Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB start openbare raadpleging inzake de beoordeling van de aanvaardbaarheid van institutionele protectiestelsels

19 februari 2016
  • De benadering beoogt de coherentie, effectiviteit en transparantie ten aanzien van het toezichtsbeleid dat zal worden toegepast bij de beoordeling van institutionele protectiestelsels (IPS's), te vergroten
  • De raadpleging begint vandaag en loopt tot en met 15 april 2016
  • Op 31 maart 2016 zal een openbare hoorzitting worden gehouden

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag de concept-Gids van de ECB inzake de benadering ten aanzien van de erkenning van institutionele protectiestelsels voor prudentiële doeleinden. De Gids beoogt de coherentie, effectiviteit en transparantie ten aanzien van het toezichtsbeleid dat zal worden toegepast bij de beoordeling van institutionele protectiestelsels, te waarborgen.

Een IPS wordt in de Verordening Kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation of CRR) gedefinieerd als een contractuele of wettelijke aansprakelijksheidsregeling van een groep banken waardoor de lidinstellingen en met name hun liquiditeit en solventie, worden beschermd. Op dit moment worden IPS's erkend in drie landen van het eurogebied: Duitsland, Oostenrijk en Spanje. Rond 50% van alle kredietinstellingen in het eurogebied zijn lid van een IPS, hetgeen rond 10% van de totale activa van het bankstelsel van het eurogebied vertegenwoordigt.

De erkenning van een IPS leidt ertoe dat voor de lidinstellingen van een IPS enkele van de op individuele banken toegepaste prudentiële vereisten worden versoepeld, vergelijkbaar met de wijze waarop de entiteiten van een geconsolideerde bankgroep worden behandeld. Een dergelijke behandeling is uitsluitend gerechtvaardigd indien wordt voldaan aan de in de wetgeving vastgelegde vereisten, zoals het vermogen van het IPS de leden ervan die in moeilijkheden verkeren, steun te verlenen. In het raadplegingsdocument wordt de benadering uiteengezet die door de ECB zal worden aangehouden bij het beoordelen of aan deze vereisten is voldaan. Het uiteindelijke besluit van de ECB om toestemming te verlenen zal per individueel geval worden genomen op grond van de criteria die in de concept-Gids van de ECB zijn opgenomen.

De ECB is verantwoordelijk voor de effectieve en consistente werking van het bankentoezicht in het eurogebied als geheel en dient de consistentie van de uitkomsten van het toezicht te waarborgen. Aangezien een IPS normaliter bestaat uit zowel banken die onder het directe toezicht door de ECB vallen als banken die onder het directe toezicht door nationale bevoegde autoriteiten (NBA's) vallen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle instellingen die tot een IPS behoren op dezelfde wijze worden behandeld. Daarom zullen - in samenwerking en overeenstemming met de NBA's - de in dit raadplegingsdocument opgenomen beoordelingscriteria worden uitgebreid naar het toezicht op minder belangrijke instellingen die onder de verantwoordelijkheid van de NBA's vallen.

De concept-Gids van de ECB is in het bijzonder opgesteld met het oog op mogelijke nieuwe aanvragen voor toestemming. De concept-Gids van de ECB doet geen afbreuk aan de eerdere erkenning van bestaande IPS's. De ECB zal echter in nauwe samenwerking met de NBA's regelmatig toezien op de IPS's waarvan een of meer belangrijke instellingen deel uitmaken, om ervoor te zorgen dat op continubasis wordt voldaan aan de CRR-voorwaarden.

De raadpleging gaat vandaag van start en loopt tot en met 15 april 2016. De raadplegingsdocumenten worden gepubliceerd op de website van het Bankentoezicht van de ECB.

De ECB zal op 31 maart 2016 om 10.00 uur Midden-Europese tijd een openbare hoorzitting houden in haar hoofdkantoor in Frankfurt am Main. Een webcast van de hoorzitting zal op de website van het ECB-Bankentoezicht worden geplaatst. Informatie over hoe men zich kan opgeven voor de openbare hoorzitting en over hoe men commentaar op het raadplegingsdocument kan indienen, kan eveneens worden gevonden op de website.

Na afloop van de openbare raadpleging zal de ECB de ontvangen commentaren publiceren, samen met reacties daarop en een evaluatie.

Media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders