik kuulamine toimub 31. märtsil 2016.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna EKP juhendi eelnõu põhimõtete kohta, millest lähtutakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel usaldatavusjärelevalve eesmärgil. Dokumendi eesmärk on tagada krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide hindamisel kohaldatavate järelevalvepõhimõtete ühtsus, tõhusus ja läbipaistvus.

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeem on kapitalinõuete määruses määratletud pangagrupi lepingulise või õigusliku kohustusi reguleeriva korraldusena, mis kaitseb oma liikmeid ning tagab eelkõige nende likviidsuse ja maksevõime. Praegu on krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemid kõlblikuks tunnistatud kolmes euroala liikmesriigis: Austrias, Saksamaal ja Hispaanias. Ligikaudu 50% kõigist euroala krediidiasutustest on krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi liikmed. Neile kuulub euroala pangandussüsteemi koguvaradest ligikaudu 10%.

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamine tähendab nende liikmete jaoks, et osasid pankade suhtes kehtivaid usaldatavusnõudeid rakendatakse nende suhtes leebemalt. See on võrreldav konsolideeritud pangagrupi üksuste käsitlemisega. Selline käsitlus on põhjendatud üksnes juhul, kui täidetud on õigusaktides sätestatud nõuded, näiteks peab krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeem olema võimeline toetama oma raskustes olevaid liikmeid. Konsultatsioonidokumendis nähakse ette põhimõtted, mida EKP peab nende nõuete täitmise hindamisel järgima. EKP lõplik otsus loa andmise kohta tehakse üksikjuhtumi alusel ja võttes arvesse EKP juhendis esitatud kriteeriume.

EKP vastutab pangajärelevalve tõhusa ja järjepideva toimimise eest kogu euroalal ning peab tagama järelevalvetulemuste kooskõla. Kuna krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemid hõlmavad tavaliselt nii panku, mille otsest järelevalvet teostab EKP, kui ka panku, mis kuuluvad riiklike pädevate asutuste otsese järelevalve alla, on oluline tagada, et kõiki kaitseskeemi kuuluvaid asutusi koheldaks võrdselt. Seega koostöös ja kokkuleppel riiklike pädevate asutustega laiendatakse konsultatsioonidokumendis esitatud hindamiskriteeriumeid ka järelevalvele, mida riiklikud pädevad asutused teostavad vähem oluliste krediidiasutuste üle.

EKP juhendi eelnõu koostamisel peeti eelkõige silmas potentsiaalseid uusi taotlusi. EKP juhendi eelnõu ei sea kahtluse alla krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeeme, mis on juba varem kõlblikuks tunnistatud. Siiski jälgib EKP tihedas koostöös riiklike pädevate asutustega korrapäraselt selliseid krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeeme, kuhu kuulub üks või mitu olulist krediidiasutust, et tagada kapitalinõuete määruse tingimuste järjepidev täitmine.

Konsultatsioon algab täna ja lõpeb 15. aprillil 2016. Konsultatsioonidokumendid on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP korraldab avaliku kuulamise EKP ruumides Maini-äärses Frankfurdis 31. märtsil 2016 kell 10.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Avaliku kuulamise veebiülekannet saab vaadata EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Teave avalikul kuulamisel osalejate registreerimise ja konsultatsioonidokumendi kommenteerimise võimaluste kohta on samuti toodud pangandusjärelevalve veebilehel.

Pärast avalikku konsultatsiooni avaldab EKP laekunud märkused koos vastuste ja hinnanguga.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine